Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-04-2016
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelTom Poes en de Maatlat Duurzame Veehouderij
CiteertitelM en R 2016/40
SamenvattingIn de uitspraak van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84, sprak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in een bestemmingsplanprocedure uit over de Maatlat Duurzame Veehouderij. De MDV is door de provincie Noord-Brabant in de provinciale ruimtelijke verordening (art. 4.1 lid 1 Wro) opgenomen. In de MDV worden vanuit het oogpunt van duurzaamheid eisen gesteld aan stallen voor het houden van diverse soorten vee. Een stal die voldoet aan de criteria van de MDV heeft een lagere milieubelasting en kan voor een veehouder fiscale voordelen opleveren.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reflexwerking van het internationale recht in de klimaatzaak van Urgenda
CiteertitelM en R 2016/41
SamenvattingEén van de opvallende aspecten van de Urgenda-uitspraak is de wijze waarop de Haagse rechtbank de hedendaagse interpretatie van algemene civielrechtelijke normen, zoals de zorgplicht van de overheid ten opzichte van haar burgers en het leerstuk van de onrechtmatige gevaarzetting, laat voeden door publiekrechtelijke beginselen en regels. De Haagse rechter heeft de scheidswanden tussen publiekrecht en privaatrecht en tussen nationaal, Europees en internationaal recht niet zo hoog willen optrekken als lange tijd in de doctrine en de rechtspraak gebruikelijk is geweest. Dat valt hem te prijzen. Immers meer en meer dringt het besef door dat het recht bij voorkeur als een coherent systeem bezien en toegepast moet worden en dat bovendien het nationale recht in toenemende mate van een veellagige rechtsorde deel uitmaakt. Vanuit dit perspectief geeft dit artikel een korte beschouwing over de aard en inhoud van internationaal milieu- en klimaatrecht en de wijze waarop dit in de Urgenda-uitspraak een rol speelt.
Auteur(s)N.J. Schrijver
LinkVolledige tekst artikel (kluwer.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:7145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUrgenda: convergentie tussen klimaat en mensenrechten?
CiteertitelM en R 2016/42
SamenvattingIn de Urgenda-zaak werd een beroep gedaan op het EVRM om de Staat tot verdergaande CO2-reductie te verplichten. De rechtbank liet zich echter niet expliciet uit over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een mensenrechtenschending. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de Staat een verplichting heeft op grond van het EVRM tot het stellen van een ambitieuzere CO2-reductiedoelstelling. In het bijzonder wordt gekeken naar artikel 2 en 8 EVRM. De rechtspraak van het EHRM laat zien dat bij gevaarlijke activiteiten, de verantwoordelijkheid van de Staat om handelend op te treden toeneemt, ook indien dit aan een natuurverschijnsel of aan private (rechts)personen is toe te schrijven. Het EVRM geeft waarschijnlijk geen zelfstandige beroepsgrond voor een actie tegen de Staat. Niettemin kunnen de toenemende positieve verplichting tot handelen onder het EVRM mogelijk wel een aanvullende factor vormen bij de invulling van de zorgplicht van de Staat onder artikel 6:162 BW.
Auteur(s)F.M. Fleurke , A. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpwarming van de Aarde en de Kelderluikcriteria
CiteertitelM en R 2016/43
SamenvattingDe Urgenda-zaak wordt in deze bijdrage afgezet tegen de gevaarzettingsjurispudentie van de Hoge Raad. Niet wordt ingegaan op andere aspecten van de zaak, zoals de problematiek rond de Trias Politica. Vanuit de gekozen invalshoek wordt betoogd dat de inkleuring van de ‘open’ onrechtmatigheidsfactoren door de rechtbank en de uitkomst, zeker gezien het partijdebat en de vaststaande feiten, verdedigbaar zijn.
Auteur(s)Chr.H. van Dijk
LinkVolledige tekst artikel (Kennedy Van der Laan)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Omgevingswet als Klimaatwet?
