Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-02-2016
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelRelict II (en… ga nu toch eens eindelijk aan het werk!)
CiteertitelM en R 2016/18
SamenvattingAls we “Parijs” mogen geloven komt er meer en nu eindelijk wereldwijde aandacht voor het klimaat. Natuurlijk ben ik blij met de uitkomst, het had slechter gekund. Maar tegelijkertijd ben ik vooral ongeduldig.
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet tarieven: de Commissie m.e.r. uit de markt geprijsd?
CiteertitelM en R 2016/19
SamenvattingSinds 1 juli 2014 geldt de Wet tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: Wet tarieven). De Wet tarieven impliceert dat de Commissie m.e.r. zelf in haar financiën moet voorzien.2 Om de exploitatie te dekken, hanteert de Commissie vanaf genoemde datum tarieven voor de door haar uit te brengen adviezen. Dat geldt voor de adviezen waartoe de Wet milieubeheer (Wm) verplicht, alsook voor adviezen die op vrijwillige basis worden gevraagd.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer , M.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelJuristen worden er niet koud of warm van
CiteertitelM en R 2016/20
SamenvattingEnkele milieuaspecten van de Europese productregelgeving, in het bijzonder het energie-rendement van verwarmingstoestellen
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelVerslag van het congres Waterbeheer in de Lage Landen
CiteertitelM en R 2016/21
SamenvattingVanuit de bestaande samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Vereniging voor Milieurecht organiseerde het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) op 4 december 2015 het congres ‘Waterbeheer in de Lage Landen’. Onder leiding van dagvoorzitters Marleen van Rijswick (UCWOSL, Universiteit Utrecht) en Frank Maes (Universiteit Gent) werd de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vanuit verschillende juridische en bestuurlijke oogpunten besproken.
Auteur(s)R. Wörner
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 14-04-2015
CiteertitelM en R 2016/22
SamenvattingAanpak meeuwenoverlast; uitleg begrip onderzoek in Ffw/Vogelrichtlijn + vernietiging mede in het licht van gevolgen voor een niet in de ontheffing opgenomen soort
Samenvatting (Bron)Ontheffing van de verbodsbepalingen van artikel 10, 11 en 12 van de Flora- en faunawet (Ffw) voor vier meeuwensoorten. De ontheffing is verleend op grond van artikel 75, zesde lid, onder a, van de Ffw, ten behoeve van onderzoek. Aan de aanvraag ligt het plan van aanpak Beheer Meeuwenoverlast ten grondslag. Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op de tekst van het plan van aanpak en de toelichting daarop ter zitting het primaire oogmerk en het doel op de langere termijn het tegengaan van overlast van meeuwen. Uitleg onderzoek als bedoeld in de Ffw naar doel en strekking Vogelrichtlijn. Ten onrechte heeft verweerder geconcludeerd dat het plan van aanpak kan worden begrepen als onderzoek in de zin van de Ffw. Daarnaast heeft verweerder onvoldoende deugdelijk gemotiveerd dat de gunstige staat van de betrokken soorten niet in het geding is. Verder leidt het gebruik van de ontheffing lokaal tot verstoring van een 5e, niet in de ontheffing opgenomen, soort waardoor de maatregel aldaar geen adequaat middel is. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en wijst de aanvraag tot het verlenen van de ontheffing af.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:2170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelM en R 2016/23
SamenvattingReferentiesituatie bij bestemmingsplannen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie]" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelM en R 2016/24
SamenvattingBestuursrechtelijk ne bis in idem (tot in het absurde)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van Amsterdam Canal Cruises om intrekking van een vergunningvoorschrift van de bij besluit van 16 november 2009 verleende ligplaatsvergunningen, afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2850
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelM en R 2016/25
SamenvattingHandhaving bestemming “maatschappelijk” voor speelplaats bij school. Geluidhinder spelende kinderen op speelplaats. “Stemgeluid“ in art. 2.18, lid 1 Activiteitenbesluit milieubeheer omvat niet andersoortig speelgeluid. Spelen op een schoolplein kan niet aangemerkt worden als verrichten van sportactiviteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college afwijzend beslist op een verzoek van [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] om handhavend op te treden ten aanzien van geluidhinder, afkomstig van het terrein van de basisschool De Windroos (hierna: de school) aan de Lariksstraat 11 te Oldenzaal.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-12-2015
CiteertitelM en R 2016/26
SamenvattingOmgevingsvergunning. Bouwen en brandveilig gebruik zijn geen onlosmakelijke activiteiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de Herman Broerenschool aan de Clara van Sparwoudestraat 1 te Delft.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Limburg 03-12-2015
CiteertitelM en R 2016/27
SamenvattingGeen melding van een ongewoon voorval voorgeschreven als gevolgen buiten de inrichting ontbreken.
Samenvatting (Bron)Wet milieubeheer artikel 17.1 en artikel 17.2 De lekkage uit de machine voor desinfectie van endoscopen in het ziekenhuis is een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. Niet bewezen is dat dit ongewoon voorval op grond van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer gemeld diende te worden aan het bevoegd gezag. Want niet is bewezen is dat door het ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het milieu buiten de inrichting zijn ontstaan of dreigden te ontstaan.
AnnotatorA. Collignon
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:10085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelM en R 2016/28
SamenvattingProcedurele gevolgen van onlosmakelijkheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2012 heeft het college aan TinQ Nederland B.V. (hierna: TinQ) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het veranderen van een onbemand tankstation op het perceel Blankensteijn 21 te Hedel.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 18-12-2015
CiteertitelM en R 2016/29
SamenvattingCollectieve actie Milieudefensie ex artikel 3:305a BW met betrekking tot milieuschade in Nigeria. Nederlandse rechter bevoegd doordat moedermaatschappij Shell medegedaagde is en mogelijk zorgplicht naar Nigeriaans recht heeft geschonden door niet in te grijpen bij de concernvennootschap. Exhibitievordering gedeeltelijk toegewezen. Medeappellant Akpan heeft voldoende onderbouwd dat hij possession heeft van vervuilde grond en visvijvers.
Samenvatting (Bron)Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Pluraliteit gedaagden. Voldoende samenhang (en doelmatigheid) in de zin van art. 7 lid 1 Rv. in samenhang met art. 6 sub 1 Brussel I-Verordening. Ontvankelijkheid milieuorganisatie o.g.v. art. 3:305a BW. Aansprakelijkheid in concernverband van de moedervennootschap naast de buitenlandse dochtervennootschap voor (milieu)schade ontstaan in het kader van de activiteiten van die dochtervennootschap. Nigeriaans recht. Vordering ex art. 843a Rv tot inzage in bescheiden. International jurisdiction of the Dutch court. Plurality of defendants. Sufficient coherence (and effectiveness) within the meaning of Art. 7 under 1, Code of Civil Procedure in conjunction with Art. 6 under 1, Brussels I-Regulation. Admissibility of environmental organisation in accordance with Art. 3:305a Civil Code. Liability in a corporate context of the parent company in addition to the foreign-based subsidiary for (environmental) damage caused within the scope of the activities of that subsidiary. Nigerian law. Action for inspection of the records pursuant to Art. 843a Code of Civil Procedure.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:3587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam 18-12-2015
CiteertitelM en R 2016/30
SamenvattingEnergiebesparing/handhaving “terugverdienbepaling” Activiteitenbesluit; besluiten m.b.t. supermarkten onderuit.
Samenvatting (Bron)Naar aanleiding van de tussenuitspraken van 2 december 2014 hebben verweerders nader onderzoek laten doen naar de terugverdientijd van permanente afdekking van de verticale koelmeubelen voor de zeven Aldi-filialen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een voor elk afzonderlijk filiaal meest realistische waarde, die volgens verweerders bij de toepassing van dubbelglasdeuren - voor alle filialen onder de vijf jaar ligt, waarbij een niet te vermijden mate van onzekerheid bestaat. Deze is inzichtelijk gemaakt door een bandbreedte te hanteren voor een aantal parameters, hetgeen resulteert in een bandbreedte voor de terugverdientijd. De rechtbank overweegt dat nu de terugverdientijd voor vijf filialen binnen een bandbreedte valt waarvan de maximale waarde boven de vijf jaar ligt, in ieder geval in die gevallen serieuze twijfel bestaat omtrent de bevoegd handhavend op te treden. Voor de overige twee filialen ligt de door de deskundige van verweerders berekende bandbreedte wel onder de vijf jaar. Ook daar staat de bevoegdheid echter niet zonder meer vast, nu eiseres heeft gemotiveerd dat voor de waarde van een aantal parameters in de rekenformule uit is gegaan van onjuiste cijfers of aannames. De rechtbank acht de door TNO, de deskundige van eiseres, gehanteerde waarden voor parameter C (besparingspercentage dagafdekking) en voor N (besparingspercentage nachtafdekking) aannemelijker dan de door CE Delft, de deskundige van verweerders, gehanteerde waarden. Voor alle filialen geldt bij toepassing van deze door TNO bepaalde waarden in de rekenformule dat de terugverdientijd boven de vijf jaar komt te liggen. Aldus is in geen van de gevallen komen vast te staan dat sprake is van overtreding van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Verweerder was dan ook ten aanzien van geen van de zeven filialen bevoegd handhavend op te treden.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:9147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelM en R 2016/31
SamenvattingUitputtende regeling in Nbw voor wijziging van vergunningvoorschriften
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2013, kenmerk DGNR-RRE/13002914, heeft de staatssecretaris aan ProRail B.V. een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het gebruik van het baanvak Budel-Weert overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende passende beoordeling.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3980
Artikel aanvragenVia Praktizijn