Berichten Industriële Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten Industriële Eigendom
Datum 31-10-2015
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelAuteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest
CiteertitelBIE 2015, 10, p. 198
SamenvattingAuteur gaat niet al te diep in op dat Kecofa/Lancôme-arrest-arrest zelf; er is veel over geschreven en gezegd, in nationale en internationale fora, en lezing van het arrest is voor geïnteresseerden in het Nederlands auteursrecht een ‘must’. De vraag die auteur in deze bijdrage behandelt, is of dit arrest als consequentie heeft dat het Nederlandse auteursrecht zich thans ook moet uitstrekken tot smaken. Auteur beloont de geduldige lezer die tot hier is gekomen met verklappen dat hij tot de conclusie komt dat over de wenselijkheid van een dergelijke bescherming op zijn minst getwist kan worden, en dat het in ieder geval aan de wetgever – en waarschijnlijk zelfs: de Europese wetgever – is, een dergelijke bescherming te erkennen.
Auteur(s)T. Cohen Jehoram
Pagina198
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver rasnamen en rasmerken
CiteertitelBIE 2015, 10, p. 207
SamenvattingEén van de onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht waarvoor Charles Gielen sinds jaar en dag een warme belangstelling koestert, is het kwekersrecht. Charles schreef er al in 1983 een mooi boekje over in de serie Studiepockets privaatrecht. Voor het ‘Kort begrip’ bewerkte hij het hoofdstuk over het kwekersrecht meer dan eens. Ook annoteerde hij diverse uitspraken op dit terrein en publiceerde hij artikelen.4 Binnen het kwekersrecht heeft Charles altijd speciale interesse getoond voor de rasbenaming, vermoedelijk mede vanwege de raakvlakken met het merkenrecht. In het al genoemde boekje uit 1983 bestrijken de beschouwingen over dit onderwerp een relatief groot aantal bladzijden; de rasbenaming komt tevens aan de orde in zijn met Wichers Hoeth geschreven magnum opus over het merkenrecht uit 1992,5 en ook in de vier inmiddels verschenen drukken van Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom is de bespreking van de bepalingen van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW) met betrekking tot rasnamen van zijn hand. Alleen al op grond van het bovenstaande zou men Charles Gielen een rasjurist kunnen noemen. De verschijning van deze bundel biedt een mooie gelegenheid om kort bij een aantal aspecten van de rasbenaming anno 2015, en haar relatie tot het ‘ras-merk’, stil te staan.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRechtbank Den Haag 15-07-2015 (Resolution/Shionogi c.s.)
CiteertitelBIE 2015/46
SamenvattingEuropees octrooi; beschermingscertificaat; beschermingsomvang; equivalentie; afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (‘afstandsleer’)
Samenvatting (Bron)Europees octrooi. Beschermingscertificaat. Beschermingsomvang. Equivalentie. Afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (afstandsleer).
AnnotatorR.M. Kleemans
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:8197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRechtbank Den Haag 22-04-2015 (Matador/Bick en Little Jumbo Klimmaterieel)
CiteertitelBIE 2015/47
SamenvattingOctrooi betreffende een trekhaakslot; gerede kans octrooi niet inventief; geen inbreuk
Samenvatting (Bron)Kort geding. Octrooizaak. Octrooi betreffende een trekhaakslot. Gerede kans octrooi niet inventief. Geen inbreuk.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:8869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 30-04-2015 (X B.V./ de Inspecteur)
CiteertitelBIE 2015/48
SamenvattingDouanewaarde; geen verplichting tot bijtelling van royalties als bedoeld in art. 32 lid 1 onder c CDW, zie ook: ECLI:NL:GHAMS:2015:3422, ECLI:NL:GHAMS:2015:3423
Samenvatting (Bron)Douanewaarde. Het Hof oordeelt dat de eigenaar van het merkenrecht weliswaar aan de licentiehouder diverse (kwaliteits)eisen stelt waaraan zowel de artikelen als de door de licentiehouder te contracteren fabrikanten dienen te voldoen, en dat de eigenaar van het merkenrecht zich het recht voorbehoudt om inspecties bij de fabrikanten uit te voeren , doch dat daarmee niet aannemelijk is geworden dat de eigenaar van het merkenrecht daarmee zodanige zeggenschap heeft gekregen over de fabrikanten dat betaling van de royalties door de licentiehouder aan de eigenaar een voorwaarde is geworden voor verkoop van de fabrikanten aan de licentiehouder. Niet is aannemelijk gemaakt dat de fabrikanten op enigerlei wijze betaling van de royalties verlangen. Er is geen sprake van de verplichting tot bijtelling van de royalties als bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder c van het CDW. Artikel 160 van de UCDW leidt niet tot een ander oordeel. Of sprake is van verbondenheid dient te worden beoordeeld op de voet van artikel 143 UCDW. Tussen partijen is met betrekking tot dat artikel enkel in geschil of sprake is van verbondenheid als bedoeld in artikel 143, lid 1, aanhef en onder e. Hiervan is sprake indien de eigenaar van het merkenrecht de fabrikanten, rechtstreeks of zijdelings, controleert. De inspecteur heeft dit niet aannemelijk gemaakt.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelRechtbank Den Haag 07-08-2015
CiteertitelBIE 2015/49
SamenvattingOnrechtmatig faciliteren van merkinbreuk
Samenvatting (Bron)wodkamerk; onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:9255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Modellenrecht
TitelGerecht EU 10-09-2015, T-525/13
CiteertitelBIE 2015/50
SamenvattingGemeenschapsmodel; vrijheid van de ontwerper; eigen karakter
LinkVolledige tekst uitspraak (EUR-Lex)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Reclamerecht
TitelRechtbank Den Haag 06-08-2015
CiteertitelBIE 2015/51
SamenvattingVergelijkende reclame; spoedeisend belang; pan-Europees verbod; art. 6:194a BW
Samenvatting (Bron)Vergelijkende en misleidende reclame voor optische meetinstrumenten
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:9271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Procesrecht
TitelHvJ EU 16-07-2015, C-580/13, ECLI:EU:C:2015:243
CiteertitelBIE 2015/52
SamenvattingBeroep op bankgeheim geen onbeperkt en onvoorwaardelijk verweer tegen plicht ex art. 1019f Rv
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juli 2015.#Coty Germany GmbH tegen Stadtsparkasse Magdeburg.#Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Intellectuele en industriele eigendom - Richtlijn 2004/48/EG - Artikel 8, lid 3, onder e) - Verkoop van inbreuk makende goederen - Recht op informatie tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht - Regeling van een lidstaat die bankinstellingen toestaat een verzoek om inlichtingen met betrekking tot een bankrekening af te wijzen (bankgeheim).#Zaak C-580/13.
UitspraakECLI:EU:C:2015:485
Artikel aanvragenVia Praktizijn