Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 14-04-2016
Aflevering 15 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2016/739
SamenvattingEen kroniek wordt noodgedwongen gedomineerd door ‘wat de pot schaft’. Die pot verschaft deze keer een ruime aandacht voor het contractenrecht. Er passeert daarbij een groot aantal arresten de revue. Op microniveau zijn in deze kroniekperiode verschillende ontwikkelingen waar te nemen die op een grotere transparantie (zo niet: modernisering) duiden en welkome inzichten bieden die het justitiabelen mogelijk maken om hun keuzes en beleid daarop af te stemmen.
Auteur(s)J.G.J. Rinkes , T.H.M. van Wechem
Pagina977-987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2016/740
SamenvattingDe inzet van de raadsman in de voorfase van het strafproces is voorlopig nog geen rustig bezit. Zoveel is wel duidelijk gelet op het rumoer van het afgelopen half jaar. In dit dossier is haast geboden, omdat het per saldo de verdachte is die niet het slachtoffer mag worden van een te zuinige uitleg en financiering van het recht op verhoorbijstand op het politiebureau. Daarentegen lijkt het erop dat bij de voortgang van Modernisering Wetboek van Strafvordering, van meerdere kanten wordt geadviseerd juist wat op de rem te gaan staan. De vaste Kamercommissie heeft het dossier inmiddels opgepakt en voor de minister is nu ook parlementair de tijd van onbezorgdheid voorbij. Overigens blijven er met het onderzoek naar de Teeven-deal, de gefinancierde rechtsbijstand, eenvoudig witwassen en het gedoogbeleid van softdrugs wel meer hoofdpijndossiers open.
Auteur(s)J. Nan
Pagina988-1002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2016/741
SamenvattingDe organisatie van de bestuursrechtspraak blijft de gemoederen bezighouden. Een wetsvoorstel is ingediend, maar de discussie daarover is intens. Dat neemt niet weg dat de regering doorwerkt aan de uitvoering van haar reorganisatieplannen. De bestuursrechters werken ondertussen verder aan rechtsvorming in het bestuursrecht, onder meer door het stellen van (prejudiciële) vragen aan de Staatsraad A-G en het Hof van Justitie van de EU. Dat leidde bijvoorbeeld tot de relativering van het wettelijke relativiteitsvereiste en de toepassing van transparantievereisten bij de verdeling van Amsterdamse rondvaartbotenvergunningen.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
Pagina1003-1013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2016/742
SamenvattingDe ontwikkelingen in de verslagperiode laten nog weer eens zien dat het ondernemingsrecht de technische regeling van het vakgebied in Boek 2 BW ruimschoots ontstegen is. Onder de steeds meer uitwaaierende banier het ‘ondernemingsrecht’, vinden brede discussies plaats over de betekenis en verantwoordelijkheid van ondernemingen en de rechten en verplichtingen van al degenen die door het doen en laten van een onderneming geraakt (kunnen) worden. De term ‘stakeholders’ is daarmee een steeds belangrijker begrip in het ondernemingsrecht aan het worden.
Auteur(s)H.J. de Kluiver , J. Barneveld
Pagina1014-1024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2016/743
SamenvattingMededingingsautoriteiten hebben het online segment van de economie ontdekt. Spraakmakende onderzoeken naar gedragingen van Google, Facebook, Amazon en Booking.com. De Europese Commissie zet e-commerce sectoronderzoek voort. De ACM heeft voor het eerst een kartelzaak afgedaan met een schikking in het natuurazijnkartel. De Nederlandse wetgever verhoogde de wettelijke boetemaxima voor inbreuken op het kartelverbod naar unieke hoogten. Het Europees netwerk van mededingingsautoriteiten lijkt een steeds belangrijker rol te gaan spelen bij het bepalen van handhavingsprioriteiten. De ACM had het druk dit jaar met het toezicht op overnames en ook op EU gebied zijn afgelopen kroniekjaar enkele grote overnames goedgekeurd.
Auteur(s)R. Wesseling , T. Palumbo
Pagina1025-1036
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de Intellectuele Eigendom
CiteertitelNJB 2016/744
SamenvattingHet Gemeenschapsmerk is Uniemerk geworden en een beetje veranderd. Het eenheidsoctrooi is niet in strijd met het Unierecht en komt weer wat dichterbij. Een beschrijvende domeinnaam mag verwarren en een beschrijvende handelsnaam misschien ook een beetje. De internetpiraterij is nog niet opgelost, maar de strijd wordt niet opgegeven en iedereen raakt erbij betrokken. Netflix en Spotify mogen mee naar de camping in Frankrijk.
Auteur(s)D.J.G. Visser
Pagina1037-1043
LinkVolledige tekst artikel (Recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees strafrecht
CiteertitelNJB 2016/745
SamenvattingDe uitdagingen die op de EU en haar lidstaten afkomen zijn niet gering. Tegelijkertijd valt op dat de vele actoren die betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de rechtsruimte elkaar steeds minder makkelijk vinden. Op het niveau van beleidsontwikkeling worden nieuwe initiatieven steevast ontdaan van een ‘Europees verhaal’. Steeds meer is er sprake van een geométrie variable, waarin bepaalde lidstaten een uitzonderingspositie wordt gegund. Dossiers op het vlak van harmonisatie van straf- en strafprocesrecht komen maar niet gereed. Andere dossiers, zoals die van het EOM, worden ontdaan van alles wat naar centralisatie riekt. Decentralisatie en inbedding in het nationale recht is het devies. Waar enerzijds samenwerking meer dan ooit nodig is, zendt de wetgever dus als boodschap dat het nationale recht zo goed als het kon is gerespecteerd. Dat is een lastige boodschap om te verkopen. Nog opvallender is dat ook de zo vaak geprezen rechterlijke samenwerking in Europa averij heeft opgelopen.
Auteur(s)M. Luchtman
Pagina1044-1053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees privaatrecht
CiteertitelNJB 2016/746
SamenvattingHet Europees privaatrecht ontwikkelt zich niet in een consistente lijn, omdat harmonisatie uiteenlopende onderwerpen betreft, bijvoorbeeld productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden, oneerlijke handels- praktijken. Daarnaast hanteren de richtlijnen niet altijd de dezelfde begrippen. Deze ontwikkeling wordt gecontinueerd door de voorstellen van de Europese Commissie voor de Richtlijn digitale inhoud en de Richtlijn on-line verkoop. Met betrekking tot de ambtshalve toepassing van regels van Europese oorsprong ontstaat een homogener beeld. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad blijkt dat de regels van consumentenrecht die een Europese oorsprong hebben ambtshalve moeten worden toegepast. Daarnaast is opvallend dat de Hoge Raad de ambtshalve toepassing ook uitbreidt tot regels van consumentenrecht die geen Europese oorsprong hebben, vooralsnog de regels met betrekking tot de koop op afstand.
Auteur(s)J.W. Rutgers
Pagina1054-1062
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het financieel recht
CiteertitelNJB 2016/747
SamenvattingHoewel al meermalen is aangekondigd dat de stroom aan nieuwe regelgeving op het terrein van het financiële recht wat zal afnemen, is dit de afgelopen twee jaar niet het geval geweest. Het lijkt er ook niet op dat dit de komende tijd veel minder zal worden. Duidelijk is dat de invloed van Europa onveranderd groot blijft en nog steeds toeneemt. Vanuit Europa wordt gestreefd naar harmonisatie van regelgeving en toezicht. Dit vertaalt zich concreet in het toegenomen gebruik van verordeningen bij het opstellen van nieuwe regelgeving. Dit leidt er ook toe dat de Wft steeds minder een overzicht geeft van alle relevante regelgeving, hetgeen de leesbaarheid en toegankelijkheid van het toezichtrecht niet ten goede komt.
Auteur(s)L. Silverentand , J. Sprecher
Pagina1063-1071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het insolventierecht
CiteertitelNJB 2016/748
SamenvattingDe toegenomen complexiteit van het insolventierecht lijkt gelijke tred te houden met de toegenomen maatschappelijke relevantie van dit rechtsgebied. De wetgever heeft nog niet te kennen gegeven bereid te zijn tot een algehele herziening van ons insolventierecht maar onder de noemer ‘Herijking Faillissementsrecht’ wordt door de wetgever een aantal uiteenlopende onderwerpen aangepakt. Als de desbetreffende wettelijke regelingen in werking zijn getreden, zal blijken hoe deze zich verhouden tot de onaangeroerd gebleven gedeelten van ons insolventierecht. Op voorhand is aannemelijk dat de rechtspraak zal moeten bijdragen aan een goede toepassing en inpassing van hetgeen door de wetgever is beoogd. De rechterlijke macht heeft zich de afgelopen periode eveneens intensief met het insolventierecht bezig gehouden. De (nieuwe) mogelijkheid van het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Te waarderen valt dat de Hoge Raad in een aantal gevallen niet heeft geschroomd om eerder gegeven beslissingen te verduidelijken of te nuanceren of daarop terug te komen.
Auteur(s)J. van Hees
Pagina1072-1081
Artikel aanvragenVia Praktizijn