Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 24-05-2016
Aflevering 5
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-02-2016
CiteertitelJB 2016/74
SamenvattingRedelijke termijn, Belastinggeschil, Overzichtsarrest en beslissingen over nog niet behandelde kwesties.
Samenvatting (Bron)Art. 8:73 (art. 8:88 e.v.) Awb. ImmateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Overzichtsarrest en beslissingen over nog niet behandelde kwesties.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2016:252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJB 2016/75
SamenvattingSchadevergoeding wegens niet tijdig beslissen op bezwaar, Maatstaf schadevergoeding, Jurisprudentie Hoge Raad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de heffingsambtenaar het verzoek om vergoeding van schade afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelJB 2016/76
SamenvattingOnjuist aanbieden huishoudelijke afvalstoffen, Telefonisch horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2015 heeft het college zijn beslissing om op 28 juli 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het niet op de juiste manier aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 91,00) voor rekening van [appellant] komen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 01-03-2016
CiteertitelJB 2016/77
SamenvattingHandhaving niet onevenredig, Geen overtreding van geringe aard en ernst, Andere omstandigheden op grond waarvan handhavend optreden onevenredig zou zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2014 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen de door [appellant sub 2] in afwijking van de aan hem verleende bouwvergunning op het perceel [locatie 1] te Heeze gebouwde winkel en werkplaats.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelJB 2016/78
SamenvattingJurisdictiegeschil, Wettelijke vestigingsplaats raad voor rechtsbijstand, Relatieve bevoegdheidsverdeling.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Midden-Nederland heeft zich bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 juni 2015, tot de Afdeling gewend met het verzoek, onder toepassing van artikel 8:9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) uitspraak te doen in het jurisdictiegeschil tussen haar rechtbank en de rechtbank Oost-Brabant.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelJB 2016/79
SamenvattingRelativiteit, Milieuorganisatie, Veiligheidsnorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2015 heeft het college aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: vergunninghouder) een watervergunning verleend voor ingrepen en werkzaamheden in het watersysteem voor de aanleg van een nieuwe vaarweg "Vaarweg Bochtafsnijding Delftse Schie" ter hoogte van de Kethelsekade 72 te Rotterdam en de Schiekade 30 te Schiedam.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 09-03-2016
CiteertitelJB 2016/80
SamenvattingNiet beschikken over juiste VOG, Bestuurlijke boete, Ontbreken verwijtbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2013 heeft het college aan [wederpartij], houder van [gastouderbureau], een bestuurlijke boete van 3000,00 opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-02-2016
CiteertitelJB 2016/81
SamenvattingSchadevergoeding, Maatregel korting uitkering, Coulance, Onrechtmatigheid, Toerekening, Causaal verband.
Samenvatting (Bron)Terecht schadevergoeding geweigerd. Het Uwv had, achteraf bezien, niet tot het opleggen van een maatregel mogen overgaan. Onrechtmatig besluit. De door appellant geclaimde materiŽle schade is vergoed met de in het nabetaalde bedrag begrepen vergoeding van wettelijke rente over de nabetaalde ZW-uitkering. Geen sprake van geestelijk letsel als bedoeld in artikel 6:106, eerste lid, van het BW. ImmateriŽle schadevergoeding terecht geweigerd.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:459
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-02-2016
CiteertitelJB 2016/82
SamenvattingExportverbod TW, Woonplaatsvereiste, Toepassing op voormalige Turkse werknemers, Turkse staatsburgers die de nationaliteit van de ontvangende lidstaat hebben verkregen, Gezinsleven, Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Betrokkenen hebben zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit en zijn met behoud van een WAO-uitkering en een toeslag ingevolge de Toeslagenwet (TW) naar Turkije teruggekeerd. Op grond van de Wet BEU is per 1 januari 2000 artikel 4a in de TW opgenomen. Dat artikel bepaalt dat geen recht op toeslag heeft degene die niet in Nederland woont. De toeslag van betrokkenen is op grond daarvan afgebouwd en beŽindigd. De zaken Demirci e.a. zijn een vervolg op de uitspraak van 11 november 2011, Akdas e.a., ECLI:NL:CRVB:2011:BU3180. In de zaken Demirci e.a. hebben betrokkenen, anders dan de betrokkenen in de zaken Akdas e.a., zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit. Tussen partijen is allereerst in geschil of betrokkenen met een dubbele nationaliteit zich met een beroep op Besluit 3/80 kunnen onttrekken aan het woonplaatsvereiste van de TW. De Raad beantwoordt die vraag ontkennend op grond van het arrest van het Hof van 14 januari 2015, Demirci e.a., C-171/13. Een beroep op het arrest van het Hof van 29 maart 2012, Kahveci en Inan, C-7/10 en C-9/10, doet daaraan niet af. Ten tweede is in geschil of bij de beŽindiging van de toeslag de gezinssituatie van betrokkenen een rol moet spelen en of in enkele gevallen sprake is van schending van artikel 8 EVRM. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. Daarvoor acht de Raad van belang dat het recht op toeslag aan het individu toekomt en niet aan het gezin. Van een direct causaal verband tussen de intrekking van de toeslag en de gestelde inbreuk op het gezinsleven is geen sprake. Of een terugkeer van betrokkenen wellicht tot gevolg zou hebben dat hun echtgenotes en gezinsleden die alleen de Turkse nationaliteit hebben, hier ten lande niet zouden mogen verblijven en hierdoor artikel 8 EVRM geschonden zou zijn, is een te ver verwijderd verband. Ten derde was de afbouwregeling in geschil. Het Uwv wordt hierin gevolgd. Tot slot is aan betrokkenen een schadevergoeding toegekend op grond van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM in de rechterlijke fase. Volgens vaste rechtspraak is bij de vaststelling van de behandelingsduur de periode gedurende welke de prejudiciŽle vragen tweemaal bij het Hof aanhangig waren buiten beschouwing gelaten.
Annotator Redactie
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-02-2016
CiteertitelJB 2016/83
SamenvattingGeen sprake van kennelijk ongegrond bezwaar.
Samenvatting (Bron)Niet horen. De Svb heeft erkend dat de ongegrondverklaring van het bezwaar voorbarig was, omdat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog geen aanvullende gronden waren ingediend. Proceskostenveroordeling beroep en hoger beroep.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-02-2016
CiteertitelJB 2016/84
SamenvattingAanvraag ten onrechte buiten behandeling gesteld.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte buitenbehandelingstelling bijstandsaanvraag. Ontbreken van ťťn bankafschrift. Overige omstandigheden. Geen redelijk gebruik gemaakt van bevoegdheid.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale Ombudsman
TitelNationale Ombudsman 18-02-2016, 2016/017
CiteertitelJB 2016/85
SamenvattingAdreswijziging, Jaarrekeningen, Oud adres.
LinkVolledige tekst rapport (Nationale Ombudsman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn