Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 07-03-2016
Aflevering 2
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 09-10-2015
CiteertitelJIN 2016/23
SamenvattingArbeidsovereenkomst, Groen/Schoevers, Uitzendovereenkomst, Kwalificatievraag.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Toepasselijkheid CAO's uitzendbranche. Overeenkomst waarbij een onderneming bemiddelt bij de plaatsing van MBO-leerlingen in leerbedrijven in het kader van in het onderwijs verplichte stages. Gaan de leerlingen een arbeidsovereenkomst aan? Motiveringsgebrek.
AnnotatorJ.L. Luiten
LinkVolledige tekst annotatie (BarentsKrans)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 13-11-2015
CiteertitelJIN 2016/24
SamenvattingOpzegging, Einde van rechtswege, Vervaltermijn, Vernietiging, Berusting.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Nietigheid opzegging ingeroepen binnen de termijn van art. 9 BBA? Berusting in ontslag?
AnnotatorA. Stamoulis , R. de Vos
LinkVolledige tekst annotatie (stamoulisadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 27-10-2015
CiteertitelJIN 2016/25
SamenvattingRepresentativiteit, Toelating tot cao-overleg, Onrechtmatige daad, Loonruimteovereenkomst, ABP-pensioen.
Samenvatting (Bron)pensioenkamer; open en reëel overleg; loonruimte-overeenkomst
AnnotatorS.F.H. Jellinghaus , E.G.M. Huisman
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:2949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Amsterdam 28-10-2015
CiteertitelJIN 2016/26
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek, Disfunctioneren, Verwijtbaar handelen, Verstoorde arbeidsrelatie.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:671b BW. Geen redelijke grond voor ontbinding. Het verzoek wordt afgewezen.
AnnotatorL. van Luipen
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:7786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Gelderland 04-11-2015
CiteertitelJIN 2016/27
SamenvattingUitzendovereenkomst, Allocatiefunctie, Naleving cao.
Samenvatting (Bron)Personeels BV stelt haar personeel ter beschikking aan twee zustervennootschappen. Is de CAO Uitzendkrachten van toepassing? Genoemde vraag dient, gezien art. 1 onder u van de CAO Uitzendkrachten, te worden beantwoord aan de hand van de in art. 7:690 BW gegeven definitie van de uitzendovereenkomst. Is vereist dat de Personeels B.V. een allocatieve functie vervult? Nee, wel is dit van belang bij de beantwoording van de vraag of de uitzending plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever (art. 7:690 BW). Verwijzing naar Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 februari ECLI:NL:ARL:2015, 670 en ook Hof Amsterdam 9 september 2014 ECLI:NL:GHAMS:4616 en Hof Amsterdam 28 oktober 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:4547. De kantonrechter oordeelt dat de Personeels B.V. een allocatieve functie vervult.
AnnotatorE.M. Bevers , J.A.C. Brouwer
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:6807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 25-11-2015
CiteertitelJIN 2016/28
SamenvattingOntbinding, Disfunctioneren, Verbetertraject, Verstoorde arbeidsrelatie, Ernstig verwijtbaar handelen, Billijke vergoeding.
Samenvatting (Bron)Ontbinding op g-grond (verstoorde relatie) wegens niet voldragen d-grond (disfunctioneren). Toekenning billijke vergoeding 2.500,00 wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever waardoor verstoring veroorzaakt is
AnnotatorA. Briejer
LinkVolledige tekst annotatie (Kneppelhout Korthals Advocaten)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:5423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 18-12-2015
CiteertitelJIN 2016/29
SamenvattingAlimentatie.
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Wijziging alimentatie (art. 1:401 lid 1 BW). Echtscheidingsconvenant waarin met betrekking tot bepaalde posten bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven. Gelden de strenge maatstaven als bedoeld in HR 23 oktober 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0015, NJ 1988/438, alleen voor de desbetreffende posten, of voor de overeenkomst in haar geheel?
AnnotatorK.A. Boshouwers
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Noord-Holland 03-12-2015
CiteertitelJIN 2016/30
SamenvattingPartneralimentatie, Draagkracht, Kindgebonden budget als inkomen.
Samenvatting (Bron)Conform de uitspraak HR 9 oktober 2015 is het kindgebonden budget aangemerkt als inkomen van de verzorgende ouder en als zodanig meegenomen bij de draagkracht. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen berekening van kinder- en partneralimentatie.
AnnotatorR. Mulder
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:10724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Amsterdam 23-12-2015
CiteertitelJIN 2016/31
SamenvattingPeildatum samenstelling en omvang goederengemeenschap.
