Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-10-2015
Aflevering 7428
RubriekRedactioneel
TitelDe hoogste algemene bestuursrechter
CiteertitelGst. 2015/102
SamenvattingRecent las auteur nog eens de Afdelingsuitspraak over de Sinterklaasintocht in Amsterdam. In overweging 5 benadrukt de Afdeling bestuursrechtspraak tot drie keer toe dat het belangrijk is dat de ‘hoogste algemene bestuursrechter’ snel duidelijkheid creëert. Het begrip ‘algemene bestuursrechter’ komt wel vaker voor in uitspraken. Maar ‘hoogste algemene bestuursrechter’ niet. Dus wat bedoelde de Afdeling?
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSemipermanent betogen met een tent
CiteertitelGst. 2015/103
SamenvattingOp 25 maart 2015 wees de Afdeling bestuursrechtspraak twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2015:899, ECLI:NL:RVS:2015:923) over Occupy-manifestaties die duidelijk maken hoe de Afdeling de reikwijdte van het betogingsrecht interpreteert en welke ruimte de burgemeester toekomt voor beperking van het betogingsrecht. De uitspraken geven onder meer een belangrijke richtlijn voor de wijze waarop het lokale bestuur met (semi)permanente actiekampen moet omgaan en wat er zoal van actievoerders wordt verwacht willen ze succesvol aanspraak maken op grondrechtelijke bescherming. De recente jurisprudentie over Occupy leert vooral het nodige over het toepassingsgebied van de Wet openbare manifestaties en over de betekenis van de Gemeentewet en de APV bij handhavend optreden tegen een tentenkamp.
Auteur(s)M.A.D.W. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet register van aanduidingen van politieke groeperingen
CiteertitelGst. 2015/104
SamenvattingSinds 1956 kunnen politieke partijen, onder bepaalde voorwaarden, hun aanduiding laten registreren. Een aanduiding is de naam waarmee een politieke partij op het stembiljet herkenbaar wil zijn voor kiezers. Dat kan de officiële naam van de politieke partij zijn, zoals deze in haar statuten is vastgelegd, maar het mag ook een heel andere aanduiding zijn. Zo heeft de vereniging LPF Leeuwarden in 2013 de aanduiding ‘NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)’ laten registreren ten behoeve van Tweede Kamerverkiezingen.
Hoewel de wettelijke regels voor de beoordeling van registratieverzoeken in 1989 zijn vereenvoudigd en verduidelijkt, leveren geschillen over besluiten daaromtrent nog altijd relatief veel jurisprudentie op. Dat is begrijpelijk, want een beslissing op een registratieverzoek is uit zijn aard casuïstisch. Daarenboven hebben bestaande politieke partijen er belang bij beroep in te stellen als zij vrezen dat het gebruik van een nieuw geregistreerde aanduiding mogelijk afbreuk doet aan de herkenbaarheid van hun eigen aanduiding voor kiezers. Het gebruik van een eenmaal onherroepelijk geregistreerde aanduiding kan immers niet meer worden bestreden, al wordt dat soms wel geprobeerd.
Auteur(s)W.A.E. Brüheim
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelGst. 2015/105
SamenvattingWanneer is een kampement een manifestatie in de zin van de WOM? Welke handelingen en objecten zijn van essentieel belang voor een betoging? Onderscheid tussen beperking en verbod van demonstratie en de verschillende eisen die het recht daaraan stelt. Toepassing doelcriteria Gw en WOM: bescherming gezondheid en voorkoming wanordelijkheden. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012, uitgereikt aan [appellant B], heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van Occupy Den Haag.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-03-2015
CiteertitelGst. 2015/106
SamenvattingCriteria om te bepalen of iets (nog) binnen de reikwijdte van het betogings- ofwel demonstratierecht valt. Beperking of beëindiging van betoging? I.c. beëindiging; Strengere voorwaarden voor beëindiging dan voor beperking betoging. Handelen in strijd met aanwijzingen rechtvaardigt beëindiging. Geen strijd met verdragsbepalingen. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2012 heeft de burgemeester Occupy Amsterdam opgedragen tenten, een informatiekeet en soortgelijke objecten uiterlijk op 22 maart 2012 om 10.00 uur van het Beursplein te hebben verwijderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-04-2015
CiteertitelGst. 2015/107
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Artikel 4:6 Awb. Heroverweging. Geen strijd met het Unierecht. Geen strijd met het recht op doeltreffende rechtsbescherming. Gelijkwaardigheidsbeginsel. Rechtszekerheidsbeginsel. Effectieve rechtsbescherming. Kühne & Heitz. Byankov.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2013 heeft de RDW het verzoek van [appellant] tot vervallenverklaring van de tenaamstelling van de voertuigen voorzien van de kentekens [A], [B], [C] en [D] (hierna: de voertuigen) met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) afgewezen.
AnnotatorB. Kaya
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelGst. 2015/108
SamenvattingStatus toelichting bestemmingsplan, incidentele evenementen, concreet zicht op legalisering
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van de omwonenden om handhavend optreden afgewezen.
AnnotatorY. Schönfeld
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2026
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-07-2015
CiteertitelGst. 2015/109
SamenvattingDat de schuur en de daarbij behorende gronden zijn overgedragen aan een derde, maakt niet dat appellante vanaf dat moment geen dwangsommen verbeurde. Het ten onrechte niet aan de gemachtigde verzenden van de beschikkingen waarbij uitstel van betaling is verleend, heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn niet wordt verlengd. (Enschede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2013 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder omgevingsvergunning gebouwde kapschuur op het perceel [locatie] te Enschede (hierna: het perceel) geheel te verwijderen en de zwembadoverkapping op het perceel geheel te verwijderen of aannemelijk te maken dat deze permanent wordt ingeschoven.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2080
Artikel aanvragenVia Praktizijn