StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 20-04-2016
Aflevering 1
RubriekArtikel
TitelDe Erfgoedwet als opvolger van de Monumentenwet 1988
CiteertitelStAB 2016, p. 7
SamenvattingOp 1 juli 2016 wordt de Erfgoedwet (Ew) van kracht. De Erfgoedwet vervangt vijf wetten en een regeling op het gebied van roerend en onroerend erfgoed (museacollecties, individuele museumstukken, gebouwd erfgoed, archeologie). Doel is de huidige versplintering van de erfgoedwetgeving tegen te gaan en waar mogelijk te streven naar harmonisatie van beschermingsregimes en procedures. Inhoudelijk verandert er in de Erfgoedwet niet veel voor de archeologische en gebouwde monumenten, hoewel de wet wel nieuwe ontwikkelingen inzet, zoals de onderhoudsplicht voor monumenten en het beschermen van waardevolle interieurs. Een en ander wordt in dit artikel behandeld. Ook is er plaats voor een vooruitblik op de Omgevingswet en de implicaties voor onroerend erfgoed.
Auteur(s)J. Teters
Pagina7-12
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 01-04-2015
CiteertitelStAB 2016/1
SamenvattingZomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Melding van een ongewoon voorval inzake de Wet milieubeheer. Het verweer dat er geen dreigend milieurisico was en er dus geen meldplicht bestond wordt verworpen omdat er wel een dergelijke dreiging was en de regelgeving nu juist is dat bij twijfel aan de ernst van een incident als hoofdregel geldt dat ieder incident zo spoedig mogelijk moet worden gemeld. Van belang is immers dat de overheid zelf kan onderzoeken of er en zo ja, tot welke hoogte het milieu kan zijn geschaad door een voorval. Dat klemt in dit geval temeer nu dat onderzoek door toedoen van het handelen van verdachte niet meer mogelijk is. Volgt na een eis van 20.000 waarvan 10.000 voorwaardelijk een veroordeling tot een geldboete van 15.000 waarvan 10.000 voorwaardelijk.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:7941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Limburg 06-08-2015
CiteertitelStAB 2016/2
SamenvattingNieuwe beroepsgronden in strijd met de goede procesorde, nu deze zijn ingediend later dan drie weken nadat de StAB om advies is verzocht.
Samenvatting (Bron)Betreft beroep van gemeente Peel en Maas en een aantal omwonenden en bedrijven tegen een veranderingsvergunning (milieu) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2, van de Wabo voor het innemen, opslaan en drogen van beenderen uit de vleesverwerkende industrie op een bestaande drooglijn. De rechtbank oordeelt dat alle eisers belanghebbenden zijn bij het bestreden besluit en dat het relativiteitsvereiste niet kan worden tegengeworpen. De rechtbank oordeelt op basis van het deskundigenbericht van de StAB dat uit het geurrapport dat bij de aanvraag is gevoegd en waarop verweerders besluitvorming is gebaseerd, niet de conclusie kan worden getrokken dat na wijziging van activiteiten aan de gestelde geurnorm uit de oprichtingsvergunning kan worden voldaan. Op basis van de conclusies van de StAB kan ook niet worden gezegd dat de geurbelasting na verandering van activiteiten voor omliggende bedrijven en omwonenden niet noemenswaardig zal toenemen, zoals verweerder op basis van het geurrapport heeft verondersteld en op grond waarvan verweerder het standpunt heeft ingenomen dat een afzonderlijke geurnorm voor deze eisers niet aan de orde is.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:6691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Noord-Nederland 16-10-2015
CiteertitelStAB 2016/3
SamenvattingAardbevingen zijn aan te merken als emissies in de zin van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende het winningsplan van de NAM voor gaswinning in het Groningenveld en aanverwante stukken. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat verweerder tot op heden reeds alle relevante documenten heeft achterhaald. De rechtbank merkt de aardbevingen aan als emissies in de zin van de Wet milieubeheer. Ten onrechte heeft verweerder niet meegewogen dat de documenten deels op milieu-informatie betrekking kunnen hebben. Bespreking van gehanteerde uitsluitingsgronden en beperkingen. Omdat verweerder alsnog nader zal moeten onderzoeken of alle documenten zijn gevonden en voor een deel van de documenten alsnog de toets behorende bij milieu-informatie dient aan te leggen, bestaat er nu geen mogelijkheid voor finale geschillenbeslechting.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:4811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelStAB 2016/4
SamenvattingOndanks de grote afstand tussen woning en inrichting kan appellant - gelet op de aard van het geluid en de plaatselijke situatie - milieugevolgen van de inrichting ondervinden. Appellant is belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shtandart TT B.V. een omgevingsvergunning verleend voor een terminal voor het opslaan en doorvoeren van ruwe olie, stookolie, cutterstock en diesel aan de Markweg te Rotterdam-Europoort.
AnnotatorV. van 't Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelStAB 2016/5
SamenvattingAppellant heeft geen belang meer bij de invoering van de dwangsommen nu de overtreding is beŽindigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2014 heeft het college besloten af te zien van invordering van door [partij] verbeurde dwangsommen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 06-11-2015
CiteertitelStAB 2016/6
SamenvattingEen meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is een meldingsbevestiging verstuurd aan [vergunninghouder] naar aanleiding van de door hem op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling pas) gedane melding van de voorgenomen wijziging van het agrarisch bedrijf [locatie] te [plaats].
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelStAB 2016/7
SamenvattingWettelijk verbod op het houden en doden van pelsdieren voor de productie van bont was voorzienbaar. Inbreuk op eigendom is proportioneel, geen ontbreken van fair balance.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2013 heeft het college de op 8 mei 2000 aan [appellante] verleende monumentenvergunning, de op 24 juli 2000 aan haar verleende bouwvergunning en de op 24 juli 2000 aan haar verleende sloopvergunning voor de verbouwing en restauratie van het pand op het perceel [locatie] te Wageningen. Bij uitspraak van 18 december 2014 heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Midden-Nederland 10-11-2015
CiteertitelStAB 2016/8
SamenvattingVoorschriften uit het Activiteitenbesluit kunnen niet worden gebruikt om te concluderen dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen zodat geen MER hoeft te worden opgesteld.
Samenvatting (Bron)MK, WABO, omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en beperkte milieutoets (OBM) voor o.a. het oprichten van stal voor 895 vleesvarkens die biologisch worden gehouden, verweerder heeft niet (kenbaar) voldaan aan vergewisplicht, beroep gegrond.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:8027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/9
SamenvattingUitzondering in Activiteitenbesluit voor stemgeluid van kinderen is niet beperkt tot de schoolgaande kinderen, maar heeft betrekking op alle kinderen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college afwijzend beslist op een verzoek van [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] om handhavend op te treden ten aanzien van geluidhinder, afkomstig van het terrein van de basisschool De Windroos (hierna: de school) aan de Lariksstraat 11 te Oldenzaal.
AnnotatorR. Becker , V. van 't Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/10
SamenvattingConclusie dat Natura 2000-gebied niet zal worden aangetast, kan alleen worden gebaseerd op objectief verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2014 heeft het college krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor de uitbreiding, wijziging en exploitatie van een veehouderij aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Wijnaldum (hierna: de veehouderij).
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/11
SamenvattingDe reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2015 heeft het college aan Koch een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 02-12-2015
CiteertitelStAB 2016/12
SamenvattingUit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2015 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enci B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de klinker- en cementproductie aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht, het opslaan van afvalstoffen voor een periode van 10 jaar als bedoeld in artikel 8.17, tweede lid, alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, voor de activiteiten in de groeve.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Noord-Nederland 15-12-2015
CiteertitelStAB 2016/13
SamenvattingGeen sprake van een IPPC-installatie nu de maximaal realiseerbare productiecapaciteit bij vergunningvoorschrift wordt begrensd en wordt gewaarborgd door een controlevoorschrift.
Samenvatting (Bron)Revisievergunning milieu voor een rundveeslachterij. Geen sprake van een RIE-inrichting, gelet op capaciteit. Beste beschikbare technieken. Handreiking industrielawaai. Vernietiging voorschrift 7.1.3 voor wat betreft geur.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:6070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-12-2015
CiteertitelStAB 2016/14
SamenvattingEr is (vermoedelijk) sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met personen die strafbare feiten hebben begaan. Vergunning terecht geweigerd.
Samenvatting (Bron)Weigering en intrekking omgevingsvergunningen gelet op Bibob-advies Gelet op de bevindingen en conclusies in het Bibob-advies en de resultaten uit eigen onderzoek heeft het college terecht het standpunt kunnen innemen dat sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband van de rechtspersoon met natuurlijke personen en rechtspersonen die (vermoedelijk) strafbare feiten hebben begaan. De in het Bibob-advies vermelde feiten en omstandigheden rechtvaardigen het vermoeden dat de rechtspersonen, gelet op het bestaan van het zakelijk samenwerkingsverband, in relatie staan tot de genoemde strafbare feiten.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:7577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelStAB 2016/15
SamenvattingPerifere detailhandel. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Concurrenten. Ontvankelijkheid. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2013, kenmerk 2013, 83, heeft de raad het bestemmingsplan "Bauhaus" vastgesteld (hierna: het oorspronkelijke besluit).
