AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 17-04-2016
Aflevering 16
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-04-2015
CiteertitelAB 2016/141
SamenvattingOmgevingsvergunning voor uitvoeren van werken. Uitzondering op terugwerkende kracht vernietiging bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een overdekte paarden/pony rijbak op het perceel [locatie] te Roermond (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-12-2015
CiteertitelAB 2016/142
SamenvattingVergunning van rechtswege. Voorschriften n.a.v. beleidsregels zijn standaardvoorschriften en geen aanvullende voorwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2012 heeft het college krachtens artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2010, eerste wijziging aan Fort Oranje een gebruiksvergunning verleend voor het gebruik van het kampeerterrein aan de Bredaseweg 33 te Rijsbergen (hierna: het perceel), onder het stellen van voorwaarden.
AnnotatorK.J. de Graaf , D.C.E. de Haas
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:4033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-11-2015
CiteertitelAB 2016/143
SamenvattingOnthouden toestemming tot het verrichten van beveiligingswerkzaamheden vanwege lidmaatschap Hells Angels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2014, aangevuld bij besluit van 22 januari 2014, heeft de korpschef aan [wederpartij] toestemming onthouden tot het verrichten van werkzaamheden voor een particuliere beveiligingsorganisatie.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C.E. Huls
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelAB 2016/144
SamenvattingOnderscheid bij optieregeling tussen buiten het Koninkrijk geboren biologische kinderen en buiten het Koninkrijk geadopteerde kinderen is gerechtvaardigd in het licht van de doelstelling van de RWN.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2013 heeft de minister geweigerd de verklaring van [appellante], dat zij de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna: de RWN), te bevestigen.
AnnotatorK.M. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-10-2015
CiteertitelAB 2016/145
SamenvattingEerder heeft de Afdeling beslist dat het er voor moet worden gehouden dat appellant geen ingebrekestelling aan het college heeft verzonden. Dit oordeel kan niet meer met succes aan de orde worden gesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2012 heeft het college aan de maatschap [vergunninghouder] vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding van de veebezetting en aanpassing van de stalsystemen van een varkenshouderij op het perceel [locatie] te Markelo.
AnnotatorB.W.N. de Waard
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:4081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 24-02-2016
CiteertitelAB 2016/146
SamenvattingVreemdeling met verblijfsvergunning, Verzekeringsplicht. Boete. Ziektekosten anderszins vergoed. Redelijke wetsuitleg. Vernietiging boetebesluit.
Samenvatting (Bron)Uit artikel 24 van de Zvw vloeit voort dat de rechten en plichten uit de zorgverzekering van rechtswege worden opgeschort gedurende de periode waarin de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak verantwoordelijk is voor de verstrekking van geneeskundige zorg. Noch de Zvw, noch de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering voorziet in de situatie dat een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, verblijf blijft houden en voorzieningen blijft ontvangen op grond van de Rva 2005 en de RZA. Anders dan voor gedetineerden in artikel 24 van de Zvw is voor deze categorie van vreemdelingen geen vergelijkbare uitzondering voorzien in de Zvw of de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met deze wetten het oog heeft gehad op deze categorie vreemdelingen nu de aangehaalde beweegredenen daarvoor niet opgaan. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat het opleggen van een boete wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw in overeenstemming is met een redelijke uitleg van de artikelen 9a, 9b en 9c van de Zvw.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 28-01-2016
CiteertitelAB 2016/147
SamenvattingWeigering erkenning aansprakelijkheid voor dienstongeval. Geen causaal verband.
Samenvatting (Bron)Weigering erkenning aansprakelijkheid. Dienstongeval. De korpschef heeft zich met inachtneming van het rapport van medisch adviseur De Vries terecht op het standpunt gesteld dat een causaal verband tussen de val van de stoel en de geconstateerde rug afwijkingen onvoldoende aannemelijk is gemaakt.
AnnotatorJ.J. Blanken
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 17-09-2015
CiteertitelAB 2016/148
SamenvattingScores beoordeling ambtenaar. Brummen-rechtspraak niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Beoordeling. Omvang geding. Geen sprake van een situatie waarin de Brummen-rechtspraak van toepassing is. B-score voor gedrag wordt gehandhaafd. Het op onaanvaardbare wijze bejegenen van belangrijke externe relatie van de gemeente en het daarbij vroegtijdig verlaten van de vergadering is voldoende laakbaar om een B-score op te baseren. B-score voor contact houdt geen stand. De Raad voorziet zelf en stelt een C-score vast. Eindoordeel onvoldoende kan geen stand houden, aangezien van de vijf onvoldoende gezichtspunten alleen nog een B-score voor gedrag resteert.
AnnotatorB.W.N. de Waard
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3166
Artikel aanvragenVia Praktizijn