Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-05-2016
Aflevering 5
RubriekGastcolumn
TitelWetsvoorstel Kwaliteitsborging dan toch naar de Kamer
CiteertitelTBR 2016/62
SamenvattingEn toen werd op 15 april toch nog het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. En dat terwijl het er ruim een maand eerder naar uit zag dat het wetsvoorstel er misschien wel nooit zou komen. Op 16 maart, ruim een maand eerder dus, stelde Minister Blok in een Al?gemeen Overleg van de Commissie Wonen en Rijksdienst namelijk nog dat hij te maken had met ‘hysterische bouwlobbyisten’ die hij eerst op één lijn zou moeten krijgen voordat het voorstel naar de Kamer zou kunnen. Dat op één lijn krijgen had hij vervolgens verrassend snel voor elkaar.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet woonschip en de Wet geluidhinder: geen waterdichte regeling
CiteertitelTBR 2016/63
SamenvattingSinds 1 juli 2012 wijst het Besluit geluidhinder een ligplaats voor een woonschip als geluidsgevoelig terrein aan. Daarmee is de ligplaats voor een woonschip voor de toepassing van de Wet geluidhinder, anders dan voorheen, een geluidgevoelig object geworden. Deze aanwijzing als geluidsgevoelig terrein, roept een aantal vragen op. De belangrijkste vraag is wat de reikwijdte van het begrip ‘woonschip’ is. Onduidelijk is of de wetgever een beperkte uitleg van het begrip woonschip voorstaat of juist een ruime uitleg zodat een woonboot (woonark, woonschark en dergelijke) en een waterwoning (drijvende woning/watervilla/aquavilla), óók onder het begrip ‘woonschip’ vallen. De nota van toelichting bij het Bgh noch de jurisprudentie van de Afdeling geven uitsluitsel op dit punt.
Auteur(s)R. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet
CiteertitelTBR 2016/64
SamenvattingDe waterschappen zitten niet stil. Volgens een recent persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt in de komende vier jaar een bedrag van 2 miljard geïnvesteerd in waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren. Om deze werken te kunnen realiseren zullen de waterschappen ook over gronden van derden moeten kunnen beschikken. Het gaat daarbij zowel om gronden waarover permanent moet worden beschikt (bijvoorbeeld gronden waarop een nieuwe waterkering wordt gerealiseerd) als om gronden waarover slechts tijdelijk beschikt hoeft te worden (bijvoorbeeld werkstroken). Ten aanzien van beide categorieën speelt de gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet een belangrijke rol.
Auteur(s)B.S. ten Kate , J. de Roos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitsluiten bij aanbesteden: ook ter bescherming van mensenrechten?
CiteertitelTBR 2016/65
SamenvattingRecentelijk vond een Tweede Kamerdebat plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt, hetgeen nog steeds veel blijkt plaats te vinden. Met precies hetzelfde cv wordt bijvoorbeeld een autochtone Nederlander veel vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan iemand met een migrantenachtergrond. Gelijke kansen op onze arbeidsmarkt zijn daarmee nog ver te zoeken, volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Er gaan stemmen op om dergelijke situaties - die als ‘mensenrechtenschending’ zijn te kwalificeren (het gaat om de schending van een grondrecht) - ook via het aanbestedingsrecht aan te pakken door de ondernemingen die dit gedrag vertonen van overheidsopdrachten uit te sluiten.
Auteur(s)G. Bouwman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelTBR 2016/66
SamenvattingUitbreidingsplan Soest
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2013 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] en anderen om handhavend op te treden tegen het gebruik van gronden op het perceel [locatie] te Soest (hierna: het perceel) voor opslagdoeleinden afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelTBR 2016/67
SamenvattingPsychiatrisch centrum Tilburg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2014 heeft het college aan Novadic-Kentron een omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk verbouwen van gebouw 6 op het terrein van het psychiatrisch centrum Jan Wier op het perceel Jan Wierhof 7 te Tilburg.
AnnotatorK.L. Markerink
LinkVolledige tekst annotatie (gijsheutinkadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelTBR 2016/68
SamenvattingWeigering vvgb, Putten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de huidige chalet/bedrijfswoning (hierna: het chalet) op het perceel [locatie] te Putten (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelTBR 2016/69
SamenvattingVerband proefboren en uiteindelijke gaswinning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een proefboorlocatie ten behoeve van het opsporen van gas op een perceel aan de Noordenveldweg te Wapse.
AnnotatorJ.M. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelTBR 2016/70
SamenvattingBestemmingsplan Rondweg Milsbeek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2014 heeft de raad geweigerd het bestemmingsplan "Rondweg Milsbeek" vast te stellen.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 11-03-2016
CiteertitelTBR 2016/71
SamenvattingOvergangsrecht Medemblik
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw). Aanvraag bouwvergunning die noopt tot wijziging bestemming. Exploitatiebijdrage afdwingbaar op grond van Wro? Art. 6.12 lid 4 Wro en art. 9.1.5 lid 2 Invoeringswet Wro. Hoge Raad heroverweegt oordeel uit tussenarrest (HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1730).
AnnotatorW.J. Bosma
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 01-04-2016
CiteertitelTBR 2016/72
SamenvattingVergoeding BTW deskundigenkosten
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht, belastingrecht. Vergoeding van proceskosten (art. 50 Ow). Komt aan onteigende partij in rekening gebrachte omzetbelasting voor vergoeding in aanmerking? Is de bijstand gebruikt voor belaste handelingen? Art. 2, 15 en 17 Wet op de omzetbelasting 1968.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:HR:2016:531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam 19-01-2016
CiteertitelTBR 2016/73
SamenvattingEenzijdige beëindiging door opdrachtnemer I
Samenvatting (Bron)Overeenkomst m.b.t. ter beschikking stellen en implementeren van software. Geen rechtsgeldige ontbinding door afnemer omdat geen sprake is van verzuim. Wel rechtsgeldige ontbinding door aanbieder. Bepalen omvang schade. Geen aanvullende diensten overeengekomen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-01-2016
CiteertitelTBR 2016/74
SamenvattingEenzijdige beëindiging door opdrachtnemer II
Samenvatting (Bron)Opdracht tot het aanbrengen van marmeren vloer- en wandtegels in woning. Eenzijdige beëindiging werkzaamheden door opdrachtnemer of stilzwijgende opzegging door opdrachtgever? Gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden?
AnnotatorP. Vermeij
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 11-12-2015
CiteertitelTBR 2016/75
SamenvattingLegitimiteit en houdbaarheid Wav
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Wet arbeid vreemdelingen. Bestuurlijke boeten opgelegd ter zake van illegale tewerkstelling. Is verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot bestuurlijke boeten nietig? Art. 3:40 BW.
AnnotatorJ.O. Berlage , N. Koene
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3568
Artikel aanvragenVia Praktizijn