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelStAB 2016/16
SamenvattingRelativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014, kenmerk 14RB000099, heeft de raad het bestemmingsplan "Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5" (hierna: het plan) vastgesteld. Bij besluit van 20 november 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor een aantal activiteiten in het plangebied.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 07-10-2015
CiteertitelStAB 2016/17
SamenvattingGeluid. Loonbedrijf. Akoestisch onderzoek. Representatieve invulling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1], [locatie 2]. [locatie 3] en [locatie 4] te Sevenum" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 07-10-2015
CiteertitelStAB 2016/18
SamenvattingSupermarkt. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Sint Bavostraat 106" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 14-10-2015
CiteertitelStAB 2016/19
SamenvattingGeluidnormering in planregels. Kavelemissies. Onzorgvuldig onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2013, nr. 131034341, heeft de raad het bestemmingsplan "Lelystad - Larserknoop (reparatie)" vastgesteld. Tevens heeft de raad bij besluit van 11 juni 2013, nr. 131031924, het exploitatieplan "Lelystad-Larserknoop" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelStAB 2016/20
SamenvattingRuimtelijke uitstraling. Voorwaardelijke verplichting. Geluid. Bronvermogen. Representatieve situatie. Grenswaarde binnen woning. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften. Binnenniveau.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft de raad van de voormalige gemeente Maasdonk het bestemmingsplan "Buitengebied Maasdonk, herziening [locatie 1] Geffen" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelStAB 2016/21
SamenvattingBeperken diersoorten en dieraantallen. Norm van 300 Nge. Activiteitenbesluit. Toetsing aan normen geurverordening. Uitbreiding veestapel. Planregels doorkruisen wettelijk stelsel en zijn in strijd met goede ruimtelijke ordening. Gezondheid. Minimale afstand van 100 m tussen veehouderijen en recreatieve functies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2014, met kenmerk R2014.009y, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/22
SamenvattingZomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 14 mei 2013 heeft het college, naar aanleiding van een verzoek om handhaving van [belanghebbende], [appellante] gelast het (laten) gebruiken van de op het perceel [locatie] te Lierop aanwezige opstal als slaapruimte en nachtverblijf te staken en gestaakt te houden onder oplegging van een dwangsom en het handhavingsverzoek wat betreft het bouwen van het zomerhuisje zonder omgevingsvergunning afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 02-12-2015
CiteertitelStAB 2016/23
SamenvattingSpeelautomatenhal. Exploitatievergunning. Criterium uitvoerbaarheid bij verlening omgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2014 heeft het college geweigerd aan RPZ een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het pand aan de St. Annastraat 27 te Sluis als speelautomatenhal.
AnnotatorT. Nijmeijer
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelStAB 2016/24
SamenvattingOmgevingsvergunningen onbemand tankstation. Veranderen inrichting. Verplaatsen ondergrondse brandstoftanks. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege en ontvankelijkheid. Strijdigheid met bestemmingsplan. Onlosmakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2012 heeft het college aan TinQ Nederland B.V. (hierna: TinQ) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2į, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het veranderen van een onbemand tankstation op het perceel Blankensteijn 21 te Hedel.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-12-2015
CiteertitelStAB 2016/25
SamenvattingBedrijventerrein. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Provinciale verordening. Behoefte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Ambachtsezoom" vastgesteld.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelStAB 2016/26
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico, vergoedbaarheid nadeel dat niet bestaat uit waardedaling van een woning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2012 heeft de besliscommissie aan [appellant B] 1310,00 en bij besluit van 19 juni 2012 aan [appellant A] 485,00 toegekend als vergoeding van schade in verband met het Aanwijzingsbesluit 1996, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 16 oktober 2002.
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (Recht.nl)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (Recht.nl)
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/27
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25-11-2015, 21502409/1/A2
CiteertitelStAB 2016/28
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico, aard en omvang.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelStAB 2016/29
SamenvattingNormaal maatschappelijk risico, verwevenheid opeenvolgende planologische maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2014 heeft het college aan [wederpartij] een bedrag van 9.840,00 ter tegemoetkoming in de door hem geleden planschade toegekend.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelStAB 2016/30
SamenvattingSchadebeperkend handelen. Omvang bruto-winstderving. Referentieperiode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2007 heeft het college een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3735
Artikel aanvragenVia Praktizijn