Samenvatting (Bron)De Postcode Kanjer van 2.109.655,- die in januari 2015 is gevallen op een lot dat op naam van de vrouw stond, valt niet in de huwelijksgoederen gemeenschap nu de rechtbank anders dan de man van oordeel is dat de prijs na de peildatum is gevallen. Er is geen sprake van betaling van de premie van het winnende lot die reeds voldaan was vóór de ontbinding van de gemeenschap, ook geen positief saldo op het rekeningnummer van de vrouw afkomstig van de gemeenschap, de premie behoort niet tot de kosten van de huishouding en ook geen redelijkheid en billijkheid.
AnnotatorE.A. Slappendel
LinkVolledige tekst annotatie (slappendelfamilierecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2015:9150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 18-12-2015
CiteertitelJIN 2016/32
SamenvattingInsolventierecht, Prejudiciële vraag, Faillissementsrecht, Verzet tegen faillietverklaring, Gronden voor vernietiging, Misbruik van bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Verzet tegen faillietverklaring. Is de curator belanghebbende in de zin van art. 10 lid 1 Fw? Gronden voor vernietiging. Misbruik van bevoegdheid.
AnnotatorJ.R. Everhardus
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 19-11-2015
CiteertitelJIN 2016/33
SamenvattingOK, Enquête, Wanbeleid vastgesteld, Benoeming bestuurder en beheerder van aandelen, Opheffing van de eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen.
Samenvatting (Bron)OK; Enquête; wanbeleid vastgesteld; bij wijze van voorziening voor de duur van een jaar bestuurder en beheerder van aandelen benoemd; opheffing van de eerder getroffen onmiddellijke voorzieningen; art. 2:355, 356, 349a lid 2 BW.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:4869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 05-01-2016
CiteertitelJIN 2016/34
SamenvattingToewijzing vordering ex art. 843 Rv, Inzage controledossiers accountant.
Samenvatting (Bron)Toewijzing vordering ex artikel 843 Rv, inzage controledossiers accountant. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3522.
AnnotatorE.A. van de Kuilen , E.P.C. Duinkerke
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-01-2016
CiteertitelJIN 2016/35
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Onbehoorlijke taakvervulling, Boekhoudplicht, Weerleggen bewijsvermoeden belangrijke oorzaak van faillissement.
Samenvatting (Bron)Curator spreekt (indirect) bestuurder van vier failliete vennootschappen aan. Grondslagen: (1) vordering uit rekening-courantverhouding, (2) aan vennootschap toekomende gelden ten onrechte op privérekening laten storten; (3) artikel 2:248 lid 2 BW (boekhoudplicht niet nagekomen). De vorderingen worden, als zijnde onvoldoende weersproken, toegewezen.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , E.J.H. Zandbergen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 20-11-2015
CiteertitelJIN 2016/36
SamenvattingProcesrecht, BOPZ, Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal mondelinge behandeling (art. 290 lid 2 Rv).
Samenvatting (Bron)Procesrecht. BOPZ. Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal mondelinge behandeling (art. 290 lid 2 Rv).
AnnotatorJ. van Weerden
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 04-12-2015
CiteertitelJIN 2016/37
SamenvattingBurgerlijk procesrecht, Apparaatsfout, Intrekking eindarrest, Geen kennelijke fout, Gesloten stelsel van rechtsmiddelen, Administratieve fout bij griffie, Antwoordakte niet toegevoegd aan procesdossier.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Hof trekt eindarrest in en wijst nieuw arrest. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Schending van hoor en wederhoor is geen kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv (HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8693, NJ 2012/625). Rechter kan niet zelf de rechtskracht van zijn uitspraak aantasten, ook niet met instemming van partijen. Nieuwe cassatietermijn tegen ingetrokken arrest.
AnnotatorG.J. de Bock , R.A.G. de Vaan
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 15-01-2016
CiteertitelJIN 2016/38
SamenvattingProcesrecht, Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd; art. 166 Rv (HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).
AnnotatorM.A.J.G. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2016:49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 15-01-2016
CiteertitelJIN 2016/39
SamenvattingProducties in vreemde taal, Getuigenbewijsaanbod.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Productie die is gesteld in een vreemde taal; terecht buiten beschouwing gelaten? Noodzaak en wenselijkheid van een vertaling. Gelegenheid tot herstel indien vertaling ontbreekt. Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd; art. 166 Rv (HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).
AnnotatorN. de Boer
UitspraakECLI:NL:HR:2016:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 22-12-2015
CiteertitelJIN 2016/40
SamenvattingAanscherping regels recht op rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Salduz. HR scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. HR gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.-
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-01-2016
CiteertitelJIN 2016/41
SamenvattingVormverzuim.
Samenvatting (Bron)Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. bedreiging politieambtenaar na aanhouding verdachte met buitensporig geweld met letsel tot gevolg, waarover onjuist is geverbaliseerd. Art. 359a Sv. Vormverzuim. Verwerping verweer n-o OM. HR herhaalt m.b.t. het in art. 359a Sv voorziene rechtsgevolg van n-o OM ECLI:NL:HR:2004:AM2533. I.c. is het aan verdachte tenlastegelegde feit een direct gevolg van het buitensporige geweld tijdens diens aanhouding, met letsel als gevolg, en wel zodanig dat het feit de verdachte niet kan worden verweten en is het uitgeoefende geweld en letsel door de hulpOvJ doelbewust onjuist gerelateerd in een op ambtsbelofte opgemaakt p-v. Het Hof heeft geoordeeld dat niet doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte is tekortgedaan aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Daarbij heeft het Hof in aanmerking genomen dat controle achteraf op het handelen van de (aanhoudende en relaterende) verbalisanten mogelijk is geweest omdat zowel de camerabeelden als de verklaring van de betrokken GGD-arts aan het dossier zijn toegevoegd, zodat de geconstateerde verzuimen in zoverre zijn hersteld en dat daarom onvoldoende grond voor n-o OM bestaat. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Daarbij heeft de HR in aanmerking genomen dat de onderhavige gang van zaken niet de conclusie wettigt dat verdachte was definitively deprived of a fair trial. Daarbij tekent de HR aan dat bij de toetsing van s Hofs oordeel geen rekening is gehouden met de rol van het OM in deze zaak, daarin bestaande dat het zich in het onderzoek t.b.v. de verlenging van het voorarrest op voormeld p-v heeft beroepen en zich op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is geweest van disproportioneel geweld. Omtrent die rol is door het Hof niets vastgesteld en daarop is door of namens verdachte geen beroep gedaan. Conclusie AG: anders.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 05-01-2016
CiteertitelJIN 2016/42
SamenvattingVerzuim opleggen reclasseringstoezicht.
Samenvatting (Bron)Art. 14d.2 Sr. Het verzuim Reclassering Nederland opdracht te geven toezicht te houden en begeleiding te bieden, betreft een onmiddellijk kenbare fout die zich voor eenvoudig herstel leent door de rechter(s) die op de zaak heeft/hebben gezeten overeenkomstig hetgeen de HR heeft beslist in ECLI:NL:HR:2010:BJ7243 en ECLI:NL:HR:2012:BW1478. Maar ook indien zodanige herstelbeslissing achterwege blijft, bestaat in een geval als i.c. bij een cassatieberoep, inhoudende de klacht dat het Hof heeft verzuimd Reclassering Nederland de bedoelde opdracht te geven toezicht te houden, onvoldoende rechtens te respecteren belang. Er is in zo een geval immers sprake van een voor een ieder evidente vergissing op grond waarvan die uitspraak verbeterd moet worden gelezen en het ervoor moet worden gehouden dat aan Reclassering Nederland de opdracht is gegeven om het toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden en de begeleiding van de veroordeelde op zich te nemen. De HR verklaart gezien art. 80a RO het beroep in cassatie n-o.
AnnotatorM. van Kuilenburg
UitspraakECLI:NL:HR:2016:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelJIN 2016/43
SamenvattingBesluit op bezwaar, Niet tijdig nemen besluit, Uitstel beslistermijn, Ingebrekestelling prematuur, Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college van Gemert-Bakel aan [belanghebbende] een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van haar veehouderij aan de [locatie 1] te Milheeze (gemeente Gemert-Bakel).
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelJIN 2016/44
SamenvattingVooringenomenheid, Advisering, Aanwijzing garage tot gemeentelijk monument, Schijn van vooringenomenheid ambtelijk adviseur, Controle deugdelijkheid advies, Geen behoorlijke belangenafweging, Daad van willekeur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West het pand aan de Johan Huizingalaan 91 aangewezen als gemeentelijk monument.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelJIN 2016/45
SamenvattingEinduitspraak, Verhouding met tussenuitspraak, Tussenuitspraak, Terugkomen van oordeel in tussenuitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 2013 heeft het college aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor onder meer winkel- en woonruimte op het Meerplein, de percelen [locatie 1] tot en met [locatie 2] alsmede [locatie 3] te Beverwijk.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelJIN 2016/46
SamenvattingGaswinning, Instemmingsbesluit(en) winningsplan, Afweging belangen, Zorgvuldigheidsbeginsel, Evenredigheidsbeginsel, Motiveringsbeginsel, Verbod van vooringenomenheid, Recht op leven, Recht op respect voor het privéleven en de woning, Recht op eigendom, Gelijkheidsbeginsel, Voorzorgsbeginsel, Mer-plicht, Risicoanalyse, Voorlopige voorziening in de hoofdzaak.
Samenvatting (Bron)De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.
AnnotatorR.J.N. Schlössels , D.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn