Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 09-03-2016
Aflevering 3
RubriekAsbest
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/44
SamenvattingProcescertificaat Asbestverwijdering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 heeft SGS INTRON het Ascert Procescertificaat Asbestverwijdering (hierna: het Procescertificaat) van [appellante] onvoorwaardelijk ingetrokken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/45
SamenvattingSchoonmaken tot welk niveau.
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 22 januari 2013, heeft het college het verzoek van [appellant] om [belanghebbende] te gelasten de asbestverontreiniging op het perceel [locatie 1] te Moergestel ongedaan te maken, afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/46
SamenvattingTaak opdrachtgever en -nemer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2014 heeft de staatssecretaris Damen een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelGerechtshof Amsterdam 29-10-2015
CiteertitelJBO 2016/47
SamenvattingWinkelend personen, Gezondheidsproblemen.
Samenvatting (Bron)Opzettelijk en wederrechtelijk een stof (asbest) in de lucht brengen, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is, terwijl het feit wordt begaan door een rechtspersoon.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:5050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 04-11-2015
CiteertitelJBO 2016/48
SamenvattingOntmossen, Asbest.
Samenvatting (Bron)onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende dakleien van een woning aan de [adres] heeft uitgevoerd, terwijl die handelingen niet op zodanige wijze werden verricht dat gevaren voor mens en milieu die door zodanige handelingen kunnen ontstaan, werden voorkomen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:8593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Midden-Nederland 27-01-2016
CiteertitelJBO 2016/49
SamenvattingOvertreder, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij eiseres zijn tijdens een audit twee afwijkingen geconstateerd. Als gevolg van de Categorie II-afwijking heeft verweerder het certificaat van eiseres voorwaardelijk geschorst. Verweerder heeft niet de voorgeschreven procedure gevolgd en het certificatieschema voorziet niet in de herstelsanctie van voorwaardelijke schorsing. Deze voorwaardelijke schorsing is daarom niet op rechtsgevolg gericht, zodat verweerder het daartegen gerichte bezwaar ten onrechte niet niet-ontvankelijk heeft verklaard. Voor de geconstateerde Categorie III-afwijking heeft verweerder de herstelsanctie voorwaardelijke intrekking opgelegd. Dit is wel een op rechtsgevolg gericht besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de begane overtreding door het bedrijf waaraan eiseres de opdracht had uitbesteed, niet aan eiseres mag worden toegerekend. De herstelsanctie is ook niet onevenredig zwaar of in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het beroep is in zoverre ongegrond.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Limburg 29-01-2016
CiteertitelJBO 2016/50
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Artikel 16 en 32 van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet); Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit); artikelen 173a en 173b Wetboek van Strafrecht Asbestzaak Bewezen is dat verdachte als werkgever opzettelijk handelingen heeft nagelaten in strijd met de Arbowet en de daarop rustende bepalingen in het Arbobesluit. Vrijspraak voor handelen in strijd met de artikelen 173a en 173b van het Wetboek van Strafrecht: Voor het begrip lucht in de artikelen 173a en 173b van Wetboek van Strafrecht dient aansluiting te worden gezocht bij het (eensluidende) begrip lucht in de Wet milieubeheer en Wet inzake de luchtverontreiniging. Dat betekent dat onder lucht buitenlucht dient te worden verstaan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Overijssel 01-02-2016
CiteertitelJBO 2016/51
SamenvattingAsbestvrijverklaring.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft als feitelijk leidinggevende van zijn aannemingsbedrijf zijn medewerkers werkzaamheden laten verrichten aan een bouwwerk waar eerder asbesthoudende producten zijn verwijderd, terwijl er geen asbestvrij-verklaring aanwezig was. De rechtbank acht oplegging van een geheel voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 80 uren, bij niet voldoen te vervangen door 40 dagen hechtenis, passend en geboden. Daarnaast zal de rechtbank, als bijzondere voorwaarde opleggen dat verdachte een bedrag van 5.000,- zal storten op de rekening van het instituut Asbestslachtoffers.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Midden-Nederland 05-02-2016
CiteertitelJBO 2016/52
SamenvattingAsbest, Urgentieverklaring.
