ArbeidsRecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift ArbeidsRecht
Datum 18-01-2016
Aflevering 1
TitelDoelgericht denken in gelijkebehandelingszaken
CiteertitelArbeidsRecht 2016/1
SamenvattingWelke arbeidsjurist heeft niet te maken met (vooral: leeftijds)discriminatie? Bij het beoordelen van een claim op dat gebied gaat het om vergelijken. Wie vergelijkt men met wie, welke situaties zijn vergelijkbaar? De auteur adviseert het toepassen van een gestructureerde, stap-voor-stap redeneerwijze waarbij men het doel van de aangevallen “regeling” en het doel van het betrokken onderscheid uit elkaar houdt. Zelfs het Hof van Justitie EU doet dat niet altijd. De auteur licht dit toe aan de hand van een analyse van de arresten Andersen en Landin.
Auteur(s)P.C. Vas Nunes
LinkVolledige tekst Landin-arrest (EUR-Lex)
UitspraakECLI:EU:C:2010:600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerlenging avv-besluit mogelijk gemaakt
CiteertitelArbeidsRecht 2016/2
SamenvattingNawerking van de algemeenverbindendverklaring (hierna: avv) van cao’s is in Nederland door de Hoge Raad tot nu toe afgewezen, behoudens enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld ten aanzien van suppletie bij ziekte en bevoegdheden van cao-nalevingsorganen. In de praktijk bestaat toch behoefte aan verlenging van avv. Om die reden introduceerde de Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli 2015 artikel 4a Wet AVV. Cao-partijen kunnen op basis van dit artikel de Minister van SZW verzoeken een lopend avv-besluit voor maximaal één jaar te verlengen. In deze bijdrage wordt naast het nieuwe artikel 4a Wet AVV ingegaan op artikel 19 Wet CAO en op de vraag hoe deze artikelen zich verhouden tot het gebruikelijke nawerkingsleerstuk alsmede tot de ‘nawerking’ op grond van incorporatie van de cao. Afgesloten wordt met een illustratieve casus.
Auteur(s)E. Koot-van der Putte
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDoorwerking Europese sociale grondrechten in de nationale rechtsorde. Een eenvoudig stappenplan voor de praktijk
CiteertitelArbeidsRecht 2016/3
SamenvattingDe kern van het Europese arbeidsrecht is vervat in richtlijnen die door de lidstaten moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Daarbij kan veel misgaan waardoor werknemers mogelijk de door de richtlijn beoogde bescherming mislopen. Behalve via richtlijnconforme interpretatie en een staatsaansprakelijkheidsactie heeft het Europees Hof van Justitie een derde manier geïntroduceerd waarop een werknemer mogelijk toch die bescherming kan claimen via een beroep op een sociaal grondrecht. In dit artikel introduceert de auteur een eenvoudig stappenplan ter bepaling of een dergelijk beroep mogelijk is.
Auteur(s)B.P. ter Haar
LinkVolledige tekst artikel (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInsolventieontslag onder de Wet Werk en Zekerheid
CiteertitelArbeidsRecht 2016/4
SamenvattingDe wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) heeft voor het ontslagrecht zijn veelbesproken en bekritiseerd. In deze bijdrage gaan wij in op de consequenties die de Wwz heeft voor insolventieontslagen. Wij zullen onder meer aandacht besteden aan de toepasselijkheid van de preventieve toets door het UWV, de aanspraken van een werknemer van een gefailleerde of in surseance verkerende werkgever op een transitie- en/of billijke vergoedingen en de betekenis van opvolgend werkgeverschap in faillissement.
Auteur(s)D.B.M. Pinedo , C.C.M. van Bracht
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProcedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten
CiteertitelArbeidsRecht 2016/5
SamenvattingIn het Amsta-arrest heeft de Hoge Raad het beoordelingskader voor de rechtmatigheid van een staking gewijzigd. De aan de proportionaliteitstoets voorafgaande spelregeltoetsing wordt afgeschaft, maar de procedureregels vormen nog wel gezichtspunten bij de proportionaliteitstoets. In deze bijdrage wordt het nieuwe beoordelingskader besproken. Daarbij wordt ingegaan op de rol en wijze van toepassing van de procedureregels. Besproken wordt wat de consequenties van dit nieuwe beoordelingskader zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een staking.
Auteur(s)I. van der Helm
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn