Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-01-2016
Aflevering 7432
RubriekRedactioneel
TitelBeroepsgronden buiten zienswijzen of bezwaren?
SamenvattingOp 15 oktober 2015 wees het Europese Hof van Justitie een interessant arrest over beperkingen op de toegang tot de bestuursrechter (C-137/14). Bij uitspraak van 2 december 2015 reageerde de Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2015:3703).
Wij hebben bestuurlijke voorprocedures en de vraag is, of daarna bij de bestuursrechter nieuwe gronden naar voren mogen worden gebracht. Beroepen die volstrekt zijn losgezongen van standpunten die eerder bij het bestuur naar voren zijn gebracht, kunnen afbreuk doen aan het nut van de bestuurlijke procedures. De zeefwerking daarvan kan onnodige rechtsgangen voorkomen. Ook kan het onpraktisch zijn als standpunten pas bij de bestuursrechter naar voren worden gebracht, zeker wanneer zij alsnog nopen tot bijstelling van een besluit.
Auteur(s)G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: doordachte keuzes?
CiteertitelGst. 2016/2
SamenvattingOp 1 januari 2015 is een aantal wetten in het sociaalzekerheidsdomein ingrijpend gewijzigd, afgeschaft of ingevoerd. Een daarvan is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De Wmo uit 2007 is vervangen door een nieuwe versie waarin de taakopdracht aan gemeenten om de zelfredzaamheid en de participatie te verbeteren is uitgebreid en de gemeenten tevens verantwoordelijk zijn geworden voor beschermd wonen en opvang. De personenkring is verruimd door de decentralisatie van een aantal zorgtaken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ naar de Wmo 2015. De AWBZ zelf is vervallen. Het doel van de Wmo 2015 is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving, dat wil zeggen: zelfstandig thuis, kunnen blijven wonen.
AnnotatorM.F. Vermaat , E. Klein Egelink , R. Imkamp
LinkVolledige tekst artikel (woudegraaf.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bescherming van Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: van hetzelfde laken een pak?
CiteertitelGst. 2016/3
SamenvattingOp 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). De Wet natuurbescherming gaat de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in de eerste helft van 2016 in werking treedt. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel is veel aandacht besteed aan een correcte implementatie van de verplichtingen die voortvloeien uit de EU Vogel- en Habitatrichtlijn. De uitvoering van de Wet natuurbescherming en de bescherming van Natura 2000-gebieden is voornamelijk een taak voor decentrale overheden. Gedeputeerde staten spelen een belangrijke rol bij de verlening van natuurvergunningen en het vaststellen van beheerplannen. De gemeenteraden zijn verplicht om bestemmingsplannen, alvorens deze vast te stellen, te onderwerpen aan een natuurtoets. In dit artikel worden de belangrijkste instrumenten voor de bescherming van kwalificerende habitats en soorten in Natura 2000-gebieden onderzocht.
Auteur(s)S.D.P. Kole
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (OfficiŽlebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder
CiteertitelGst. 2016/4
SamenvattingDe civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-Pack in het haven- en industriegebied Moerdijk en het schietincident in Alphen aan den Rijn riepen alle de vraag op of de overheid mede aansprakelijk is voor de daarbij veroorzaakte schade. Bij een recente gebeurtenis als die met de monstertruck in Haaksbergen is dat niet anders. Ook hier is de kijker op de overheid gericht.
Auteur(s)A.T. Bolt , E.P. Ceulen
LinkVolledige tekst artikel (Nysingh Advocaten-Notarissen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-06-2015
CiteertitelGst. 2016/5
SamenvattingFormele rechtskracht, bestemmingsplan, toezegging, onrechtmatige daad, schadevergoeding. (Zoeterwoude)
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Onjuiste inlichtingen gemeente? Niet-nakomen toezegging door B&W betreffende ontwerpbestemmingsplan. Staat formele rechtskracht bestemmingsplan aan schadevordering in de weg? Grondslag vordering; gemiste kans als gevolg van niet-nakoming toezegging. Causaal verband tussen niet-nakoming en gemiste kans, begroting schade.
AnnotatorH.J.S.M. Langbroek
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelGst. 2016/6
SamenvattingVerandering aan bouwwerk. Omgevingsvergunningvrij bouwen. (Tilburg)
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 juni 2013 heeft het college zijn beslissing van 13 juni 2013 tot het onmiddellijk toepassen van bestuursdwang door het uitschakelen van de aanwezige lichtreclame op de led-schermen op het dak van het pand op het adres [locatie] te Tilburg op schrift gesteld en aan onderscheidenlijk [appellanten] kenbaar gemaakt.
AnnotatorW.J. Bosma , T.J.J. Slegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelGst. 2016/7
SamenvattingParkeernormen in bestemmingsplan: verwijzing naar (dynamische) beleidsregels toegestaan. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "KPN Campus Fockema Andreaelaan, Rubenslaan e.o." vastgesteld.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelGst. 2016/8
SamenvattingOmgevingsvergunning voor geluidscherm. Voorschrift omtrent behoud transparant karakter geluidscherm. Strijd met rechtszekerheid en onvoldoende draagkrachtige motivering verrichte belangenafweging. (Heerlen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2014 heeft het college aan ProRail een omgevingsvergunning tweede fase verleend (lees: een beschikking met betrekking tot de tweede fase genomen) voor een geluidscherm langs het spoor ter hoogte van de Parallelweg, tussen de Looierstraat en de Keizerstraat (km 17.632 - 18.342), te Heerlen.
AnnotatorL.J. Gerritsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelGst. 2016/9
SamenvattingBesluit. Afwijzing verzoek aanwijzing kapel als beschermd monument geen besluit. Enkel mogelijk ambtshalve een monument aan te wijzen zodat geen daartoe strekkende aanvraag kan worden ingediend.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 mei 2013 heeft de minister aan de stichting te kennen gegeven dat er geen mogelijkheid bestaat de kapel op het perceel, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie A, nummer 7355 (hierna: de kapel), aan te wijzen als beschermd monument.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 08-10-2015
CiteertitelGst. 2016/10
SamenvattingOprichting en delegatie gemeentelijke bestuurscommissie Stadsdeel Centrum. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van het pand [adres 1]. Anders dan eiseressen menen, is de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam niet alleen door de gemeenteraad, maar ook door het college van burgemeester en wethouders ingesteld. Uit de Gemeentewet volgt niet dat de raad en het college dit niet gezamenlijk zouden mogen doen. Dit betekent dat zowel de raad als het college hun bevoegdheden aan die commissie konden overdragen. Aan het gebrek dat het bestreden besluit is ondertekend namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum in plaats van namens verweerder wordt voorbijgegaan met toepassing van artikel 6:22 van de Awb nu niet is gebreken dat eiseressen daardoor in hun belangen zijn geschaad. Verweerder was bevoegd om met toepassing van de in de planregels opgenomen afwijkingsbevoegdheid omgevingsvergunning te verlenen voor de dakterrassen en de dakopbouw. Verweerder heeft zich daarbij in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de belangen van eiseressen moeten wijken voor de met de dakterrassen en dakopbouw gediende belangen. De grondwaternorm van artikel 8.4.2. van de planregels is niet van toepassing op de situatie tijdens de uitvoering van de parkeerkelder. Daarop ziet alleen artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 dat via een uitvoeringsvoorschrift bij het bestreden besluit aan de omgevingsvergunning is verbonden. In het bestreden besluit is ten onrechte niet opgenomen dat gemonitord moet worden conform het opgestelde en ingediende monitoringsplan. Het beroep is om die reden gegrond. Het bestreden besluit wordt vernietigd en de rechtbank voorziet zelf in de zaak, in die zin dat de uitvoeringsvoorschriften die bij het bestreden besluit aan de omgevingsvergunning zijn verbonden worden aangevuld met een voorschrift met betrekking tot het monitoringsplan en het calamiteitenplan.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:6952
Artikel aanvragenVia Praktizijn