Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-12-2015
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelKalimijnen II?
CiteertitelM en R 2015/146
SamenvattingHet is alweer zo’n vijfentwintig jaar geleden dat het civiele recht een zeer zichtbare rol speelde in het milieurecht. De geruchtmakende Kalimijnenzaak, die in 1988 werd afgesloten met een arrest van de Hoge Raad, had veel gedaan om de geesten rijp te maken voor het inzetten van burgerlijk recht bij de bescherming van het milieu. Rond dezelfde tijd nam de Hoge Raad in het arrest ‘Nieuwe Meer’ de belangrijkste belemmering weg voor milieuorganisaties om een vordering in te stellen. Sindsdien is een organisatie die opkomt voor een in de statuten neergelegd milieubelang ontvankelijk. Hierop volgden in korte tijd een aantal procedures tegen zoals dat toen heette ‘vervuilers’.
Auteur(s)J. Rutteman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGevolgen van het Doha-amendement op het Kyotoprotocol voor het EU-ETS en de Effort sharing agreement
CiteertitelM en R 2015/147
SamenvattingOp 8 december 2012 heeft de ‘Conference of the Parties, serving as a meeting of the parties to the Kyotoprotocol’ een amendement op het Kyotoprotocol aangenomen. Het Kyotoprotocol stelde een emissiereductieverplichting voor een eerste verbintenisperiode in. Deze periode duurde van 2008 tot en met 2012. Met het Doha-amendement is door de CMP een akkoord bereikt over een tweede verbintenisperiode (2013 tot en met 2020) en een aantal amendementen op het Kyotoprotocol, zij het dat er een nieuwe samenstelling van staten bij de tweede verbintenisperiode zal zijn. Op dit moment is aan de vereisten ex artikel 20 en 21 Kyotoprotocol voor het in werking treden van het Doha-amendement nog niet voldaan. De EU heeft de interne procedures voor de ratificatie van het Doha-amendement inmiddels voltooid. De EU en haar lidstaten zijn echter overeengekomen dat het amendement door zowel de EU als haar 28 lidstaten geratificeerd moet worden, en dat de ratificatie-instrumenten tegelijkertijd bij de secretaris-generaal van de VN neergelegd worden om een gelijktijdige inwerkingtreding van het amendement voor alle lidstaten te bewerkstelligen.
Auteur(s)T.J. Thurlings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Eureka van waterschappen
CiteertitelM en R 2015/148
SamenvattingIn dit artikel wordt op hoofdlijnen een aantal relevante juridische aspecten van de transitie van waterschappen van verwerker van afvalwater naar producent en leverancier van energie beschreven. Na beschrijving van het wettelijk kader voor waterschappen wordt aandacht besteed aan het energierecht in het kader van de Energiefabriek en zonneparken. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal andere rechtsgebieden, onder meer het mededingingsrecht, het aanbestedingsrecht en diverse samenwerkingsvormen. De conclusie is dat waterschappen terdege rekening moeten houden met de beschreven juridische aspecten als producent en leverancier van duurzame energie.
Auteur(s)I.S. Sloover , L.J. Vellekoop , Y.M. Emonds , S. Zehenpfenning
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelM en R 2015/149
SamenvattingRevisievergunning. Regelmatig afwijking van de representatieve bedrijfssituatie gedurende maximaal 30 dagen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het opslaan, verwerken en bewerken van schaal- en weekdieren, vis en garnalen aan de [locatie 1] te Zoutkamp.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelM en R 2015/150
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang. Overtreding regels bestemmingsplan door laten gebruiken van gronden en opstallen. Niet in geschil is dat appellant geen handelingen, dus ook geen handelingen als bedoeld in de artikelen 6 - 11 van de Wet bodembescherming, op het perceel heeft verricht of laten verrichten en dat hij ook anderszins geen betrokkenheid had bij de aangetroffen vaten waardoor de daarmee verrichte handelingen aan hem zouden kunnen worden toegerekend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2014 heeft het college zijn besluit om op 22 januari 2014 spoedeisende bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de opslag van stoffen op het perceel grenzend aan de [locatie] te Helmond (hierna: het perceel) op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelM en R 2015/151
SamenvattingBegrip overtreder. Degene die het project uitvoert.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2013 heeft het college het verzoek van [belanghebbende] om handhavend op te treden ter zake van het aanleggen van een houtwal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelM en R 2015/152
SamenvattingWatervergunning voor het verwijderen van meerpalen; waterschap heeft slechts getoetst aan de gevolgen voor de in haar beheer zijnde waterkering, maar had volgens de Afdeling ook de scheepvaartbelangen op het niet in het beheer van het waterschap zijnde oppervlaktewater bij de afweging moeten betrekken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur aan de gemeente Geertruidenberg een watervergunning verleend voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in De Donge.
AnnotatorK. van der Vlist
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 16-07-2015, C-612/13 P, ECLI:EU:C:2015:486
CiteertitelM en R 2015/153
SamenvattingWeigeringsgrond voor verschaffen milieu-informatie inzake niet naleving door lidstaten; niet-nakomingsprocedure van artikel 258 VWEU.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 juli 2015.#ClientEarth tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de instellingen van de Europese Unie - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Artikel 4, lid 2, derde streepje - Milieu-informatie - Verdrag van Aarhus - Artikel 4, leden 1 en 4 - Uitzondering op het recht van toegang - Bescherming van het doel van onderzoeken - Studies inzake de uitvoering van milieurichtlijnen verricht door een onderneming op verzoek van de Europese Commissie - Gedeeltelijke weigering van toegang.#Zaak C-612/13 P.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2015:486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 16-07-2015, C-615/13 P, ECLI:EU:C:2015:489
CiteertitelM en R 2015/154
SamenvattingBelangenafweging bij het bekendmaken van persoonsgegevens in het kader van een verzoek om milieu-informatie die specifieke deskundigenadvisering betreft.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 juli 2015.#ClientEarth en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) tegen Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).#Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de Europese instellingen - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Artikel 4, lid 1, onder b) - Verordening (EG) nr. 45/2001 - Artikel 8 - Uitzondering op het recht van toegang - Bescherming van persoonsgegevens - Begrip ,persoonsgegevens' - Voorwaarden voor doorgifte van persoonsgegevens - Naam van de indiener van elk van de opmerkingen betreffende ontwerprichtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de wetenschappelijke literatuur die moet worden gevoegd bij een verzoek tot toelating voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen - Weigering van toegang.#Zaak C-615/13 P.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2015:489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-07-2015
CiteertitelM en R 2015/155
SamenvattingVolledige aftrek van 5 dB bij analoge toepassing van art. 110g Wgh op 30 km-wegen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Parijsch-Zuid" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelM en R 2015/156
SamenvattingDe in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte recycling is niet begrepen onder onderdeel D-18.1 van de bijlage bij het Besluit mer nu er niet (primair) sprake is van de verwijdering van afvalstoffen. Daarbij kent de Afdeling betekenis toe aan de definities in art. 1.1 Wm. De verrichte vormvrije mer-beoordeling (vanwege onderdeel D-11.3 van de bijlage bij het Besluit mer) is niet juist verricht aangezien er geen integrale beoordeling is gemaakt van de mogelijke nadelige milieugevolgen van het plan in relatie tot de selectiecriteria in bijlage III bij de mer-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2014, kenmerk 169542, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, [locatie]" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelM en R 2015/157
SamenvattingWob-verzoek; last onder dwangsom valt onder milieu-informatie, weigeringsgrond art. 10 lid 2 onder d Wob (belang inspectie en controle) terecht toegepast, openbaarmaking is geen sanctie (naming and shaming)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2013 heeft het dagelijks bestuur op verzoek van de besloten vennootschap Archer Daniels Midland Europoort B.V. (hierna: ADM) besloten tot openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) met betrekking tot een aan Abengoa opgelegde last onder dwangsom.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelM en R 2015/158
SamenvattingPassende beoordeling gevolgen wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-10-2015
CiteertitelM en R 2015/159
Samenvatting“Circusverbod” Besluit houders van dieren – vervoer van de olifanten van Circus Renz; de Voorzieningenrechter van het CBb comes to the rescue
Samenvatting (Bron)Weigering ontheffing artikel 4:14 Besluit houders dieren.
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:326
Artikel aanvragenVia Praktizijn