CiteertitelM en R 2016/44
SamenvattingHet Urgenda-vonnis dwingt de Staat tot een reductie van de emissie van broeikasgassen. Om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, zijn vele maatregelen denkbaar, zoals het verduurzamen van energievoorzieningen van huishoudens en bedrijven, een kilometerheffing in de transportsector of het sluiten van kolencentrales. Naast een maatregelenpakket moet er ook een politieke keuze gemaakt worden over de vraag of het in Nederland tijd is voor klimaatwetgeving waarin emissiereductietaakstellingen bindend worden vastgelegd. In deze bijdrage analyseren wij in hoeverre het instrumentarium van de toekomstige Omgevingswet dienst kan doen als Klimaatwet.
Auteur(s)K.J. de Graaf , H.D. Tolsma
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelCirculaire economie en recht
CiteertitelM en R 2016/45
SamenvattingOp dinsdag 2 februari 2016 vond een VMR Themamiddag plaats over de juridische aspecten van het circulaire economie pakket van de Europese Commissie.2 Bijna 100 juristen, beleidsmakers en andere belanghebbenden bogen zich over de verwachte juridische uitdagingen.
Auteur(s)E. de Lorijn , E. de Bruijne
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-05-2015
CiteertitelM en R 2016/46
SamenvattingHandhaving/verbeuren dwangsom; de overtreding is niet (zomaar) in the eye of the beholder – formulering dwangsom + controleverplichting
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 8 januari 2013 en 15 mei 2013 heeft het college [vergunninghoudster] meegedeeld te hebben besloten om tot 27 mei 2013 respectievelijk 1 september 2013 niet over te gaan tot invordering van eventueel door [vergunninghoudster] verbeurde dwangsommen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-09-2015
CiteertitelM en R 2016/47
SamenvattingHandhaving/verbeuren dwangsom; de overtreding is niet (zomaar) in the eye of the beholder – ontkenning overtreder + niet nader onderbouwde stelling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2010 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] en anderen om handhavend optreden tegen het gebruik van het perceel [locatie] te Dongen (hierna: het perceel) door [vergunninghoudster] als zorgboerderij en de op dat perceel zonder daartoe verleende bouwvergunning gerealiseerde bouwwerken afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelM en R 2016/48
SamenvattingHandhaving/verbeuren dwangsom; de overtreding is niet (zomaar) in the eye of the beholder – alleen het bevoegd gezag kan overtreding constateren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om over te gaan tot invordering van een dwangsom bij [de maatschap] afgewezen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 28-10-2015
CiteertitelM en R 2016/49
SamenvattingMonstertruck Haaksbergen. Ondanks het ontbreken van belanghebbendheid hadden eisers’ bezwaren vanwege (zeer) bijzondere omstandigheden ontvankelijk moeten worden geacht en komt de rechtbank toe aan een beoordeling van de rechtmatigheid van de vergunning.
Samenvatting (Bron)De gemeente Haaksbergen heeft onterecht de vergunning afgegeven voor het evenement waar het ongeluk met een monstertruck gebeurde. Tijdens het evenement op 28 september 2014 reed de monstertruck het publiek in. Hierbij vielen 3 doden en 28 gewonden. De rechtbank Overijssel oordeelt dat er vooraf door de gemeente Haaksbergen helemaal geen risico-inschatting is geweest voor de stunt met de monstertruck. Er was geen concreet beeld van wat er tijdens de stunt zou gebeuren en welke risicos er waren. Dit was bij de aanvraag niet toegelicht en daar is ook geen navraag naar gedaan. Ook in de latere bezwaarprocedure is de vergunning onterecht gehandhaafd.
