Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 07-04-2016
Aflevering 4
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/57
SamenvattingLigplaatsvergunning, Termijn, verlenging ~ voor intrekking ongebruikte ligplaatsvergunning, Discretionaire bevoegdheid, Beoordelingsvrijheid, Marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2013 heeft het college de op 18 mei 2010 aan [wederpartij] verleende vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonark aan de [locatie] te Termunterzijl, ingetrokken.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/58
SamenvattingProcescertificaat Asbestverwijdering, Bevoegd bestuursorgaan, Bevoegdheid afgelopen in beroep en hoger beroep, Rechtsopvolging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2013 heeft SGS INTRON het Ascert Procescertificaat Asbestverwijdering (hierna: het Procescertificaat) van [appellante] onvoorwaardelijk ingetrokken.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/59
SamenvattingBouwvergunning, Ontheffing bestemmingsplan, Afwijken van beleidsregels, grondslag, Zeer uitzonderlijk geval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2014 heeft het algemeen bestuur onder ontheffing van het bestemmingsplan "Stadion- en Beethovenbuurt 1996" een reguliere bouwvergunning verleend voor de uitbouw aan de achtergevel van het pand op het perceel [locatie A] (hierna onderscheidenlijk: de uitbouw en het perceel).
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/60
SamenvattingSubsidie, Vaststelling op nihil, Terugvordering voorschot, FinanciŽle verantwoording binnen termijn, Evenredigheid, Zorgvuldigheid belangeafweging, Zorgvuldigheidsgebrek, Tussenuitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2013 heeft het college een aan [appellant] verleende subsidie vastgesteld op nihil en het verleende voorschot teruggevorderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/61
SamenvattingSchadevergoeding, Verplichting tot maken milieueffectrapportage, Voorbereidingsbesluit, Beslistermijn, Causaal verband, Relativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2012 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJB 2016/62
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan ĎTramlijn Vlaanderen-Maastrichtí, Terugkomen op in tussenuispraak gegeven eindbeslissing, Omvang geding, SubstantiŽle wijziging traject tramlijn, Uitvoerbaarheid, Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Tramlijn Vlaanderen - Maastricht" vastgesteld.
AnnotatorV.A. Textor
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJB 2016/63
SamenvattingWob-verzoek, Rechtstreeks beroep op verzoek bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 januari 2014, 29 januari 2014, 30 januari 2014, 31 januari 2014, 3 februari 2014, 10 februari 2013 (lees: 2014) en 19 maart 2014, heeft het college een aantal documenten al dan niet gedeeltelijk openbaar gemaakt.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelJB 2016/64
SamenvattingBestemmingsplan, Reactieve aanwijzing, Beroepsrecht, Gedeputeerde staten, Ne bis in idem, Niet hetzelfde geschil, Eerlijk proces, Fair trial, Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 23-12-2015
CiteertitelJB 2016/65
SamenvattingBevoegdheidsuitoefening, Geen evenredige belangenafweging, Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Kwalificatie weigering of intrekking van het pgb. Belangenafweging.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:4962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 13-01-2016
CiteertitelJB 2016/66
SamenvattingOntbreken overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Vaststelling eigen bijdrage voor verblijf in AWBZ-instelling.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 19-01-2016
CiteertitelJB 2016/67
SamenvattingGrenzen redelijke beleidsbepaling, Onderscheid in beleidsregel berust niet op deugdelijke motivering.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte afgewezen langdurigheidstoeslag. Grenzen redelijke beleidsbepaling overschreden. Geen uitzicht op inkomensverbetering. Nabestaandenuitkering.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 20-01-2016
CiteertitelJB 2016/68
SamenvattingUitspraak op verzoek om schadevergoeding, Rechtbank heeft niet beslist op verzoek om schadevergoeding, Geen belemmering in hoger beroep te beslissen op verzoek om schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij nader besluit is het Uwv geheel tegemoetgekomen aan de bezwaren van appellante tegen het bestreden besluit. Procesbelang gezien een verzoek om schadevergoeding. Afwijzing verzoek om immateriŽle schadevergoeding. Het verzoek van appellante om bij wijze van schadevergoeding de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op een later tijdstip vast te stellen, dan wel de in artikel 39a van de Ziektewet genoemde termijn van een jaar te verlengen, zodat de werkgever haar alsnog moet re-integreren, kan, gezien het wettelijke systeem en de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen, niet worden ingewilligd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 26-01-2016
CiteertitelJB 2016/69
SamenvattingBesluit(onderdeel), Mededeling van informatieve aard, Mededeling inzake verrekening is besluitonderdeel waartegen bezwaar mogelijk was.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstand na opschorting. Terugvordering en verrekening. De mededeling inzake verrekening is een besluitonderdeel waartegen bezwaar had moeten gemaakt. Appellant heeft geen bezwaar gemaakt tegen de verrekening van het vakantiegeld met de vordering. Er is geen grond om te oordelen dat appellant redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij tegen dit besluitonderdeel geen bezwaar heeft gemaakt. Nu appellant eerst in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat hij het niet eens is met de verrekening van het vakantiegeld, dient het hoger beroep in zoverre met toepassing van artikel 6:13 van de Awb in verbinding met artikel 6:24 van de Awb niet-ontvankelijk te worden verklaard.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 29-01-2016
CiteertitelJB 2016/70
SamenvattingNiet langer passeren gebrek na tussenuitspraak, Herstel motiveringsgebrek in bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Gebrek niet meer passeren met toepassing art 6:22 Awb. Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:385) heeft het Uwv een rapport van de verzekeringsarts en een rapport van de arbeidsdeskundige ingezonden. Hiermee is alsnog afdoende motivering gegeven. Anders dan in het verleden (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CRVB:2014:2652) zal de Raad in een geval zoals dit, waarin een in een tussenuitspraak vastgesteld gebrek wordt hersteld met een nadere motivering die niet leidt tot wijzigingen in de bij het bestreden besluit tot stand gebrachte dan wel ontzegde rechtsgevolgen, geen toepassing meer geven aan art. 6:22 Awb. Daaraan ligt ten grondslag dat na de vaststelling in een tussenuitspraak dat sprake is van een gebrek, de bestuursrechter niet meer de ruimte behoort te hebben dat gebrek met een ongegrondverklaring van het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep te "passeren". Dat betekent in het voorliggende geval dat - met vernietiging van de aangevallen uitspraak - het beroep gegrond wordt verklaard, het bestreden besluit wordt vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb en de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 20-01-2016
CiteertitelJB 2016/71
SamenvattingUitspraak op verzoek om schadevergoeding, Rechtbank heeft niet beslist op verzoek om schadevergoeding, Geen belemmering in hoger beroep te beslissen op verzoek om schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij nader besluit is het Uwv geheel tegemoetgekomen aan de bezwaren van appellante tegen het bestreden besluit. Procesbelang gezien een verzoek om schadevergoeding. Afwijzing verzoek om immateriŽle schadevergoeding. Het verzoek van appellante om bij wijze van schadevergoeding de eerste arbeidsongeschiktheidsdag op een later tijdstip vast te stellen, dan wel de in artikel 39a van de Ziektewet genoemde termijn van een jaar te verlengen, zodat de werkgever haar alsnog moet re-integreren, kan, gezien het wettelijke systeem en de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen, niet worden ingewilligd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 26-01-2016
CiteertitelJB 2016/72
SamenvattingBesluit(onderdeel), Mededeling van informatieve aard, Mededeling inzake verrekening is besluitonderdeel waartegen bezwaar mogelijk was.
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstand na opschorting. Terugvordering en verrekening. De mededeling inzake verrekening is een besluitonderdeel waartegen bezwaar had moeten gemaakt. Appellant heeft geen bezwaar gemaakt tegen de verrekening van het vakantiegeld met de vordering. Er is geen grond om te oordelen dat appellant redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij tegen dit besluitonderdeel geen bezwaar heeft gemaakt. Nu appellant eerst in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat hij het niet eens is met de verrekening van het vakantiegeld, dient het hoger beroep in zoverre met toepassing van artikel 6:13 van de Awb in verbinding met artikel 6:24 van de Awb niet-ontvankelijk te worden verklaard.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 29-01-2016
CiteertitelJB 2016/73
SamenvattingNiet langer passeren gebrek na tussenuitspraak, Herstel motiveringsgebrek in bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Gebrek niet meer passeren met toepassing art 6:22 Awb. Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:385) heeft het Uwv een rapport van de verzekeringsarts en een rapport van de arbeidsdeskundige ingezonden. Hiermee is alsnog afdoende motivering gegeven. Anders dan in het verleden (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:CRVB:2014:2652) zal de Raad in een geval zoals dit, waarin een in een tussenuitspraak vastgesteld gebrek wordt hersteld met een nadere motivering die niet leidt tot wijzigingen in de bij het bestreden besluit tot stand gebrachte dan wel ontzegde rechtsgevolgen, geen toepassing meer geven aan art. 6:22 Awb. Daaraan ligt ten grondslag dat na de vaststelling in een tussenuitspraak dat sprake is van een gebrek, de bestuursrechter niet meer de ruimte behoort te hebben dat gebrek met een ongegrondverklaring van het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep te "passeren". Dat betekent in het voorliggende geval dat - met vernietiging van de aangevallen uitspraak - het beroep gegrond wordt verklaard, het bestreden besluit wordt vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb en de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:375
Artikel aanvragenVia Praktizijn