Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 13-12-2015
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelNetbeheerperikelen: leggen en liggen, lusten en lasten
CiteertitelBR 2015/106
SamenvattingIn Nederland is het transport van gas en elektriciteit de wettelijke verantwoordelijkheid van zogenaamde netbeheerders. Doordat er inmiddels een enorme hoeveelheid aan ondergrondse infrastructuur in ons land is aangebracht, is er in de (openbare) ondergrond steeds minder ruimte voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Door deze schaarste worden netbeheerders in toenemende mate gedwongen om (een deel van) hun infrastructuur in particuliere gronden aan te leggen. Daarbij zal met de grondeigenaar moeten worden onderhandeld over de voorwaarden waaronder het aanbrengen en het in stand houden van de netten zal worden toegestaan. In dit artikel zullen wij ingaan op een aantal perikelen van ‘aanleg’ en het hebben van netten in particuliere grond. Meer in het bijzonder stellen wij ons de vraag wat een netbeheerder kan doen als hij bij de aanleg c.q. het houden van netten is aangewezen op een particuliere eigenaar die het ‘netbeheer’ op oneigenlijke gronden/motieven wil tegengaan. Daartoe zullen wij aandacht besteden aan de vraag of er manieren zijn om netten desnoods zonder medewerking van de grondeigenaar aan te leggen, waarbij wij ons in het bijzonder zullen richten op de vraag of een net op twintig meter diepte kan worden aangebracht met een beroep op artikel 5:21 lid 2 BW. Vervolgens zullen wij de vraag behandelen of een door de grondeigenaar (op onredelijke gronden) gewenste verlegging van een reeds aangelegd net kan worden tegengehouden door een beroep op verkrijging van een zakenrechtelijk ligrecht voor kabels of leidingen krachtens verkrijgende of bevrijdende verjaring.
Auteur(s)R.S. Breet , C.L. Klapwijk , W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVergelijking nota’s kostenverhaal bouwplanoverstijgende infrastructuur
CiteertitelBR 2015/107
SamenvattingDe afdeling grondexploitatie Wro staat gemeenten toe om met private grondexploitanten te onderhandelen over een bijdrage aan bouwplanoverstijgende infrastructuur. Deze bijdrage wordt vastgelegd in een anterieure grondexploitatieovereenkomst (privaatrechtelijk spoor van kostenverhaal). Gemeenten kunnen ook eenzijdig een bijdrage eisen via het publiekrechtelijk spoor, d.w.z. via een exploitatieplan, maar o.a. omdat daar de mogelijkheden beperkter zijn kiezen gemeenten in overgrote meerderheid de weg van de onderhandelingen. Randvoorwaarde voor een onderhandelde bijdrage is dat gemeenten eerst deze bijdrage onderbouwen. Een aantal gemeenten heeft de al lang bestaande traditie van nota’s bovenwijkse voorzieningen voortgezet en hierin deze onderbouwing vastgelegd. Daar komen de laatste jaren steeds meer nieuwe gemeenten bij met een breed palet aan vergelijkbare beleidsdocumenten.
In 2013 publiceerde de auteur een vergelijking van veertien beleidsdocumenten die tot 2011 waren vastgesteld. In dit artikel presenteert de auteur de bevindingen van zijn onderzoek naar recentere nota’s die tot en met 2014 zijn vastgesteld. De auteur schetst de ontwikkelingen in dit beleidsterrein en suggereert verbeterpunten.
Er is een aantal onderzoeksvragen verkend. Na een korte introductie worden de bevindingen gepresenteerd. Dit artikel heeft niet als doel om een oordeel te vellen over de bestudeerde beleidsdocumenten, maar noemt soms wel documenten die op specifieke punten interessant kunnen zijn voor partijen die bezig zijn met dit beleid. Waar een vergelijking nuttig is tussen de conclusies over de nota’s die tot 2011 zijn vastgesteld en de conclusies over de recentere nota’s, zullen de conclusies over de eerste groep nota’s gepresenteerd worden als die uit ‘het onderzoek uit 2013’. De rest van de bevindingen betreffen de recentere nota’s.
Auteur(s)D. Muñoz Gielen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelBR 2015/108
SamenvattingParkeernormen; dynamische verwijzing in planregels toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o." vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelBR 2015/109
SamenvattingAnterieure overeenkomst laat onverlet dat aanleg van het parkeerdek niet in het bestemmingsplan is gewaarborgd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "9e herziening Amstelveen Midden-West - Van der Hooplaan 180" vastgesteld.
AnnotatorH.J. Breeman , R.J.G. Bäcker
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelBR 2015/110
SamenvattingProactieve aanwijzing GS in strijd met uitdrukkelijke, specifieke bepaling uit provinciale instructieregel (Verordening Ruimte 2014 Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Woensdrecht een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines - het Windpark Kabeljauwbeek - binnen het in de aanwijzing aangegeven gebied in de gemeente Woensdrecht overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften (hierna: de proactieve aanwijzing).
AnnotatorR.S. Wertheim
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2927
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelBR 2015/111
SamenvattingToename van de stikstofdepositie op één locatie in Natura 2000-gebied staat in de weg aan vergunningverlening. Het Besluit huisvesting is voor vergunningverlening op grond van de Nbw 1998 niet relevant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2014, kenmerk C2111357/3688623, heeft het college een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor de wijziging en uitbreiding van een rundveehouderij aan de [locatie] te Someren (hierna: de Nbw-vergunning).
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelBR 2015/112
SamenvattingToename van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype in een overbelast Natura 2000-gebied komt niet voor vergunningverlening op grond van de Nbw 1998 in aanmerking, ook niet vanwege de onzekerheidsmarges bij de bepaling van de omvang van de depositie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2013, nummer 80E3E469, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning op grond van onder meer artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het wijzigen en uitbreiden van een rundveehouderij aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 12-08-2015
CiteertitelBR 2015/113
SamenvattingPlanschade, passieve risicoaanvaarding, voldoende concrete poging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2013, medegedeeld bij brief van 3 oktober 2013, heeft het college een verzoek van PBG om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorW.J. Bosma , T.J.J. Slegers
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz Advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelBR 2015/114
SamenvattingBelanghebbende bij omgevingsvergunning; afstand, zicht, ruimtelijke uitstraling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2013 heeft het college aan Cantina La Bamba omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen van een bedrijfspand op het perceel [locatie] te Boxmeer.
AnnotatorI.M. van der Heijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht. schadevergoeding
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelBR 2015/115
SamenvattingHerstel planologisch nadeel; planvergelijking en eigendomsgrenzen, onderbouwing taxatie planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 22-07-2015, 71968
CiteertitelBR 2015/116
SamenvattingOnterechte ontbinding beschouwd en afgerekend als opzegging
AnnotatorJ.M. Henriquez
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
LinkVolledige tekst annotatie (Conway advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn