Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 18-02-2016
Aflevering 7433
RubriekRedactioneel
TitelWoelige tijden in het sociaal domein
CiteertitelGst. 2016/11
SamenvattingWe zijn een jaar op weg sinds op 1 januari 2015 de stelselwijziging in werking is getreden die we kortweg als het (gemeentelijk) sociaal domein aanduiden. De eerste schermutselingen op rechtbankniveau zijn gevoerd, vooral op het gebied van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), op het terrein van de Jeugdwet is het nog relatief rustig.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet taaleis Participatiewet: lex dura, sed lex
CiteertitelGst. 2016/12
SamenvattingDe Wet taaleis Participatiewet is vanaf 1 januari 2016 een onderdeel van de Participatiewet. Bijstandsgerechtigden zijn vanaf dan verplicht de Nederlandse taal op een bepaald niveau te beheersen. Als zij dit niveau niet beheersen, moeten zij de taal leren. Doen bijstandsgerechtigden dit niet, dan verlaagt het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) de bijstand. Deze nieuwe wet levert een aantal interessante juridische en uitvoeringstechnische vraagstukken op. Zo lijkt er soms nauwelijks een verbinding tussen tekst en toelichting. Dit artikel bespreekt een aantal van de vraagstukken.
Auteur(s)L.B. Op den Camp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gevolgen van de Dienstenrichtlijn op vergunningverlening: de zaken Trijber en Harmsen
CiteertitelGst. 2016/13
SamenvattingHet arrest van het Hof van Justitie over de zaken Trijber en Harmsen is van belang voor de verlening van exploitatievergunningen en -ontheffingen. Op deze – en andere – besluiten kan de Dienstenrichtlijn van toepassing zijn. Het arrest is om drie redenen interessant. Uit dit arrest blijkt ten eerste dat snel sprake is van een grensoverschrijdende situatie, waardoor, sneller dan voorheen wellicht gedacht werd, aan de eisen van de Dienstenrichtlijn moet worden voldaan. Ten tweede volgt uit het arrest dat schaarse vergunningen altijd een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Ten slotte moeten (eisen verbonden aan) vergunningenstelsels voldoen aan diverse criteria, waaronder geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid.
Auteur(s)A. Drahmann
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2015:641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelGst. 2016/14
SamenvattingBesluit. Afwijzing verzoek om vergoeding kosten wegens zaakwaarneming geen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 november 2013 heeft de minister geweigerd zijn eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het beroep van Anmar op zaakwaarneming te herzien.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelGst. 2016/15
SamenvattingPlanologisch strijdig gebruik. Lengte begunstigingstermijn mag niet wezenlijk langer zijn dan noodzakelijk om overtreding op te heffen. Gestelde begunstigingstermijn van 10 jaar wezenlijk langer dan noodzakelijk. Strijd met art. 5:32a lid 2 Awb. Gemeentelijke beleidsregel vindt geen toepassing. (Zundert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2013 heeft het college [wederpartij A] gelast om binnen 10 jaar de permanente bewoning van zijn recreatiewoning op het recreatiepark "Parc Patersven" te staken en gestaakt te houden, een en ander onder oplegging van een eenmalige dwangsom van 25.000,00.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelGst. 2016/16
SamenvattingGedoogplicht artikel 5.24 Waterwet ten behoeve van dijkverbetering, belangen vorderen geen onteigening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2015 heeft het college aan [appellant] een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet opgelegd in verband met de uitvoering van het Projectplan Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem (hierna: Projectplan).
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelGst. 2016/17
SamenvattingAanvraag huisvestingsvoorziening nieuwe islamitische school. Limitatieve weigeringsgronden Wvo. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2012 heeft het college een aanvraag van de stichting om een voorziening in de huisvesting voor een school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag, afgewezen.
AnnotatorP.W.A. Huisman
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelGst. 2016/18
SamenvattingBij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan dient niet slechts te worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar dient mede te worden beoordeeld of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt opgericht. (Zaanstad)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2013 heeft het college geweigerd om aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een toegangshek, een loods en terreinverharding op het perceel [locatie] te Assendelft.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelGst. 2016/19
SamenvattingDe doorzendplicht van artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur is niet aan de orde indien een verzoeker blijft vragen om stukken die, zoals meermalen aangegeven, elders aanwezig zijn, procesgedrag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2014 heeft de minister een verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) van alle stukken die betrekking hebben op een aan hem opgelegde verkeersboete, gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3556
Artikel aanvragenVia Praktizijn