Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 21-01-2016
Aflevering 1
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 30-10-2015
CiteertitelJIN 2016/1
SamenvattingOntslag op staande voet, Dringende reden, Persoonlijke levenssfeer, Privacy, Lichamelijke integriteit, Bloedtest
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Werknemer weigert medewerking aan bloedtest; beroep op bescherming persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Belangenafweging. Art. 11 Gw, art. 8 EVRM.
AnnotatorM.A. Huisman
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 09-06-2015
CiteertitelJIN 2016/2
SamenvattingPensioenontslagbeding, Dynamische formulering, Incorporatie, Verhoogde AOW-leeftijd, Pensioen
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met zogenoemd pensioen-ontslagbeding. Toepasselijk pensioenreglement. Verzoek uitstel (tijdig) gedaan? Verboden leeftijdsdiscriminatie?
AnnotatorW.C.M. Broersma
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:2209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Gelderland 24-06-2015
CiteertitelJIN 2016/3
SamenvattingReistijdvergoeding, Skills-arrest
Samenvatting (Bron)De rechtbank veroordeelt Connexxion Tours om aan eiser de gevorderde reisvergoeding te betalen.
AnnotatorK.H. Bressers
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:5303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Den Haag 21-09-2015, 4320146 RP VERZ 15-50525
CiteertitelJIN 2016/4
SamenvattingOntbinding, Verstoorde arbeidsrelatie, Docent, Bovenwettelijke WW, Transitievergoeding
AnnotatorH.E. Meerman , D. Schuurman
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:15662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 24-09-2015
CiteertitelJIN 2016/5
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek, Verstoorde arbeidsrelatie, G-grond
Samenvatting (Bron)WWZ. Verzoek ex artikel 7:671b BW tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Indien verwijt in overwegende mate bij de werkgever ligt kan niet worden geoordeeld dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Werkgever langdurig niet ingegrepen om onderlinge kleine strubbelingen tussen werknemers op te lossen en te snel aangestuurd op een beŽindiging van het dienstverband. Afwijzing verzoek.
AnnotatorK. Janssens
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:4508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 06-10-2015
CiteertitelJIN 2016/6
SamenvattingOntbinding, Verstoorde arbeidsrelatie, Disfunctioneren, Salarisverlaging, Ernstig verwijtbaar handelen en nalaten werkgever
Samenvatting (Bron)Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding en toekenning van billijke vergoeding naast transitievergoeding.
AnnotatorR. Lackner
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:7278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Rotterdam 15-10-2015
CiteertitelJIN 2016/7
SamenvattingOntbinding, Verstoorde arbeidsrelatie, Transitievergoeding, Suppletie WW, Besluit overgangsrecht transitievergoeding
Samenvatting (Bron)Toepassing van artikel XXII lid 7 WWZ is in deze gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Wn heeft recht op transitievergoeding, ondanks voorziening/vergoeding ogv CAO
AnnotatorE.M.Y. Sorensen , K.G. Kapel
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:7335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 04-12-2015
CiteertitelJIN 2016/8
SamenvattingMotiveringsvereisten, Tremanormen, Rapport alimentatienormen, Draagkrachtberekening bijvoegen, Wettelijke indexering
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Onbegrijpelijk oordeel over draagkracht. Rapport Alimentatienormen; draagkrachtberekening bijvoegen? Uitsluiten van wettelijke indexering, art. 1:402a lid 5 BW.
AnnotatorJ.P.M. Bol
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-11-2015
CiteertitelJIN 2016/9
SamenvattingOntnemingsvordering cocaÔne, Verknochtheid van schulden, Gemeenschap van goederen
Samenvatting (Bron)Verdeling huwelijksgemeenschap. Ontnemingsvordering wegens invoer cocaÔne in dit geval niet verknocht.
AnnotatorJ.F. van Drenth , E.M. Breugem
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:9015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015
CiteertitelJIN 2016/10
SamenvattingKinderalimentatie, Nalatenschap, Aanspraak som ineens, Onderhoudsplicht ouders
Samenvatting (Bron)Verzoek tot toekenning van een som ineens aan een minderjarig kind van erflater ten laste van de nalatenschap door de wettelijk vertegenwoordiger (moeder).
AnnotatorL. de Roode
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:9090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-11-2015
CiteertitelJIN 2016/11
SamenvattingTegenstrijdig belang, Goedkeuring vooraf vragen aan raad van commissarissen en/of aandeelhoudersvergadering
Samenvatting (Bron)tegenstrijdig belang; bewijs valse handtekening goedkeuring vooraf vragen aan raad van commissarissen en/of aandeelhoudersvergadering
AnnotatorN.R.M. Huijben
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:4734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 09-12-2015
CiteertitelJIN 2016/12
SamenvattingOK, Verzet tegen beŽindiging overblijvende aansprakelijkheid, Verzet gehonoreerd, Bekrachtiging beschikkingen in eerste aanleg, Art. 2:403 BW en art. 2:404 BW
Samenvatting (Bron)OK; verzet tegen beŽindiging overblijvende aansprakelijkheid; verzet gehonoreerd; bekrachtiging beschikkingen in eerste aanleg; art. 2:403 BW en art. 2:404 BW.
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 15-12-2015
CiteertitelJIN 2016/13
SamenvattingOK, EnquÍte, Twijfel aan juist beleid, Onmiddellijke voorziening, Benoeming bestuurder door OK, Statutaire bepaling buiten werking gesteld
Samenvatting (Bron)OK. EnquÍte. De huidige koers van het bestuur het onverminderd doorgaan met het investeren van de opbrengsten uit de andere bedrijfsonderdelen in het (in de markt positioneren van) softwareproduct, ondanks het vooralsnog uitblijven van relevante opbrengsten daarmee levert onder genoemde omstandigheden gegronde redenen op te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken. Onderzoek bevolen dat zich met name richt op het beleid ten aanzien van het softwareproduct, afgezet tegen de totale bedrijfsactiviteiten en het totale bedrijfsresultaat. Tevens onderzoek bij twee dochtervennootschappen. Bij wijze van onmiddellijke voorziening benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder met deels een beslissende en deels een doorslaggevende stem. Voorts artikel uit de statuten met betrekking tot vereiste meerderheid ava buiten werking gesteld.
AnnotatorE. Baghery
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 30-10-2015
CiteertitelJIN 2016/14
SamenvattingPrejudiciŽle vraag, Beslag- en executierecht, Mededeling overgang
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Beslag- en executierecht. Overgang door fusie (art. 2:309 BW) van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging executoriale titel. Betekening van die overgang aan de geŽxecuteerde bij deurwaardersexploot (art. 431a Rv). Mogelijkheid voor verkrijgende rechtspersoon om zelf die overgang mede te delen aan de geŽxecuteerde.
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 27-11-2015
CiteertitelJIN 2016/15
SamenvattingVerjaring, Proces-verbaal, Executoriale titels
Samenvatting (Bron)Verjaring. Vordering uit overeenkomst van geldlening. Is art. 3:324 BW van toepassing op in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van schikkingscomparitie?
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst artikel (TeekensKarstens)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 24-11-2015
CiteertitelJIN 2016/16
SamenvattingVoorwaardelijk opzet bij schieten tijdens worsteling
Samenvatting (Bron)Voorwaardelijk opzet. Schieten tijdens worsteling. s Hofs oordeel dat de gedragingen van verdachte tezamen naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer te zijn gericht op het neerschieten van het s.o., dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte de aanmerkelijke kans op het overlijden van het s.o. heeft aanvaard, is niet onbegrijpelijk. Daarbij heeft de HR gelet op de specifieke omstandigheden van het geval zoals die door het Hof zijn vastgesteld, te weten het laden van het pistool met scherpe munitie, het bij zich steken van dat pistool, het pakken, doorladen, en in het bijzonder het tijdens de worsteling met het s.o. - kennelijk met de vinger aan de trekker op diens buik richten en gericht houden van dat pistool. CAG: anders.
AnnotatorM. van Kuilenburg
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 01-12-2015
CiteertitelJIN 2016/17
SamenvattingBijzondere voorwaarde aan voorwaardelijke veroordeling
Samenvatting (Bron)Bijzondere voorwaarde aan voorwaardelijke veroordeling. Art. 14c.2 onder 14, Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 6 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7918, NJ 2008/33 m.b.t. de bijzondere voorwaarde. Nu verdachte zich publiek afficheert als medium/paragnost/hypnotiseur/mental coach is de gestelde voorwaarde dat hij gedurende de proeftijd niet in die of soortgelijke hoedanigheden werkzaamheden zal verrichten bestaande in het aan vrouwen verschaffen van op fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of spirituele en/of persoonlijke ontwikkeling gerichte zorg en/of hulp en/of diensten, niet zodanig vaag, dat deze voorwaarde ontoelaatbaar is. Conclusie AG: anders.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 08-12-2015
CiteertitelJIN 2016/18
SamenvattingSchilderijen met kinderpornografische afbeeldingen
Samenvatting (Bron)Schilderijen van kinderporno. Art. 240b.1 Sr. s Hofs oordeel dat schilderijen niet reeds naar hun aard buiten het bereik van art. 240b Sr vallen, is juist. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2013:BY9719. s Hofs oordeel dat het bij de bewezenverklaarde afbeeldingen telkens gaat om een seksuele gedraging waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt was betrokken of schijnbaar was betrokken, dus om realistische afbeeldingen a.b.i. art. 240b Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. HR m.b.t. overige, door de AG niet besproken middelen: 81.1 RO en vermindering taakstraf wegens overschrijding redelijke termijn in cassatie.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 09-09-2015, C-72/14, ECLI:EU:C:2015:564
CiteertitelJIN 2016/19
SamenvattingVerplichting tot verwijzing, Toepassing van Cilfit, Acte clair doctrine, Verantwoordelijkheid en beoordelingsvrijheid nationale rechter, Afwachten van beantwoording door het Hof van de door de lagere rechter gestelde prejudiciŽle vraag
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 september 2015.#X tegen Inspecteur van de Rijksbelastingdienst en T.A. van Dijk tegen Staatssecretaris van Financien.#Verzoeken van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Migrerende werknemers - Sociale zekerheid - Toepasselijke wetgeving - Rijnvarenden - E101-verklaring - Bewijskracht - Voorlegging aan het Hof - Verplichting tot verwijzing.#Gevoegde zaken C-72/14 en C-197/14.
UitspraakECLI:EU:C:2015:564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 09-09-2015, C-160/14, ECLI:EU:U:2015:565
CiteertitelJIN 2016/20
SamenvattingVerplichting tot verwijzing, Tegenstrijdige beslissingen op nationaal niveau, Begrip overgang van onderneming, Schending van het EU-recht door nationale rechterlijke instantie, Vordering tot schadevergoeding afhankelijk van voorafgaande vernietiging rechterlijk besluit, Gelijkwaardigheid en doeltreffendheid, Gezag van gewijsde, Rechtszekerheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 september 2015.#Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. tegen Estado portugues.#Verzoek van de Varas Civeis de Lisboa om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Harmonisatie van de wetgevingen - Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Begrip overgang van een vestiging - Verplichting tot het indienen van een verzoek om een prejudiciele beslissing krachtens artikel 267, derde alinea, VWEU - Beweerde schending van het Unierecht door een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep - Nationale wettelijke regeling die het recht op vergoeding van de schade ten gevolge van een dergelijke schending afhankelijk maakt van de voorafgaande vernietiging van de beslissing waardoor die schade is veroorzaakt.#Zaak C-160/14.
AnnotatorM.P. Beijer , J. Krommendijk
UitspraakECLI:EU:C:2015:565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 15-07-2015
CiteertitelJIN 2016/21
SamenvattingSchadevergoeding, Vervolgingshandelingen, Competentie, Overgangsrecht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2014 heeft de minister het verzoek van [appellante] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorH.P. Wiersema , T.W. Veenendaal
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 13-08-2015
CiteertitelJIN 2016/22
SamenvattingBestuursorgaan, Openbaar onderwijs in privaatrechtelijke stichting
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat betrokkene geen ambtenaar is in de zin van de Ambtenarenwet en dat zij zich dus ten onrechte onbevoegd heeft verklaard om van het geschil kennis te nemen. vernietiging uitspraak. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal de Raad het beroep van betrokkene tegen het bestreden besluit beoordelen. Strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Betrokkene heeft het vertrouwen dat de schoolleiding, de ouders en de leerlingen in hem mochten hebben in ernstige mate geschaad.
AnnotatorM.T.A.B. Laemers
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2729
Artikel aanvragenVia Praktizijn