TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 11-03-2016
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelAanmodderen in het oog van de storm of navigeren met een sociaal kompas?
CiteertitelTRA 2016/21
SamenvattingWat democratisch niet lukte, slaagde wel via de Viking/Laval-jurisprudentie van het EU-Hof van Justitie. De ondergrens die de Detacheringsrichtlijn beoogt te stellen aan de in acht te nemen arbeidsvoorwaarden bij transnationale detachering (namelijk minimaal de dwingendrechtelijke ‘kernarbeidsvoorwaarden’ in het gastland), wordt sinds 2008 geïnterpreteerd als bovengrens. Daardoor is een gedetacheerde werknemer vaak aanmerkelijk goedkoper dan een lokale werknemer. Vooral nadat donkere wolken zich samenpakten boven de Eurozone en bezuinigen het parool werd, zijn transnationale detacheringsconstructies in veel sectoren ontdekt als lucratief ‘verdienmodel’.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe arbeidsverhouding na een negatief hertoetsingsoordeel
CiteertitelTRA 2016/22
SamenvattingOp grond van de Wet op het financieel toezicht moeten bepaalde hooggeplaatste werknemers voldoen aan de eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid. Zij worden hierop getoetst door de AFM en DNB bij aanvang van hun functie. Ook kan hertoetsing plaatsvinden, waarna een aanwijzing tot heenzending kan worden gegeven. Dit artikel beschrijft de consequenties voor de arbeidsverhouding na een negatief hertoetsingsoordeel. Door de samenloop tussen verschillende rechtsgebieden en het feit dat een toezichtmaatregel inmengt in de arbeidsverhouding, rijzen vragen ten aanzien van de verhouding van de toets tot het arbeidsrecht. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de samenloop tussen de bestuursrechtelijke procedure tegen een aanwijzing en de arbeidsrechtelijke beoordeling daarvan.
Auteur(s)M. ten Broeke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe nieuwe ketenregeling en de grenzen van flexibiliteit
CiteertitelTRA 2016/23
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden om zoveel mogelijk contracten voor bepaalde tijd te sluiten binnen de aangescherpte regeling van art. 7:668a BW. De aanscherping beoogde werknemers eerder in aanmerking te laten komen voor een contract voor onbepaalde tijd. In de praktijk blijkt dat de enige reden om niet te verlengen veelal ligt in de plicht een contract voor onbepaalde tijd te bieden. Welke mogelijke obstakels vanuit werkgeverszijde om over te gaan tot het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd kunnen worden weggenomen om het doel van de regeling van art. 7:668a BW dichterbij te brengen?
Auteur(s)A.F. Bungener
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de overeenkomst van opdracht
CiteertitelTRA 2016/24
SamenvattingIn het kader van het tegengaan van het maken van misbruik van de overeenkomst van opdracht waarbij aan de orde is het verschijnsel schijnzelfstandigheid is het wetsvoorstel aanhangig gemaakt waarbij de toepasselijkheid van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt uitgebreid. In deze bijdrage komt het wijzigingsvoorstel aan de orde en ook de kritiek die op het wetvoorstel is geleverd waarbij de handhaving ervan een rol speelt. Mede aan de hand hiervan wordt nagegaan of de uitbreiding van de WML wel het beoogde effect zal hebben met name als het gaat om de handhaving van de WML van overheidswege.
Auteur(s)J. van Drongelen , H.C.M. de Kort
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 23-11-2015
CiteertitelTRA 2016/25
SamenvattingNiet toekennen transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
Samenvatting (Bron)WWZ-zaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst met docent middelbare school. Het aan een leerlinge verstrekken van de juiste antwoorden voorafgaande aan de eindtoets van de brugklas levert ernstig verwijtbaar handelen op als bedoeld in artikel 7:673 lid 7 onder c BW. Dit zou betekenen dat docent geen recht heeft op transitievergoeding Desondanks met toepassing van artikel 7:673 lid 8 BW (voorwaardelijke) transitievergoeding toegekend.
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:7552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 18-12-2015
CiteertitelTRA 2016/26
SamenvattingUitleg avv cao-bepaling; aanbiedingsplicht
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?
AnnotatorJ.N. Stamhuis
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 12-01-2016
CiteertitelTRA 2016/27
SamenvattingInstelling rijksbrede OR toegestaan; zetelverdeling niet representatief
Samenvatting (Bron)GOR Rijk; Instellingsbesluit rechtsgeldig genomen? Bevorderlijk voor goede toepassing WOR? Samenstelling
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 23-12-2015
CiteertitelTRA 2016/28
SamenvattingVerplichting verweer tegen ontslag van de zieke werknemer
Auteur(s)W.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:5771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 17-12-2015, C-407/14, ECLI:EU:C:2015:831
CiteertitelTRA 2016/28
SamenvattingImpliceert afschrikwekkende werking van een schadevergoeding wegens discriminerend ontslag ook de mogelijkheid van een punitieve sanctie?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015.#Maria Auxiliadora Arjona Camacho tegen Securitas Seguridad Espana, SA.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 1 de Cordoba om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2006/54/EG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep - Discriminerend ontslag - Artikel 18 - Vergoeding of herstel van de werkelijk geleden schade - Afschrikkende werking - Artikel 25 - Sancties - Punitieve schadevergoeding.#Zaak C-407/14.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2015:831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelDe arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat
CiteertitelTRA 2016/30
SamenvattingDe arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat. Een beschrijving, analyse en waardering van de belangrijkste wijzigingen in het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel tussen 1980 en 2010, door A.F. Rommelse. Leiden: Leiden University Press, 2014 (diss.)
Auteur(s)W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst proefschrift (Universiteit Leiden)
Artikel aanvragenVia Praktizijn