Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 11-12-2015
Aflevering 12
RubriekGastcolumn
TitelOmgevingswet. Gebodsbepalingen in het omgevingsplan: (veel) eenvoudiger gezegd dan gedaan
CiteertitelTBR 2015/185
SamenvattingIn de toekomst wordt het met de komst van de Omgevingswet wellicht mogelijk om gebodsbepalingen op te nemen in een omgevingsplan. Auteur bepleit een nadere gedachtevorming over dergelijke gebodsbepalingen, onder meer in relatie tot in het omgevingsplan op te nemen overgangsrecht.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHuurkoop onroerende zaken: een sprookje zonder (goed) einde?
CiteertitelTBR 2015/186
SamenvattingIn deze bijdrage wordt enerzijds stil gestaan bij de strekking van de wet en anderzijds bij een aantal in het oog springende bepalingen uit het concept wetsvoorstel dat ziet op huurkoop onroerende zaken. Het gaat onder meer om de bepalingen die de huurkoper bescherming bieden.
Auteur(s)C.J.J.C. Arnouts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (Deel 2)
CiteertitelTBR 2015/187
SamenvattingDit is het tweede deel van de kroniek waarin de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (de CvA) worden besproken, die zijn gewezen vanaf het moment van oprichting van de CvA tot 1 juli 2015.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooijen , J.C. Binnerts , L.A. Dutmer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStreng toezicht op hotelmatige verhuur
CiteertitelTBR 2015/188
SamenvattingEen recente uitspraak van de Afdeling is voor auteurs aanleiding geweest om nader te kijken naar de handhavingstrajecten die worden doorlopen bij de aanpak van illegale verhuur van woningen.
Auteur(s)S.W. Derksen , N. Amiel
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-04-2015
CiteertitelTBR 2015/189
SamenvattingBestemmingsplan Bergen op Zoom
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1] [locatie 2]" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelTBR 2015/190
SamenvattingNiet tijdig nemen besluit over actualisering bestemmingsplan Veere
Samenvatting (Bron)[appellante] heeft beroep ingesteld. [appellante] is eigenaar van het perceel [locatie] te [plaats]. Zij wil bereiken dat de bestemming die op dat perceel rust wordt gewijzigd, zodat zij daar een woning kan bouwen. Het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan daartoe.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelTBR 2015/191
SamenvattingGeurregels in bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014, met kenmerk R2014.009y, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld.
AnnotatorM. Engelberts
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelTBR 2015/192
SamenvattingGebruiksverbod Maastricht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2013 heeft het college het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht en Heuvelland (hierna: KHN) om handhavend op te treden tegen het gebruik van het gebouw van City Investments en US CV-III aan de Statenstraat 4/Vrijthof te Maastricht voor short stay, afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelTBR 2015/193
SamenvattingRealisatie leefgebied Veluwe
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2014, kenmerk 2013 - 008451, heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding van De Hertenhorst B.V.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 10-06-2014
CiteertitelTBR 2015/194
SamenvattingUitleg boetebeding)
Samenvatting (Bron)Uitleg boetebeding. Na vernietiging arbitraal vonnis in schadestaatprocedure. Partijen hebben met elkaar een inschrijvingsovereenkomst gesloten om te komen tot gezamenlijke inschrijving op het project Noord-Zuidlijn. In strijd met de overeenkomst verbreekt Max Bögl de samenwerking voordat het tot inschrijving is gekomen en schrijft zij zelfstandig in. Is de contractuele boete verschuldigd naast de schadevergoeding of strekt de reeds toegekende boete op de schadevergoeding in mindering? Uitkomst niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:2277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank Rotterdam 16-04-2015
CiteertitelTBR 2015/195
SamenvattingRetentierecht; Preferentie partij met ouder recht
Samenvatting (Bron)Aannemer bouwt op grond die is verkocht maar niet (notarieel) is geleverd aan de opdrachtgevers. Rententierecht kan niet worden ingeroepen tegenover de (juridisch) eigenaar van de grond.
AnnotatorA.H. van Huffelen
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:2503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 08-01-2015
CiteertitelTBR 2015/196
SamenvattingVaststelling van grenzen van onroerende zaken I
Samenvatting (Bron)Vervolg op HR 23 mei 2014, nr. 12/05645, ECLI:NL:HR:2014:1186, BNB 2014/171. Met belastingplichtige in art. 15e, eerste lid, Wet Vpb wordt gedoeld op de vennootschap (BV X) die het vermogensbestanddeel ter zake waarvan de herinvesteringsreserve is gevormd, heeft vervreemd. Doel en strekking van artikel 15e Wet Vpb zouden worden miskend indien een samenstel van rechtshandelingen ertoe zou leiden dat de in artikel 15e Wet voorziene vrijval van de herinvesteringsreserve wordt ontgaan. Het Hof heeft vastgesteld dat een dergelijk samenstel van rechtshandelingen zich in casu voordoet. In het onderhavige geval brengt dan het leerstuk van fraus legis mee dat de herinvesteringsreserve aan de winst van belanghebbende moet worden toegevoegd
AnnotatorH.D. Ploeger , H. Bounjouh
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-05-2015
CiteertitelTBR 2015/197
SamenvattingVaststelling van grenzen van onroerende zaken II
Samenvatting (Bron)Vraag of koopovereenkomst ook een perceelsgedeelte omvat waarvan kadastrale gegevens niet zijn opgenomen in koopovereenkomst en akte van levering. Bijzonder geval waarin de verkoper wel eigenaar meende te zijn maar dat perceelsgedeelte pas op naam kreeg na hiervoor bedoelde koop en levering. Vervolgens is perceelsgedeelte doorverkocht aan derde. Schending oudste recht op levering door verkoper en toerekening van die wetenschap aan derde.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:3737
Artikel aanvragenVia Praktizijn