AnnotatorJ.J.M. van Lanen
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:4794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-11-2015
CiteertitelM en R 2016/50
SamenvattingCumulatie van effecten vanwege een uitwerkingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft het college het uitwerkingsplan "[locatie 1] te Monster" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelM en R 2016/51
SamenvattingHet bevoegd gezag kan een (rechts)persoon alleen met toepassing van artikel 37, vijfde lid, WBB aanwijzen als degene die de sanering moet uitvoeren, indien die (rechts)persoon op grond van een ander artikel in de WBB tot sanering verplicht is, of kan worden verplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2015 heeft het college onder meer vastgesteld dat zich op de [locatie] en omgeving te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, (hierna: de locatie) een geval van ernstige verontreiniging bevindt, waarvan spoedige sanering noodzakelijk is.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelM en R 2016/52
SamenvattingDe wijziging van een vergunningvoorschrift met betrekking tot de maximale geluidsniveaus van een kartbaan maakt geen andere activiteiten mogelijk dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. Van een wijziging in de zin van onderdeel D-43 Besluit m.e.r. 1994 is daarom geen sprake.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2012 heeft het college de voorschriften 2.3, 8.1 en 9.1, verbonden aan de bij besluit van 18 maart 2009 aan [vergunninghoudster] verleende revisievergunning ten behoeve van de inrichting op het adres [locatie 1] te Eefde, gemeente Lochem, vervangen door nieuwe voorschriften.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst artikel (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 13-01-2016
CiteertitelM en R 2016/53
SamenvattingUitspraak Burenrechter (pilot). Doorschietende wortels.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Burenrechter (pilot). Hinder agv bomen binnen twee meter van de erfgrens. Gebod tot verwijderen bomen/heesters. Verjaring. Hoger beroep. Artikel 96 Rv, 333 Rv, 5:37 BW, 5:42 BW, 5:44 BW
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelM en R 2016/54
SamenvattingPlattelandswoning en beoordeling luchtkwaliteit. Toepassing artikel 6:22 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2014" vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 01-02-2016
CiteertitelM en R 2016/55
SamenvattingArtikel 28 Sr: bijkomende straf van ontzetting van het recht om het beroep van (gecertificeerd) asbestsaneerder uit te oefenen. Bewezenverklaring van de commune misdrijven (in de milieusfeer) van artikel 173a Sr en 225 Sr.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft op onzorgvuldige wijze asbesthoudende golfplaten verwijderd van een ligboxstal. Om zijn strafbare handelen te verhullen heeft verdachte vervolgens een analyserapport gemaild aan de inspecteur bouwzaken, welk rapport een valse voorstelling van zaken geeft. Daarnaast heeft verdachte zich meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door op een vijftal begeleidingsbrieven voor de afvoer van asbest een valse locatie van herkomst in te vullen. De rechtbank acht de bewezen verklaarde feiten zeer ernstig en rekent het verdachte zwaar aan dat hij in zijn hoedanigheid van eigenaar van een asbestsaneringsbedrijf niet de verantwoordelijkheid heeft genomen die hij als deskundige had bij het verwijderen van asbest. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf van 180 uur. Daarnaast legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden op met een proeftijd van twee jaren. Gedurende de proeftijd mag de verdachte geen werkzaamheden verrichten die verband houden met asbestsaneringen. De rechtbank ontzet hem uit het recht tot uitoefing van het beroep van asbestsaneerder voor een periode van twee jaar. Tot slot moet hij 5000 euro betalen aan het instituut Asbestslachtoffers.
AnnotatorH.J.A. van Ham , D. van 't Westeinde
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-02-2016
CiteertitelM en R 2016/56
SamenvattingHandhaving Wet dieren en Besluit houders van dieren (te weinig ligplaatsen voor de koeien (?)); de intrinsieke waarde van het dier levert geen zelfstandige en handhaafbare gedragsnorm op + bewijslast voor overtreding doelvoorschriften
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom, overtreding art. 1.6, tweede lid, Bhd bij niet beschikken over een ligplaats per rund?
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-02-2016
CiteertitelM en R 2016/67
SamenvattingWarmtewet van toepassing op WKO’s; verzoek om handhaving Warmtewet m.b.t. WKO-installatie ten onrechte afgewezen omdat er een minimale temperatuurvereiste zou gelden
Samenvatting (Bron)Valt de levering van grondwater via een systeem van warmte- en koudeopslag (WKO) in combinatie met warmtepompen, gelet op de temperatuur van dat water, onder de Warmtewet? Uitleg van het begrip "warmte". Parlementaire geschiedenis. Keuze van de wetgever om ook vormen van warmte met een lage temperatuur als hier aan de orde onder de Warmtewet te laten vallen
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn