RegelMaat

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift RegelMaat
Datum 31-12-2015
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelOver de wenselijkheid van rechtseenheid en harmonisatie
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 403
Samenvatting‘Rechtseenheid’ en ‘harmonisatie’ zijn de twee begrippen die in dit themanummer van RegelMaat centraal staan. Het zijn begrippen die, net als bijvoorbeeld ‘samenwerken’ en ‘transparantie’, vooral een positieve connotatie lijken te hebben. Je kunt er bijna niet op tegen zijn. Pleidooien voor harmonisatie van wetgeving vinden dan ook vaak een gewillig oor, zowel op internationaal als op nationaal niveau. Op het internationale niveau kan worden gedacht aan de harmonisatie die uitgaat van Europese regelgeving. Er wordt dan gestreefd naar rechtseenheid tussen rechtsordes. Vaak is harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten, en het belang daarvan voor de interne markt, het belangrijkste argument om Europese richtlijnen of verordeningen uit te vaardigen. In programma’s als Better Regulation en Smart Regulation wordt daarnaast ook gepoogd de Europese regelgeving zelf te harmoniseren. Dan kunnen we spreken over harmonisatie binnen één rechtsorde.
Auteur(s)G.J.M. Evers , D.R.P. de Kok
Pagina403
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtseenheid: concepten, motieven, actoren en instrumenten
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 406
SamenvattingRechtseenheid speelt in de juridische dogmatiek en de rechtsvorming een grote rol. Op tal van fronten wordt er onderzoek naar gedaan, beleid over ontwikkeld, en komt rechtseenheidbeogende wetgeving tot stand. Bij nadere bestudering blijkt het daarbij echter niet steeds over hetzelfde te gaan. In dit artikel wordt een typologie van varianten van rechtseenheid ontwikkeld. De auteurs analyseren het debat en trachten het te ontdoen van de begripsmatige verwarring. Vervolgens werken zij een van de varianten uit, namelijk rechtseenheid tussen rechtsnormen die niet logisch tegenstrijdig zijn. Daarna wordt besproken welke actoren en instrumenten een rol spelen bij het bewerkstelligen van die variant van rechtseenheid.
Auteur(s)M.J.C. Stip , S.E. Zijlstra
Pagina406
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe verschuivende functies van de Awb
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 422
SamenvattingDeze bijdrage gaat aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in op een van de drie hoofdcategorieën van rechtseenheid die Stip en Zijlstra onderscheiden, namelijk de rechtseenheid die ziet op het voorkomen van verschillende uitleg en toepassing van dezelfde rechtsnormen binnen een rechtsorde. De auteur bespreekt de vijf belangrijkste redenen om algemene regels van bestuursrecht in de Awb op te nemen in plaats van een regeling te maken voor deelterreinen. Hij bespreekt deze redenen vanuit vijf invalshoeken: rechtseenheid, kenbaarheid, voorspelbaarheid, efficiëntie van wetgeving en borging van rechtsstatelijkheid. In het huidige tijdsgewricht zijn met name die laatste twee van belang door twee ontwikkelingen. Ten eerste proberen bestuur en wetgevers de slagkracht van het bestuur te vergroten. De Awb waarborgt dat burgers de middelen houden die nodig zijn om voor hun belangen en rechten op te komen. Ten tweede komt door verschuivingen het zwaartepunt in wetgeving steeds meer bij het bestuur te liggen: normstelling wordt meer bestuurlijk ingekleurd, de rechter wordt op afstand gezet en de wetgever laat inhoudelijke regelgeving over aan het bestuur. Dit werpt een nieuw licht op de waarborgfunctie van de Awb, die het handelen van het bestuur normeert.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina422
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtseenheid binnen het Koninkrijk: kiezen tussen drie kwaden
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 437
SamenvattingIn deze bijdrage wordt besproken op welke manieren binnen het Koninkrijk der Nederlanden eenheid kan worden bevorderd tussen de rechtsordes van de vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten). De eerste vorm die wordt besproken, zijn onderlinge regelingen, met name consensusrijkswetgeving. Onderwerpen die in beginsel door de landen zelf worden geregeld, worden in dit geval door de landen gezamenlijk geregeld in rijkswetgeving. De tweede vorm is eenvormigheid, waarbij via een speciaal vastgestelde procedure wordt bevorderd dat wetgeving van de landen naar de letter hetzelfde is. De derde vorm is concordantie. Ook hier is van belang dat wetgeving van de landen zo veel mogelijk hetzelfde luidt, maar in tegenstelling tot eenvormigheid hoeft wetgeving hier niet naar de letter hetzelfde te luiden. De auteurs betogen dat deze vormen van rechtseenheid ofwel niet effectief zijn, ofwel dat vragen kunnen worden gesteld bij de betrokkenheid van de respectievelijke parlementen, met name die van de Caribische landen. Dit laatste aspect blijft volgens de auteurs in het artikel van Stip en Zijlstra in deze aflevering van RegelMaat onderbelicht, waar zij het hebben over rechtseenheid tussen rechtsordes. Tevens wordt in de bijdrage een verband gelegd tussen de ingewikkelde procedures voor de totstandkoming van consensusrijkswetgeving, eenvormige landsverordeningen en concordante wetgeving en het gebrek aan effectiviteit van deze instrumenten.
Auteur(s)H.R. Schouten , C.C. van Niel
Pagina437
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRegelgeving in de wereld van digitale platformen
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 453
SamenvattingDe komst van digitale platformen heeft consumptie, werk en en handel drastisch veranderd. De auteur gaat in op de voordelen van digitale platformen in het kader van de deeleconomie, namelijk dat zij innovatieve, handige en betaalbare diensten en producten bieden die onze levens vergemakkelijken. Het is vooralsnog onduidelijk wat de invloed is van de deeleconomie op wet- en regelgeving. De deeleconomie kan maatschappelijke belangen dienen, zoals de applicatie ‘Vluchtelingen-welkom’ illustreert, maar het kan ook gaan om commerciële belangen. Dat brengt zeker nadelen met zich mee, maar daardoor mogen de voordelen van de deeleconomie niet vergeten worden.
Auteur(s)S.H. Ranchordás
Pagina453
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVoorhangprocedures voor inwerkingtredingsbesluiten: een staatsrechtelijk gedrocht?
CiteertitelRegelMaat 2015-6, p. 459
SamenvattingSinds de eeuwwisseling lijkt een fenomeen in opkomst dat wat de juridische vormgeving betreft gelijkenis vertoont met parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving, maar bij nadere beschouwing toch heel wat anders is: voorhangprocedures voor koninklijke besluiten waarmee een wet in werking wordt gesteld. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd: als de Tweede en Eerste Kamer een wet aannemen, mag toch worden verondersteld dat zij ook willen dat de wet in werking treedt. Maar zo simpel blijkt dat toch niet te zijn. De wet wordt dan weliswaar door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar zij behouden zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor om te beslissen of en wanneer de wet (of een gedeelte) daarvan) daadwerkelijk effect krijgt. Dit is een nieuw fenomeen, dat staatsrechtelijk bijzonder is te noemen. Immers, de behandeling van een wet in de Tweede en Eerste Kamer kan daarmee eigenlijk nog een keer worden overgedaan. De aanvaarding in de Tweede en Eerste Kamer krijgt daarmee slechts het karakter van een voorwaardelijk groen licht. De inwerkingtreding van de wet is formeel gesproken niet langer een vanzelfsprekend sequeel van de totstandkoming ervan. Sinds 2001 zijn er op dertien wetsvoorstellen amendementen ingediend waarin een voorhangprocedure voor een inwerkingtredingsbesluit werd voorgesteld. Daarnaast zijn er twee gevallen waarin de regering het initiatief nam. Al deze gevallen worden in het artikel besproken en van enkele conclusies voorzien.
Auteur(s)T.C. Borman
Pagina459
LinkBestellen volledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn