Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 11-05-2016
Aflevering 3
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Noord-Nederland 03-02-2016
CiteertitelGJ 2016/44
SamenvattingInzage/afgifte medisch dossier, Medisch beroepsgeheim, Medische fout, PatiŽnt overleden.
Samenvatting (Bron)843a Rv: vordering tot inzage/afgifte van medisch dossier door een nabestaande. Medische fout? Beroepsgeheim
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-01-2016, C2015.217, ECLI:NL:TGZCTG:2016:59
CiteertitelGJ 2016/45
SamenvattingVerpleegkundige, Seksuele relatie met patiŽnte, Zwaarte opgelegde maatregel, Nadien gebleken feiten en omstandigheden, Schorsing inschrijving BIG-register.
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 04-02-2016, C2015.247, ECLI:NL:TGZCTG:2016:69
CiteertitelGJ 2016/46
SamenvattingPsychiater, Tuchtklacht vriend van patiŽnt, Niet-ontvankelijkheid klacht, Centraal Tuchtcollege, Beroep niet-ontvankelijk en deels ongegrond.
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 09-02-2016, C2015.180, ECLI:NL:TGZCTG:2016:70
CiteertitelGJ 2016/47
SamenvattingLongarts, Afwijkende behandeling, Bespreken behandelkeuze, Vastleggen behandelkeuze in medisch dossier, Beroep deels gegrond, Waarschuwing.
AnnotatorJ.C.J. Dute
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 11/02/2016, C2015.288, ECLI:NL:TGZCTG:2016:85
CiteertitelGJ 2016/48
SamenvattingVerpleegkundige, Verdenking psychiatrische aandoening, Toestemming, Dossiervoering, Bemoeizorg, Afstemming betrokkenen, Goed hulpverlener, Verantwoorde zorg, Zorgvuldigheid, CoŲrdinatie, Waarschuwing.
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 19-01-2016, 2015/093GZP, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:12
CiteertitelGJ 2016/49
SamenvattingGezondheidszorgpsycholoog, Huiselijk geweld, Melding Veilig Thuis, Besluit zorgmelding, Beroepsgeheim, Meldrecht, Kindermishandeling, Redelijk vermoeden, KNMG-meldcode, Kindcheck, Toestemming cliŽnt.
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 29-01-2016, 2015/337VP, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:14
CiteertitelGJ 2016/50
SamenvattingVerpleegkundige, Strafrechtelijk verleden, Ernstige strafbare feiten, Veroordeling zware mishandeling, Verduistering, Manager zorglocaties, Herinschrijving, Melding IGZ, Functioneren zorgverlening, Handelingen privťsfeer, Voldoende weerslag individuele gezondheidszorg, Zorgplicht, Samenloop strafrecht, Publieke vertrouwen, Doorhaling inschrijving.
AnnotatorJ.H. Hubben
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 25-01-2016, 15138, ECLI:NL:TGZREIN:2016:7
CiteertitelGJ 2016/51
SamenvattingPsychiater, SuÔcide patiŽnt, Onderkenning psychoses, Handelen als eindverantwoordelijke voor behandeling, Familievertrouwenspersoon, Regievoering over informatieverstrekking aan familie, Regievoering en aansturing teamleden, Waarschuwing.
LinkSamenvatting uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 19-02-2016, 128/2015, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:23
CiteertitelGJ 2016/52
SamenvattingArts, Hoofdredacteur geneesmiddelenbulletin, Uitlatingen over ADHD, Klacht ontvankelijk, Vrijheid van meningsuiting, Klacht ongegrond.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 29-01-2016
CiteertitelGJ 2016/53
SamenvattingKlacht beslissing Openbaar Ministerie, Geen vervolging, Val van operatietafel, Dood door schuld in uitoefening van bedrijf/beroep, PatiŽntveiligheid, Maatschappelijk belang, Rechtvaardiging inzet strafrecht, Bevel vervolging ziekenhuis.
Samenvatting (Bron)Het gerechtshof beveelt de strafvervolging van een ziekenhuis na het overlijden van een patiŽnt
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Oost-Brabant 13-01-2016
CiteertitelGJ 2016/54
SamenvattingHuisarts, CoŲperatie voor spoedeisende huisartsenzorg, Opzegging lidmaatschap en deelname-overeenkomst, Structureel disfunctioneren, Aansluiting bij HAGRO, Redelijkheid en billijkheid, BIG-registratie, Taken en bevoegdheden IGZ, Opzegging als ultimum remedium.
Samenvatting (Bron)Contradictoir. Nietige opzegging door coŲperatie van lidmaatschap en overeenkomst met een aangesloten huisarts. Opzegging is ultimum remedium. Eiser heeft zich aangesloten bij een coŲperatie voor de verlening van spoedeisende hulp buiten de praktijkuren. Deze coŲperatie heeft een monopoliepositie binnen de regio waar huisarts praktijk uitoefent. De coŲperatie zegt het lidmaatschap en de deelname-overeenkomst met de huisarts op, omdat deze volgens haar structureel zou disfunctioneren en omdat deze geen HAGRO (samenwerkingsovereenkomst) heeft met een andere huisarts die van dezelfde coŲperatie lid is. De rechtbank oordeelt deze opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, omdat de huisarts als zodanig BIG- geregistreerd is, en zijn functioneren voor de bevoegde instanties, zoals de IGZ, geen aanleiding is hem als arts te schrappen en omdat voor de tussen partijen ontstane problemen alternatieve oplossingen mogelijk zijn. De coŲperatie is niet een bevoegde instantie om eisen te stellen aan de dagpraktijk van de huisarts en aan diens functioneren. De opzegging is nietig en heeft geen rechtsgevolgen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Overijssel 28-01-2016
CiteertitelGJ 2016/55
SamenvattingZorgovereenkomst, Huurovereenkomst, Bedreigingen van huurder/cliŽnt, Opzegging overeenkomsten, Ontruiming woning.
Samenvatting (Bron)Combinatie van zorgovereenkomst met huurovereenkomst, met als doel de zorgbehoeftige te begeleiden naar zelfstandigheid en daarmee tot het zijn van zelfstandige huurder van de woonruimte, die de zorgverlener specifiek voor dat doel onderverhuurt. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter is te billijken dat het stranden van de hulpverlening door de weigerachtige, beledigende en bedreigende houding van cliŽnt/huurder heeft geleid tot de opzegging van de zorgrelatie, wat in de gegeven omstandigheden eveneens leidt tot het eindigen van de huurovereenkomst. Daarmee is sprake van gebruik van de woning zonder recht of titel. Volgt toewijzing van de gevorderde ontruiming.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg 08-02-2016, SG KG 16/02
CiteertitelGJ 2016/56
SamenvattingAnesthesioloog, BeŽindiging werkzaamheden binnen ziekenhuis, Nadien ontstane wens tot voortzetting werkzaamheden, Vertrouwensbreuk, Vordering afgewezen.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
LinkVolledige tekst uitspraak (Scheidsgericht Gezondheidszorg)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelCentrale Raad van Beroep 24-02-2016
CiteertitelGJ 2016/57
SamenvattingZorgverzekering, Verblijfsvergunning, Opvanglocatie COA, Regeling Zorg Asielzoekers, Verplicht afsluiten zorgverzekering, Zorginstituut, Boete.
Samenvatting (Bron)Uit artikel 24 van de Zvw vloeit voort dat de rechten en plichten uit de zorgverzekering van rechtswege worden opgeschort gedurende de periode waarin de Minister van Veiligheid en Justitie in het kader van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak verantwoordelijk is voor de verstrekking van geneeskundige zorg. Noch de Zvw, noch de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering voorziet in de situatie dat een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, verblijf blijft houden en voorzieningen blijft ontvangen op grond van de Rva 2005 en de RZA. Anders dan voor gedetineerden in artikel 24 van de Zvw is voor deze categorie van vreemdelingen geen vergelijkbare uitzondering voorzien in de Zvw of de Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met deze wetten het oog heeft gehad op deze categorie vreemdelingen nu de aangehaalde beweegredenen daarvoor niet opgaan. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat het opleggen van een boete wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw in overeenstemming is met een redelijke uitleg van de artikelen 9a, 9b en 9c van de Zvw.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 09-02-2016
CiteertitelGJ 2016/58
SamenvattingHulp in de huishouding, PGB, Maatwerkvoorziening, Betaalde zorg verleend door familie, Mantelzorg, Zorg in natura, Vrijwilligheid mantelzorg, Gebruikelijke hulp, Gegrondverklaring.
Samenvatting (Bron)Als betaling voor zorg wordt verlangd kan geen mantelzorg worden aangenomen. Mantelzorg kan niet worden afgedwongen. Zorg in natura niet passend. Eiseres woont alleen, geen sprake van gebruikelijk hulp. De dochter van eiseres heeft huishoudelijk hulp verleend op basis van een PGB. Om haar moverende redenen kan zij deze hulp niet onbetaald verlenen, zij is ook daadwerkelijk door haar moeder betaald voor haar werkzaamheden. De dochter kan dan ook niet aangemerkt worden als mantelzorger. Het college kan niet van de dochter verlangen dat zij ook onbetaald hulp verleent aan haar moeder. Mantelzorg is per definitie vrijwillig en kan niet worden afgedwongen. Hulp van de dochter kan ook niet als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt, omdat de dochter niet bij haar moeder woont. De verleende zorg in natura is niet passend voor eiseres zodat het college gehouden was een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb te verstrekken. Overigens staat het beleid van het college niet het verstrekken van een pgb aan een mantelzorger in de weg.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 28-10-2015, 201500393
CiteertitelGJ 2016/59
SamenvattingVergoeding kosten farmaceutische zorg, Natriumbicarbonaat bij renale tubulaire acidose, Geregistreerd geneesmiddel, Orphan drug, Magistrale receptuur, Rationele farmacotherapie, Onderzoek, Toewijzing.
AnnotatorK.D. Meersma
LinkVolledige tekst advies (SKGZ)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 16-12-2015, 201500749
CiteertitelGJ 2016/60
SamenvattingAanspraak ziektekostenverzekering, Medisch specialistische zorg, Verzekeringsindicatie, Doelmatigheid, Dekking buitenland, Verantwoordelijkheid risico behandeling, Toestemming zorg niet-gecontracteerde aanbieder.
LinkVolledige tekst advies (SKGZ)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-02-2016
CiteertitelGJ 2016/61
SamenvattingFarmaceutische zorg, Prestatiebeschrijvingsbeschikking NZa, 12-uurs norm, Vergoeding proceskosten, Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Beroep van aantal apotheken tegen prestatiebeschrijvingbeschikking farmaceutische zorg zoals die m.i.v. 1-1-2015 is gaan gelden. Betreft het niet opnemen van een termijn waarbinnen de prestatie farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis moet zijn verricht hoewel de eerder opgenomen 12-uurstermijn is komen te vervallen blijven zorgverzekeraars als voorwaarde stellen dat de prestatie binnen 12 uur na ontslag uit het ziekenhuis wordt verricht en het schrappen van het woord sterkte uit de prestatie begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel, waardoor bij wijziging van (uitsluitend) de sterkte van een geneesmiddel met ingang van 1 januari 2015 geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel meer kan worden gedeclareerd. Beroep gegrond t.a.v. het niet toekennen door verweerster van een vergoeding voor de in bezwaar gemaakte proceskosten, doch ongegrond voor het overige.
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-02-2016
CiteertitelGJ 2016/62
SamenvattingInspectie voor de gezondheidszorg, Onverantwoorde zorg, Bevel Wet BIG, Tuchtprocedure, Actieve openbaarmaking, Schorsing bevel, Solistisch werkende beroepsbeoefenaren, Bevoegdheid IGZ.
Samenvatting (Bron)Verweerder (de Inspecteur voor de Gezondheidszorg) heeft aan verzoeker op grond van artikel 87a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) een bevel opgelegd. Het bevel is gebaseerd op artikel 40, eerste lid, van de Wet BIG en houdt in dat verzoeker geen werkzaamheden meer mag verrichten als verpleegkundige, totdat de tuchtrechter zich heeft uitgesproken over het handelen van verzoeker. Verweerder heeft tevens besloten tot openbaarmaking van dit bevel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 40, eerste lid, van de Wet BIG, gelet op de tekst van die bepaling gelezen in samenhang met de memorie van toelichting bij de Kwaliteitswet zorginstellingen, alleen geldt voor solistisch werkzame beroepsbeoefenaren. Nu verzoeker zijn beroep enkel binnen instellingen heeft uitgeoefend en hij ten tijde van het opleggen van het bevel in het geheel niet meer werkzaam was, is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweer niet bevoegd was om aan verzoeker onderhavig bevel op te leggen. De enkele BIG-registratie is daarvoor onvoldoende. De voorzieningenrechter schorst het bevel en het besluit tot actieve openbaarmaking van dat bevel, totdat de rechtbank op het beroep heeft beslist.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGovernancecommissie Gezondheidszorg 24-11-2015, GC15/01
CiteertitelGJ 2016/63
SamenvattingZorgbrede Governancecode, Vermeende misstand, Klokkenluidersregeling, Code geschonden.
AnnotatorA.F.H. ten Brummelhuis
LinkSamenvatting uitspraak (GCGZ)
LinkVolledige tekst uitspraak (GCGZ)
Artikel aanvragenVia Praktizijn