Samenvatting (Bron)Verzoek voorlopige voorzieningen. Beoordeeld moet worden of verweerders conclusie stand kan houden dat verzoekster niet voldoet aan de voor urgentie geldende randvoorwaarden en toepassingscriteria. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorzieningen toe.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Overijssel 15-02-2016
CiteertitelJBO 2016/53
SamenvattingBestuurlijke boete, Naming en shaming, Asbest.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan verzoekster een bestuurlijke boete van 26.100,- opgelegd wegens overtreding van artikel 4.45, eerste lid, artikel 4.48a, eerste lid, en artikel 4.54d, zevende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit). Tevens heeft verweerder daarbij besloten een aantal inspectiegegevens openbaar te maken op de website van de Inspectie SZW.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/54
SamenvattingBodemverontreiniging, Afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "De Nieuwe Wetering II" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/55
SamenvattingNegatieve gevolgen, Voorschriften, Mest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "De Nieuwe Wetering II" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJBO 2016/56
SamenvattingTrillinghinder, Damwanden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2015 heeft de staatssecretaris het tracébesluit "DoorStroomStation Utrecht (DSSU)" (hierna: het tracébesluit) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelJBO 2016/57
SamenvattingArcheologische waarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1], Maarheeze" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelJBO 2016/58
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2015, kenmerk 3775405, hebben provinciale staten het inpassings- en exploitatieplan "Logistiek Park Moerdijk" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelJBO 2016/59
SamenvattingStrijdig gebruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2014 heeft het college [appellant] gelast om de overtreding van artikel 40.1 en artikel 27.3.1., onder a, van het bestemmingsplan "Buitengebied" en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) te beëindigen door binnen acht weken na de verzenddatum van het besluit de stro- en hooibalen en het materiaal waarmee het perceel dat is gelegen aan de [locatie] te Wittem (hierna: het perceel) is opgehoogd te (laten) verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom van 500,00 per week met een maximum van 5000,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJBO 2016/60
SamenvattingHoogspanningsverbinding, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2015 hebben de ministers het inpassingsplan "Inpassingsplan DW380 Doetinchem - Voorst" vastgesteld. Ter uitvoering van dit inpassingsplan hebben het college van burgemeester en wethouders van Montferland en het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek onderscheidenlijk de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluiten van 21, 23 en 28 april 2015 een aantal omgevingsvergunningen verleend en een ontheffing als bedoeld in de Flora- en Faunawet verleend.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJBO 2016/61
SamenvattingMest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Noardburgum e.o. 2015" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJBO 2016/62
SamenvattingWoningbouw, Archeologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Noardburgum e.o. 2015" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 25-02-2016
CiteertitelJBO 2016/63
SamenvattingRiviercapaciteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Waterfront De Veene" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/64
SamenvattingBevoegd gezag, Industriële onttrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2013 heeft het college aan Sachem een watervergunning verleend voor een grondwateronttrekking ter plaatse van het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJBO 2016/65
SamenvattingWoningbouw, EHS, Natura 2000, Archeologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2014 heeft het college geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een woning met een bijgebouw op het perceel aan de Lage Boeschoterweg te Garderen, gemeente Barneveld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJBO 2016/66
SamenvattingVerhouding aanwijzing-ontgrondingenvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2014, kenmerk PDN/2014-038, heeft de staatssecretaris het gebied "Rijntakken" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB 2006 L 363; hierna: de Habitatrichtlijn) en de besluiten tot aanwijzing van de gebieden IJssel van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/302, en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1466, Neder-Rijn van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/339 en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1466, Gelderse Poort van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/301, en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1464, en Waal van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/307, en 25 april 2003, kenmerk 2002/1465, als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB 1979 L 103), zoals vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2009 L 20) (hierna: Vogelrichtlijn), gewijzigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJBO 2016/67
SamenvattingVerhouding aanwijzing-ontgrondingenvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2014, kenmerk PDN/2014-038, heeft de staatssecretaris het gebied "Rijntakken" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB 2006 L 363; hierna: de Habitatrichtlijn) en de besluiten tot aanwijzing van de gebieden IJssel van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/302, en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1466, Neder-Rijn van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/339 en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1466, Gelderse Poort van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/301, en 25 april 2003, kenmerk N/2002/1464, en Waal van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/307, en 25 april 2003, kenmerk 2002/1465, als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB 1979 L 103), zoals vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2009 L 20) (hierna: Vogelrichtlijn), gewijzigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJBO 2016/68
