Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-12-2015
Aflevering 7431
RubriekRedactioneel
TitelIntegriteitskwesties rond de ambtstoelage en de vaste onkostenvergoeding
CiteertitelGst. 2015/129
SamenvattingBurgemeesters en wethouders moeten tegenwoordig tot op het scrupuleuze af secuur zijn bij het declareren of ten laste van de gemeente brengen van kosten. Een foutje kan hun als het erop aankomt zwaar worden aangerekend. Daarbij speelt mee dat het een onderwerp betreft dat tegenstanders soms graag aangrijpen om de burgemeester of de wethouder onder vuur te nemen en de pers te mobiliseren, die doorgaans geen gebrek aan belangstelling heeft voor een integriteitsrel.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGedragscodes kunnen wet en Grondwet uithollen
CiteertitelGst. 2015/130
SamenvattingBij de invoering van de dualisering ontstond er voor gemeente en provincie een plicht om een gedragscode voor bestuurders en volksvertegenwoordigers op te stellen. Art. 15 lid 3 Gemeentewet formuleert deze plicht voor de leden van de raad: ‘De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast’. In het rapport van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie wordt als beweegreden gegeven dat bij de burger het gevoelen moet kunnen bestaan ‘dat het bestuur, ondanks alle feilen, in de grond fatsoenlijk, te goeder trouw en integer is. Dat is in een democratie essentieel in de relatie overheid/burger’. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd daartoe een extra aanleiding gezien in het feit dat bestuurders en ambtenaren steeds meer gingen ‘ondernemen’, waardoor de kans op corruptie, fraude en machtsbederf zou kunnen toenemen.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegriteit van volksvertegenwoordigers – een interne rechtsvergelijking
CiteertitelGst. 2015/131
SamenvattingDe Gemeentewet kent diverse normen die, direct of indirect, de integriteit van raadsleden betreffen. Zo bevat deze wet een lijst van verboden handelingen en van onverenigbare betrekkingen, een bepaling omtrent deelname aan stemmingen en over openbaarmaking van nevenfuncties. Deze uitgebreide regeling staat in contrast met de sobere regeling van integriteit van Kamerleden. Als daarover al wat is geregeld, is dat veelal in de Reglementen van Orde. Deze bijdrage onderzoekt de verschillen tussen de integriteitsregelingen voor raadsleden en voor leden van de Staten-Generaal. Wat valt daarin op en welke overeenkomsten en verschillen kunnen uit deze regelingen worden afgeleid?
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBurgemeesters en integriteit
CiteertitelGst. 2015/132
SamenvattingEr is veel belangstelling voor het thema integriteit in het openbaar bestuur. Zelfs in de laatste troonrede kwam het voorbij. Ongetwijfeld is die aandacht verklaarbaar vanuit de grote hoeveelheid incidenten die de afgelopen jaren in de publiciteit kwam. Dat waren overigens zaken die in aard omvang nogal verschilden; van bestuurders die al te innige banden bleken te hebben met de private sector, burgemeesters of raadsleden die zich bedreigd wisten en ambtenaren die vatbaar bleken voor giften en gunsten. Deze incidenten raken de integriteit van het openbaar bestuur en brengen de reputatie van de betrokken overheden in gevaar. En dat is op zichzelf reden tot zorg. Het effect van deze ontwikkeling is intussen op verschillende manieren zichtbaar. Bijvoorbeeld aan de trend om aankomende bestuurders in het publieke domein te onderwerpen aan preventieve toetsing van hun integriteit. Voorkomen is hier beter dan genezen.
Auteur(s)F. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 19-05-2015
CiteertitelGst. 2015/133
SamenvattingDe bijzondere regeling van de Aanbestedingswet 2012 in verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur. (Rijssen)
Samenvatting (Bron)Weigering openbaarmaking inschrijfbiljet aanbestedingsprocedure. Beroep gegrond; rechtsgevolgen vernietigde besluit in stand gelaten. Nu in dit geval sprake is van een vóór 1 april 2013 gestart aanbestedingstraject, als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012, is het bepaalde in de delen 2 en 3 van de Aanbestedingswet 2012 hier niet van toepassing. Ook de in deel 2 van deze wet neergelegde bijzondere openbaarheidsregeling is daarom niet van toepassing. Verweerder had de vraag of de weigering om het inschrijfbiljet van de aannemer openbaar te maken gehandhaafd kon worden dan ook moeten beoordelen aan de hand van het bepaalde in de Wob.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:2326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-06-2015
CiteertitelGst. 2015/134
SamenvattingInvulling voorzorgsbeginsel, inhoud passende beoordeling en het relativiteitsvereiste in relatie tot bedrijfseconomische belangen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2014, kenmerk 14002081/NB.13.045, heeft het college aan Rijkswaterstaat Zee en Delta een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het verbeteren van de vooroevers van de dijk op de locatie Burghsluis, die in het Natura 2000-gebied Oosterschelde ligt.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-07-2015
CiteertitelGst. 2015/135
SamenvattingDat een woning onder de werking van de Wet plattelandswoningen valt en niet wordt beschermd tegen de milieueffecten van het eigen bedrijf betekent niet zonder meer dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Nader onderzoek naar een acceptabel woon- en leefklimaat ter plaatse van de ‘eigen’ woning is in het ruimtelijke besluit tot aanwijzing als plattelandswoning vereist. (Haaren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken van het pand gelegen aan de [locatie 1] te Biezenmortel (hierna: de woning) als plattelandswoning.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelGst. 2015/136
SamenvattingBeslissing ex nunc of ex tunc bij omgevingsvergunning voor activiteit ‘bouwen’ en ‘binnenplanse afwijking’: alleen ex tunc-beslissing indien bouwplan in overeenstemming is met bestemmingsplan ten tijde van aanvraag. (Vaals)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten en veranderen van de woning op het perceel [locatie] te Vaals.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelGst. 2015/137
SamenvattingDe verzoeker tot invordering van een verbeurde dwangsom heeft geen procesbelang meer nu de overtreding inmiddels, zij het pas na afloop van de begunstigingstermijn, is beëindigd. (Hardenberg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2014 heeft het college besloten af te zien van invordering van door [partij] verbeurde dwangsommen.
AnnotatorP.H.J. de Jonge
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-11-2015
CiteertitelGst. 2015/138
SamenvattingBesluit. Reactie op melding in kader van Programmatische Aanpak Stikstof niet gericht op rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is een meldingsbevestiging verstuurd aan [vergunninghouder] naar aanleiding van de door hem op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling pas) gedane melding van de voorgenomen wijziging van het agrarisch bedrijf [locatie] te [plaats].
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3491
Artikel aanvragenVia Praktizijn