AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-01-2016
Aflevering 4
RubriekEHRM
TitelEHRM 27-01-2015, 59552/08, ECLI:CE:ECHR:2015:0127
CiteertitelAB 2016/29
SamenvattingLegaliteitsbeginsel. Invoeren strafbepaling voortdurend misdrijf levert i.c. geen verboden terugwerkende kracht op voor gedragingen gepleegd voorafgaand aan inwerkingtreding. Samenvatting
Samenvatting (Bron)No violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - Heavier penalty;Nullum crimen sine lege;Time when act or ommission was committed)
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2015:0127JUD005955208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 18-09-2015
CiteertitelAB 2016/30
SamenvattingSchadevergoeding wegens schending van EU-recht door formele wetgever. Toetsingsverbod niet relevant. Met de schending is de onrechtmatigheid in de zin van art. 6:162 BW gegeven. Onrechtmatigheid is toerekenbaar aan de Staat.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Arbeidsrecht. Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte, art. 7:635 lid 4 (oud) BW. Strijd met Richtlijn 93/104/EG en Richtlijn 2003/88/EG. HvJEU 26 juni 2001, zaak C-173/99, ECLI:EU:C:2001:356,NJ2002/2 (Bectu) en HvJEU 20 januari 2009, C350/06 en C-520/06, ECLI:EU:C:2009:18, NJ 2009/252 (Schultz-Hoff). Aansprakelijkheid Staat wegens niet-tijdige implementatie EU Richtlijn? Toetsing formele wetgeving aan verdragen, art. 94 Grondwet. Toetsingsverbod, art. 120 Grondwet. Onrechtmatigheid; verplichting op grond van art. 4 lid 3 VEU en art. 288 VWEU. Schuld, toerekenbaarheid; HR 9 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986: AC0867, NJ 1987/252 (Staat/Van Gelder). Causaal verband; invloed vervaltermijn van het nieuwe art. 7:640a BW.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelAB 2016/31
SamenvattingSubsidieverplichting om de meerjarenbegroting sluitend te maken heeft geen betrekking op de gesubsidieerde activiteiten. Wie het meerdere mag, is niet ook bevoegd tot het mindere.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2014 heeft het college de stichting een subsidie verleend van maximaal 2.555.283,00 over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en daaraan een verplichting verbonden.
AnnotatorW. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelAB 2016/32
SamenvattingEen derdebelanghebbende heeft slechts belang bij invordering indien hij nog een belang bij handhaving heeft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2014 heeft het college besloten af te zien van invordering van door [partij] verbeurde dwangsommen.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelAB 2016/33
SamenvattingAls de invorderingsbeschikking niet op juiste wijze bekend is gemaakt is deze niet in werking getreden. De nadien verzonden aanmaning stuit niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2014 heeft het college, onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00, [appellante] gelast om voor 18 maart 2014 de onzelfstandige bewoning van de woning aan het [locatie] te Den Haag te beŽindigen en beŽindigd te houden.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-10-2015
CiteertitelAB 2016/34
SamenvattingMisbruik van recht. Doel van het Wob verzoek relevant voor de beoordeling of er sprake is van misbruik van recht.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 juli 2013 heeft [wederpartij] krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) verzocht om verstrekking van documenten.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelAB 2016/35
SamenvattingStukken reeds openbaar ingevolge de Archiefwet.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 oktober 2012 heeft het college op verzoek van [appellante] documenten aan haar verstrekt.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 06-11-2015
CiteertitelAB 2016/36
SamenvattingDe rapporten van de verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige hebben grote waarde. Op betrokkene rust de stelplicht en bewijslast bij betwisting van de juistheid van deze rapporten.
Samenvatting (Bron)Weigering WIA-uitkering. Zorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Geen twijfel aan de medische beoordeling. De arbeidsdeskundige heeft op adequate en inzichtelijke wijze nader gemotiveerd waarom de bij de functie voorkomende signaleringen de belastbaarheid van appellante niet overschrijden.
AnnotatorI. van der Helm
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2015
CiteertitelAB 2016/37
SamenvattingMaatschappelijke opvang niet-rechthebbende vreemdeling. Plaatsing in een VBL voorliggende voorziening. Positieve verplichting EVRM.
Samenvatting (Bron)Ontbreken van noodzaak voor opvang op grond van Wmo vanwege beschikbaarheid van opvang op een VBL.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2015
CiteertitelAB 2016/38
SamenvattingMaatschappelijke opvang niet-rechthebbende vreemdeling. Geen gebruik willen maken van opvang in VBL komt voor risico vreemdeling.
Samenvatting (Bron)Weigering maatschappelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:4093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 26-11-2015
CiteertitelAB 2016/39
SamenvattingMaatschappelijke opvang niet-rechthebbende vreemdeling. Psychische nood als bijzondere omstandigheid voor niet meewerken aan opvang in VBL. Oplossing staatssecretaris Veiligheid en Justitie. Geen rol meer voor Wmo 2015.
Samenvatting (Bron)- Ontbreken van noodzaak voor opvang vanwege beschikbaarheid van opvang in een VBL. - Van door gemeenten getroffen opvangvoorzieningen voor niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen wordt niet langer een grondslag in de Wmo en Wmo 2015 aangenomen. Raad acht zich niet langer bevoegd.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-11-2015
CiteertitelAB 2016/40
SamenvattingMet de opvang in een VBL wordt voldaan aan de Ďpositieveí verplichtingen van art. 3 en 8 EVRM. Bij psychische nood dient de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ad hoc een oplossing te treffen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 mei 2014 heeft de staatssecretaris gereageerd op een verzoek van de vreemdeling om hem onderdak te bieden dan wel leefgeld te verstrekken.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 27-08-2014
CiteertitelAB 2016/41
SamenvattingVertrouwensbeginsel: wat moet een alerte, argwanende en assertieve burger doen en laten?
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag om een vergoeding voor de kosten van een aangepast remsysteem in een nieuw aan te schaffen auto. Appellant kan als wethouder geen aanspraak maken op een voorziening op grond van artikel 35 van de Wet WIA. Geen sprake van een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging, die bij appellant de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat hij recht heeft op een (volledige) vergoeding voor de kosten van een remsysteem.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 13-08-2014
CiteertitelAB 2016/42
SamenvattingVertrouwensbeginsel: een individuele toezegging kan alleen individueel ongedaan worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Afwijzing van de verantwoording van het PGB van appellanten voor de kosten van de Stichting Feuerstein over (een gedeelte van) 2011, omdat de door Feuerstein verleende zorg niet valt onder de functie begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Bza.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 18-06-2014
CiteertitelAB 2016/43
SamenvattingVertrouwensbeginsel: niet aannemelijk dat een toezegging is gedaan dat het bezwaarschrift in behandeling zou worden genomen.
Samenvatting (Bron)Bezwaar terecht niet-ontvankelijk. Niet aannemelijk is geworden dat het bezwaarschrift wel tijdig is ingediend. Geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:2121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 20-05-2014
CiteertitelAB 2016/44
SamenvattingVertrouwensbeginsel: met gewijzigde toelichting bij vakantieformulier voldoende duidelijke informatie; geen strijd met fair play.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging bijstand omdat appellanten langer dan toegestaan buiten Nederland hebben verbleven. Appellant had redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van de consequenties van de overschrijding van de termijn van vier weken voor zijn bijstandsuitkering. Geen beroep op het vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1701
Artikel aanvragenVia Praktizijn