SamenvattingZandwinning, Landbouwgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2015, kenmerk 2011-005576, heeft het college aan Dekker Grondstoffen B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding en natuurgerichte eindinrichting van de zandwinplas Put van Wijck in de Randwijkse Waarden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-02-2016
CiteertitelJBO 2016/69
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Afvalstoffen gerelateerde activiteiten geweigerd wegens strijd met bestemmingsplan, artikel 7.10 van de Verordening Ruimte 2014 en de Structuurvisie. Gelet op de definities van de begrippen vestiging en uitbreiding ziet artikel 7.10, tweede lid, van de VR 2014 uitsluitend op situaties waarin sprake is van een vergroting van een bestaand bouwperceel of bestaand bestemmingsvlak. Daarvan is in dit geval géén sprake. Er is wel sprake van een ruimtelijke ontwikkeling. De toevoeging van de aangevraagde geweigerde activiteiten heeft een wezenlijke verandering van de aard en omvang van het bedrijf tot gevolg. Daarom is uitsluitend sprake van een vestiging. Dit is in strijd met artikel 7.10, eerste lid onder d, van de VR 2014. Hiervoor kan ingevolge het tweede lid géén uitzondering worden gemaakt omdat géén sprake is van een uitbreiding. De rechtbank komt daarom ook niet meer toe aan de vraag of financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken voor verplaatsing van het bedrijf. De betreffende aangevraagde activiteiten zijn terecht geweigerd. Verder kan de Structuurvisie 2014 als richtsnoer dienen ter nadere invulling van de in artikel 7.10, eerste lid, van de Verordening Ruimte 2014 vermelde voorwaarden voorzover die niet concreet zijn omschreven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-02-2016
CiteertitelJBO 2016/70
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, afwijken), Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Herontwikkeling van een deel van Kom Zuid Rosmalen. Eisers zijn alle eisers zakelijk gerechtigden zijn met betrekking tot in het noordelijke deel van het centrum van Rosmalen gelegen onroerende zaken. Voor niet-ontvankelijkverklaring bestaat geen grond. Er bestaat geen reden om de beroepsgronden van eisers over de financiële haalbaarheid van de plannen buiten beschouwing te laten. Hun belang is om niet te worden geconfronteerd met de nadelige ruimtelijke gevolgen van een bouwplan dat niet uitvoerbaar is. De desbetreffende bepalingen in het Besluit ruimtelijke ordening beogen mede hun belangen te beschermen. Verweerder heeft zich op het standpunt mogen stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden, anderszins is verzekerd. Verweerder heeft dan ook kunnen besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Voor zover eisers menen dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun die op grond van artikel 107 en 108 van het Verdrag vooraf had moeten worden gemeld bij de Europese Commissie, staat het eisers vrij om dit in het kader van een procedure bij de civiele rechter te bepleiten. Dit kan echter niet leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de afwijking van het geldende bestemmingsplan niet op juiste wijze in kaart is gebracht. Weliswaar voorziet het geldende planologische kader al in centrum- en woonvoorzieningen op de betrokken gronden en heeft de planologische afweging om dit mogelijk te maken al plaatsgevonden, maar verweerder is er, vanwege de omvang van de afwijkingen van de vastgestelde plannen, terecht vanuit gegaan dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en heeft dan ook terecht getoetst aan de zogenoemde ladder van duurzame verstedelijking. Verweerder is daarbij van een juiste regio uitgegaan. Weliswaar hebben eisers in dit geval, met behulp van een eigen deskundige, vraagtekens gezet bij de juistheid van de in die advisering betrokken gegevens, maar zij hebben geen rapportage overgelegd die afbreuk doen aan de aan het rapport van de deskundige van verweerder ten grondslag gelegde onderzoeken en gegevens. Er is voldoende parkeerruimte. De berekeningen van eisers zijn gebaseerd op andere uitgangspunten, die niet louter samenhangen met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan. Beroep ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJBO 2016/71
SamenvattingGedoogbevel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2014 heeft het college aan [appellant] krachtens de Wet bodembescherming een gedoogbevel opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-02-2016
CiteertitelJBO 2016/72
SamenvattingWarmte met lage temperatuur.
Samenvatting (Bron)Valt de levering van grondwater via een systeem van warmte- en koudeopslag (WKO) in combinatie met warmtepompen, gelet op de temperatuur van dat water, onder de Warmtewet? Uitleg van het begrip "warmte". Parlementaire geschiedenis. Keuze van de wetgever om ook vormen van warmte met een lage temperatuur als hier aan de orde onder de Warmtewet te laten vallen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2015
CiteertitelJBO 2016/73
SamenvattingVerhaal saneringskosten, Saneren zonder eerst te melden, Bewijslast saneerders.
Samenvatting (Bron)Kosten bodemsanering. De vraag of kosten voor overeengekomen sanering kunnen worden gevorderd indien zonder aankondiging tot sanering is overgegaan; bewijsopdracht omtrent kosten van de sanering.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:3961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2015
CiteertitelJBO 2016/74
SamenvattingOngerechtvaardigde verrijking gemeente, Bespaarde kosten.
Samenvatting (Bron)Ongerechtvaardigde verrijking. Schadevergoeding.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2015:7896
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Noord-Holland 24-06-2015
CiteertitelJBO 2016/75
SamenvattingProjectontwikkeling, Declaratoire uitspraak Contractuele kostenverdeling bodemsaneringskosten, Taalkundige uitleg overeenkomst, Haviltex.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen gemeente Hoorn en projectontwikkelaars over uitleg Raamovereenkomst Bangert & Oosterpolder. Taalkundige uitleg niet doorslaggevend.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:5136
Artikel aanvragenVia Praktizijn