Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 22-01-2016
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelPubliek/privaat: gemeenschappelijke kamers over de gehele linie?
CiteertitelM en R 2016/1
SamenvattingIn de civiele rechtspraktijk doen zich in toenemende mate zaken voor op het snijvlak van het privaatrecht en het bestuursrecht. Het gaat daarbij nogal eens om schadevorderingen, gegrond op hetzij onrechtmatige daad als gevolg van vernietigde overheidsbeschikkingen hetzij niet-nakoming door een bestuursorgaan van contractuele verplichtingen uit hoofde van een bevoegdhedenovereenkomst. De burgerlijke rechter buigt zich dan over zaken, waarin al één of meer bestuursrechtelijke procedures zijn gevoerd, althans waarin publiekrechtelijke bevoegdheden in het geding zijn. Met name vanuit bestuursrechtelijke kring klinkt het geluid dat dergelijke zaken exclusief door de bestuursrechter zouden moeten worden behandeld.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanbesteding en duurzaamheid: een natuurlijke symbiose
CiteertitelM en R 2016/2
SamenvattingDe nieuwe Europese Richtlijnen inzake openbare aanbesteding waarvan de meeste bepalingen door de lidstaten omgezet dienen te worden tegen 18 april 2016 benadrukken het belang van milieu- en sociale aspecten bij aanbestedingsprocedures. Terwijl het economisch belang van de aanbestedende diensten steeds een centrale rol speelt bij de selectie van de meest succesvolle inschrijving, worden niet-economische motieven steeds belangrijker als reactie op nieuwe uitdagingen. Dit artikel bespreekt de mogelijkheden die Richtlijn 2014/24/EU geeft aan aanbestedende diensten om sociale en milieucriteria te integreren in hun aanbestedingsbeleid en hoe zij kunnen bijdragen aan de bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling met behoud van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Verder wordt nagegaan of en in welke mate het aanbestedingsrecht ondernemingen (en vooral het MKB) daadwerkelijk kan beďnvloeden om duurzaamheid een grotere rol te laten spelen in het productie- en/of uitvoeringsproces.
Auteur(s)S. Schoenmaekers
LinkVolledige tekst richtlijn (EUR-Lex)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchone fossiele energie?
CiteertitelM en R 2016/3
SamenvattingDe EU streeft naar een koolstofarme economie die minder energie verbruikt. De EU verkent daarom de verschillende mogelijkheden om naar een koolstofarme economie over te stappen en de CO2 uitstoot te verlagen. Twee technieken krijgen hierbij bijzondere aandacht: schaliegaswinning en de opvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage – CCS). Het doel van dit artikel is niet om de wenselijkheid van deze nieuwe technieken na te gaan. Het doel van deze bijdrage is veeleer bescheiden. We willen nagaan of de bestaande Europese regelgeving inzake milieuaansprakelijkheid en financiële garanties voldoet om het herstel te kunnen garanderen van potentiële milieuschade, ontstaan door de toepassing van deze nieuwe technieken.
Auteur(s)K. de Smedt , M. Faure
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 06-10-2015
CiteertitelM en R 2016/5
SamenvattingDe aangebrachte puinlaag maakt i.c. geen onderdeel uit van de ‘bodem’, als bedoeld in de Wet bodembescherming
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Economische zaak. Art. 13 Wbb. 1. De opvatting dat een puinlaag die de onderlaag vormt voor bestrating ongeacht de samenstelling en dikte daarvan onderdeel uitmaakt van de bodem a.b.i. de Wbb is onjuist (vgl. ECLI:NL:RVS:2008:BC1508). 2. s Hofs oordeel dat niet buiten enige mate van redelijke twijfel vast staat of door de handelingen van verdachte de bodem a.b.i. de Wbb kon worden verontreinigd of aangetast is, in aanmerking genomen dat niets vastgesteld is kunnen worden omtrent de samenstelling en de dikte van de puinlaag niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. 3. Voor zover het middel een beroep doet op het Besluit landbouw milieubeheer faalt het nu de tll. niet is toegesneden op de naleving van enige bepaling van dat Besluit.
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelM en R 2016/6
SamenvattingBestemmingsplan bedrijventerrein. Toepassing meteocorrectie bij bepaling geluidniveau op testbaan voor motorvoertuigen. Specifieke aard bedrijfsvoering testbaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013, nr. 131034341, heeft de raad het bestemmingsplan "Lelystad - Larserknoop (reparatie)" vastgesteld. Tevens heeft de raad bij besluit van 11 juni 2013, nr. 131031924, het exploitatieplan "Lelystad-Larserknoop" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 19-08-2015
CiteertitelM en R 2016/7
SamenvattingHouten pallets. Afvalstoffenbegrip. Geen verlies afvalstoffenstatus door nuttige toepassing omdat niet is voldaan aan de criteria van artikel 6, tweede lid, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen
Samenvatting (Bron)Artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. Verdachte heeft houten pallets (met daaraan bevestigd enig plastic) op en in een weiland gestort ter versterking van oevers en ter versteviging van de bodem. Geen verlies van status afvalstof door nuttige toepassing omdat niet is voldaan aan de criteria van artikel 6, tweede lid, Kaderrichtlijn afvalstoffen (overgenomen in artikel 1.1, zesde lid, Wet milieubeheer).
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelM en R 2016/8
SamenvattingCompensatie of mitigatie?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012, kenmerk 279063, heeft de staatssecretaris aan RWE Eemshaven Holding B.V. (hierna: RWE) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelM en R 2016/9
SamenvattingCompensatie of mitigatie?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2014, kenmerk 2013 - 007099, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding van Recreatiepark Beekbergen.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelM en R 2016/10
SamenvattingMilieuneutrale wijziging; betekenis van beperkend vergunningvoorschrift?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken en op- en overslaan van schroot en autowrakken op het perceel [locatie] te Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelM en R 2016/11
Samenvatting“M.e.r.-OBM” voor “milieuneutrale verandering” ten onrechte geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2013 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) te verlenen voor het wijzigen van een varkens- en paardenhouderij op het perceel [locatie] te Oost-, West- en Middelbeers, gemeente Oirschot.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-10-2015
CiteertitelM en R 2016/12
SamenvattingBesluit dat na sanering (nog steeds) sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Is degene die de sanering milieukundig heeft begeleid belanghebbende?
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 september 2015 heeft het college: - vastgesteld dat op de percelen [locaties 1] te Utrecht sprake is van een geval van ernstige verontreiniging van de bodem, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is, en - ingestemd met een saneringsplan.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 10-11-2015
CiteertitelM en R 2016/13
SamenvattingHoger beroep Staat tegen vonnis rechtbank m.b.t. Wet verbod pelsdierhouderij slaagt
Samenvatting (Bron)Wet verbod pelsdierhouderij. Onrechtmatige wetgeving. Art. 1 EP; fair balance; overgangstermijn. Art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Toetsing aan algemene rechtsbeginselen. Artt. 34 en 35 VWEU. Vrijheid van vestiging.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:3025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelM en R 2016/14
SamenvattingEen Stichting die opkomt voor een milieubelang kan het relativiteitsvereiste niet worden tegengeworpen wanneer een beroep wordt gedaan op de ondeugdelijkheid van een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Daarbij kan een beroep worden gedaan op alle aspecten waarmee bij de beoordeling of een milieueffectrapport opgesteld dient te worden, rekening moet worden gehouden. Dit betekent dat de Stichting onder meer kan aanvoeren dat de gevolgen van de verhoogde ammoniakemissie van de inrichting voor het Natura 2000-gebied niet voldoende zijn beoordeeld. Daaraan doet niet af dat de Stichting niet opkomt voor bescherming van Natura 2000-gebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 augustus 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan [appellant] voor een varkenshouderij en wormenkwekerij aan de [locatie] te Hulsel.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 19-11-2015
CiteertitelM en R 2016/15
SamenvattingVuurwerkverbod Hilversum; rechtbank oordeelt (anders dan Voorzieningenrechter) dat B en W bevoegd zijn
Samenvatting (Bron)Het college van B&W in Hilversum is bevoegd om het winkel- en uitgaanscentrum van Hilversum aan te wijzen als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is vuurwerk af te steken.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:8179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerecht EU 23-09-2015, T-245/11, ECLI:EU:T:2015:675
CiteertitelM en R 2016/16
SamenvattingToegang tot bij het ECHA berustende documenten die in het kader van een registratieprocedure van chemische stoffen zijn verstrekt. REACH-Verordening. Milieu-informatie. Emissies in het milieu.
AnnotatorE. Broeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn