Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 29-03-2016
Aflevering 3 Urgenda
RubriekRedactioneel
TitelPerspectieven op ‘Urgenda’ in de context van `Parijs’: Een broodnodige discussie over een fundamentele kwestie
CiteertitelM en R 2016/33
SamenvattingNa publicatie van het civielrechtelijk vonnis van de rechtbank te Den Haag inzake de Stichting Urgenda (met 886 burgers als mede-eisers) versus De Staat der Nederlanden op 24 juni 2015 zijn vrijwel onmiddellijk tal van opinies en wetenschappelijke artikelen verschenen. Toch zal de discussie over de rol van het recht en de rechter bij het terugbrengen van broeikasgasemissies nog tot in lengte van jaren doorgaan.
Auteur(s)M. Peeters , J. van den Broek , B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechter en politiek: verzaakt de politiek/wetgever of dient de rechter juist het belang van de wetgever?
CiteertitelM en R 2016/34
SamenvattingBij tijd en wijle duikt het weer op als argument: de rechter mag niet op de stoel van de wetgever (of: de politiek) gaan zitten. Als de rechter te zeer politieke uitspraken doet, doemt het gevaar van de ‘rechtersstaat’ op. De vraag is uiteraard of dat ook maar enigszins een reëel gevaar is. Het komt mij voor van niet, al is het omdat de rechterlijke macht de minst gevaarlijke staatsmacht is.
Auteur(s)A.W. Heringa
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelThe Urgenda case in the EU multi-level governance system
CiteertitelM en R 2016/35
SamenvattingOn 24 June 2015, the District Court in The Hague issued a long-awaited judgment in the case of Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands. The decision obliges the Dutch State to reduce its greenhouse gas (“GHG”) emissions by at least 25% by 2020, instead of the currently envisaged 17%, compared to 1990 levels. The decision is unique in its kind in Europe in that it forces a government to change its policies in pursuit of more ambitious greenhouse gas reduction targets on the basis of the State’s “duty of care”. It is, from this perspective, the first case in which the tort of negligence has been successfully used to hold a state liable for failing to adequately mitigate climate change.
Auteur(s)M. Eliantonio
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUrgenda-vonnis ontbeert goede wetenschappelijke onderbouwing
CiteertitelM en R 2016/36
SamenvattingDe discussie over het Urgenda-vonnis gaat vooral over de vraag of de rechter al of niet zijn boekje te buiten is gegaan door klimaatbeleid voor te schrijven, en daarmee of de Staat terecht in beroep is gegaan. Merkwaardig genoeg is de onderbouwing van het vonnis – zwaar leunend op de wetenschappelijke rapporten van het IPCC – tot nu toe vrijwel buiten schot gebleven. Het staat wel vast dat de broeikasgassen wereldwijd harder aangepakt moeten worden dan nu gepland is, maar de argumentatie hiervoor van het Urgenda-vonnis is wankel.
Auteur(s)L. Meyer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
CiteertitelM en R 2016/37
SamenvattingEen belangrijke vraag inzake de uitspraak van de Haagse rechtbank op 24 juni 2015 is wat uitvoering van het vonnis in concreto zou betekenen. De rechtbank heeft in haar uitspraak bepaald dat de Staat de emissies van broeikasgassen in 2020 moet beperken tot een niveau van 25% onder de uitstoot in 1990. Zou dat nog kunnen? Hoe zou het kunnen? In deze bijdrage staat dit beleidsperspectief centraal.
Auteur(s)P.A. Boot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Den Haag 24-06-2015
CiteertitelM en R 2016/38
SamenvattingUrgenda-uitspraak: bevel aan de Staat om het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990
Samenvatting (Bron)De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht. Huidig beleid onder de norm Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geďndustrialiseerde landen. Staat moet bescherming bieden De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau is een taak van de Staat. Daarnaast zijn de kosten van de door de rechtbank bevolen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog. De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou als geďndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen. De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%. Urgenda De zaak is aangespannen door de stichting Urgenda, een burgerplatform dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van plannen en maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. De stichting treedt in deze zaak ook op namens 886 personen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:7145
Artikel aanvragenVia Praktizijn