Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 30-04-2016
Aflevering 4
RubriekEditorial
TitelVrijplaatsen als proeftuinen
CiteertitelDD 2016/15
SamenvattingIn 2014 verscheen de imposante studie van Cyrille Fijnaut ‘Criminologie en strafrechtsbedeling. Een historische en transatlantische inleiding’. Fijnaut geeft in zijn boek een diepgaand overzicht van de ontwikkelingen in Europa en de VS van het (wetenschappelijk) denken over criminaliteit en straf, vanaf de 16e eeuw tot heden. Hij laat zien onder welke omstandigheden bepaalde criminologische denkbeelden en theorieën populair werden en een grote impact hadden op de strafrechtspleging. Hij besteedt met recht veel aandacht aan de founding fathers van de criminologie, onder wie Beccaria, Lombroso en Lacassagne. Beccaria leeft voort als degene die een rationele kijk op delinquenten introduceerde en een pleidooi voerde om de strafrechtspleging op rationele leest te schoeien. Zijn pleidooi, vervat in een beroemd geworden manuscript Dei delitti e delle pene (1766), was tegelijkertijd een aanklacht tegen de grote willekeur in de strafoplegging en de wreedheid waarmee daders in die periode werden bestraft.
Auteur(s)H.G. van de Bunt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHervorming van het strafprocesrecht: een boeiende maar moeilijke onderneming
CiteertitelDD 2016/16
SamenvattingEnkele jaren geleden had ik reeds de gelegenheid om in Strafblad een bijdrage te publiceren over de hervorming van het strafprocesrecht in België. De bedoeling van deze bijdrage bestaat eruit enige indrukken te verwoorden van een – relatieve – buitenstaander over de hervorming- of moderniseringsbeweging die thans in Nederland aan de gang is. Het lijkt inderdaad nuttig na te gaan of en in welke mate modernisering of hervorming van een dergelijk gevoelige materie als het strafprocesrecht wordt aangepakt in twee landen die zo nauw met elkaar verwant zijn.
Auteur(s)Ph. Traest
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelStille getuigen. Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM)
CiteertitelDD 2016/17
SamenvattingBij het bewijs van strafbare feiten in een rechtszaak zijn getuigenverklaringen vaak belangrijk. Getuigen verklaren echter niet altijd naar waarheid; daarom is het voor verdachten belangrijk om getuigen te kunnen ondervragen, om te onderzoeken hoe betrouwbaar hun verklaringen zijn. Dit recht is gegarandeerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bas de Wilde onderzocht de ondervraging van getuigen en concludeert dat het Nederlandse strafrecht zich in grote lijnen houdt aan het EVRM, maar dat de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vaak onduidelijk en inconsistent zijn. Het is daardoor niet altijd goed te voorspellen op welke manier het EHRM een nieuwe zaak zal beoordelen.
Auteur(s)G.P.M.F. Mols
LinkVolledige tekst proefschrift (Vrije Universiteit Amsterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2016/18
SamenvattingMet onder meer aandacht voor de raadsman bij politieverhoor, bezuinigingen op rechtsbijstand en tuchtrecht(spraak).
Auteur(s)R.J. Baumgardt , T. Felix , T.J. Kelder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelOM en rechter
CiteertitelDD 2016/19
SamenvattingIn deze rubriek weer aandacht voor diverse ontwikkelingen vanuit het OM en de rechtspraak. Rechtsbijstand bij het politieverhoor vanaf 1 maart 2016, de Wet Computercriminaliteit III, ontwikkelingen op het terrein van slachtoffers, een WODC-onderzoek naar de praktijk van pro-formazittingen, de Eva Meillo prijs, benoemingen binnen het Openbaar Ministerie, oraties van bijzonder hoogleraren Openbaar Ministerie zijn enkele onderwerpen die in deze rubriek nader worden belicht.
Auteur(s)M.J.A. Plaisier , M. van der Horst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2016/20
SamenvattingDe belangstelling voor het bestuursstrafrecht lijkt nog immer toe te nemen, zij het dat ook kritischer geluiden doordringen. Viel in de vorige aflevering van deze kroniek het onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (‘Beschikt en gewogen’) over de strafbeschikking te signaleren, minstens zo indringend was de oproep ‘Herijk de waarborgen bij bestuurlijke sancties’. Dit bepleitte Barkhuysen in een redactioneel commentaar in het Nederlands Juristenblad (NJB 2014/136). Oud-ombudsman Brenninkmeijer uitte bij zijn afscheid eveneens zorgen rondom de (bestuurlijke) sancties.
Auteur(s)A.R. Hartmann , H.J.B. Sackers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelWelke mogelijkheden bestaan er om op grond van artikel 359a Sv rechtsgevolgen te verbinden aan fouten in het strafdossier?
CiteertitelDD 2016/21
SamenvattingIn deze rubriek gaan auteurs in op vormfouten bij de samenstelling van het strafdossier of individuele processen-verbaal. Daarbij richten auteurs zich op de vraag hoe rechters oordelen over het handelen van opsporingsambtenaren dat tot deze vormverzuimen heeft geleid en hoe daarmee – binnen het bestaande kader van artikel 359a Sv – kan worden omgegaan.
Auteur(s)F.C.W. de Graaf , L. Kesteloo
Artikel aanvragenVia Praktizijn