Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 31-12-2015
Aflevering 10
RubriekAsbest
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelJBO 2015/342
SamenvattingAsbestverwijdering, Werkplan, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2013 heeft de minister aan [appellante] (hierna: de vennootschap) een bestuurlijke boete van 21.600,00 opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Limburg 09-10-2015
CiteertitelJBO 2015/343
SamenvattingAsbest, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Arbowet, Arbobesluit, Asbest, Risicoklasse, Boete, Draagkracht, Arbeidsintensieve instelling, ECLI:NL:RVS:2015:1421
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:8498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Den Haag 24-11-2015
CiteertitelJBO 2015/344
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Feit 2: Aangetroffen asbest geen 'gevaarlijke afvalstof' in de zin van artikel 10.37 van de Wet Milieubeheer vanwege een te lage concentratie asbest per kilogram asbesthoudend materiaal.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:13599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelJBO 2015/345
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Aarle-Rixtel 2014" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelJBO 2015/346
SamenvattingMestbassin, Bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014, met kenmerk R2014.009y, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelJBO 2015/347
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Leudal" (hierna: het plan) vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelJBO 2015/348
SamenvattingHoeveelheid zand en leem, Normering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2014, kenmerk 2014/72378, heeft het college de voorschriften van de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (hierna: CZW) verleende vergunning van 22 mei 2001 voor het ontgronden van percelen in het gebied plaatselijk bekend als "IJzeren Man" te Weert gewijzigd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Overijssel 21-04-2015
CiteertitelJBO 2015/349
SamenvattingArcheologische waarden, Onderzoek.
Samenvatting (Bron)Aanleg van een ontsluitingsweg op het XL Businesspark Twente in Bornerbroek (Almelo) kan doorgaan.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:5222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Holland 30-10-2015
CiteertitelJBO 2015/350
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanleggen).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor aanleggen De werkzaamheden (uitgraven en afvoeren van in de grond aanwezige klei, vervanging door cultuurgrond, terugbrengen bovenlaag en inzaaien met graszaad ) verdragen zich met de op de gronden rustende agrarische bestemming. Er is geen sprake van het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Ook voor wat betreft de activiteit aanleggen wordt naar voorlopig oordeel voldaan aan de planvoorschriften. Gelet op het limitatief-imperatieve toetsingskader is er geen grond de omgevingsvergunning te weigeren.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:9338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 03-11-2015
CiteertitelJBO 2015/351
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Motivering dynamisch beekdal AA De voorzieningenrechter stelt vast dat aan twee, door de gemeente St. Michielsgestel verleende omgevingsvergunningen voor bouwen, kappen en het uitvoeren van een aantal werkzaamheden voor de realisering van fase 3, 4, 5 en 6a, van het dynamisch beekdal van de Aa hetzelfde motiveringsgebrek kleeft als in een eerdere zaak (ECLI:NL:RBOBR:2015:6028). Uitvoering van de werkzaamheden leidt tot een verstoring van de aanwezige landschaps- en natuurwaarden. Het staken van de werkzaamheden kan leiden tot vertraging of stillegging van het werk aan de N279. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wegen de landschaps- en natuurwaarden zwaarder dan de belangen van verweerder en vergunninghouders en moeten de werkzaamheden worden gestaakt. Hierdoor wordt mogelijk de aanleg van de N279 bemoeilijkt of komt de aanleg zelfs helemaal stil te liggen. Dit leidt de voorzieningenrechter echter niet tot een ander oordeel. Dan hadden vergunninghouders maar tijdig de benodigde vergunningen moeten aanvragen en had verweerder tijdig een beoordeling moeten verrichten. Ofschoon de late indiening van de aanvragen heeft geleid tot een spoedige besluitvorming, dienen de gevolgen ervan uiteindelijk wel voor hun risico te komen. Haastige spoed is zelden goed. De voorzieningenrechter schorst de vergunningen voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten bouwen, uitvoeren van werkzaamheden en kappen op de percelen met de bestemming Agrarisch met waarden- Natuur- en landschapswaarden en de dubbelbestemming Waterstaat-Waterbergingsgebied tot en met 31 januari 2016 met uitzondering van de percelen met de genoemde bestemming gelegen binnen het zwart omlijnde gebied op de afbeelding in rechtsoverweging 15 van deze uitspraak.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:6358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 11-11-2015
CiteertitelJBO 2015/352
SamenvattingSaneringsplan, Toetsgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015 heeft het college ingestemd met het "Saneringsplan Rivierkade 5 te Geertruidenberg".
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2015
CiteertitelJBO 2015/353
SamenvattingNotarieel depot, Vordering vrijgave depot, Schone grondverklaring, Langdurig stilzitten koper.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Contractenrecht. Depotovereenkomst. Uitbetaling van het bedrag dat ter gelegenheid van de levering van een onroerende zaak wegens een geschil tussen de verkoper en de koper bij de instrumenterende notaris op basis van een door partijen en de notaris gesloten overeenkomst in depot is gebleven.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:6808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 20-11-2015
CiteertitelJBO 2015/354
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)vrijspraak bodemverontreiniging. Niet kan worden bewezen dat de verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de brandstoftank van zijn vrachtauto op het moment van rijden nog lekte.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:4879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Den Haag 26-05-2015
CiteertitelJBO 2015/355
SamenvattingHuurovereenkomst, Oplevering gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst, Bewijslastverdeling, Aansprakelijkheid vervuiling buurperceel, Relativiteitsbeginsel, Ingebrekestelling.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid bodemverontreiniging gehuurd perceel en naastgelegen perceel. Artikel 7A:1599 oud BW.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:1262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 25-09-2015
CiteertitelJBO 2015/356
SamenvattingEuropese aanbesteding, Uitsluiting, Ervaringseisen, Aanvulling motivering uitsluiting, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat provincie bij beoordeling overgelegde cvs onjuist heeft geoordeeld.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:5567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Den Haag 24-06-2015
CiteertitelJBO 2015/357
SamenvattingOnteigening, Deskundigenrapport, Waardedrukkend effect bodemverontreiniging, MilieuhygiŽnische noodzaak sanering onteigende.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Schadeloosstelling. Debat verwachtingswaarde. Debat bodemverontreiniging en invloed daarvan op de werkelijke waarde.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:7233
Artikel aanvragenVia Praktizijn