Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
Datum 05-06-2016
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelDe doorstart in rechtsvergelijkend perspectief
CiteertitelTAP 2016/172
SamenvattingIn opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verrichtten de auteurs een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van werknemers bij insolventie van hun werkgever.1 In dit artikel doen zij verslag van de belangrijkste bevindingen en formuleren zij een aantal concrete voorstellen om te komen tot een nieuw evenwicht tussen de belangen van de bij de insolvente onderneming betrokken partijen, geÔnspireerd op de wijze waarop de rechtsbescherming van werknemers in de ons omringende landen is vormgegeven.
Auteur(s)W.H.A.C.M. Bouwens , W.L. Roozendaal , D.M.A. Bij de Vaate
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGelijkwaardigheid. Feit of fictie? De eigenaardige gelijkwaardige voorziening ex art. 7:673b BW
CiteertitelTAP 2016/173
SamenvattingIndien een werkgever de arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd beŽindigt, ontstaat voor de werknemer een aanspraak op de wettelijke transitievergoeding. Sociale partners kunnen bij cao een afwijkende voorziening overeenkomen, mits deze Ďgelijkwaardigí is aan de transitievergoeding. Maar wat is Ďgelijkwaardigí? Een daadwerkelijk ontvangen voorziening of een potentiŽle voorziening (bijvoorbeeld een wachtgeldregeling)? Ook complicaties als het toetsingskader van de rechter, waardering van de componenten, de gevolgen van ongelijkwaardigheid en de positie van ongebonden werknemers worden besproken. Een recent wetsvoorstel van minister Asscher beoogt deze complicaties weg te nemen. Maar het is de vraag of hiermee alles is opgelost.
Auteur(s)M.M. Bonsen-Lemmers , N. Cancian-van Ballegooijen
LinkVolledige tekst artikel (frankfortsluis.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRuim werkgeversbegrip vreemdelingen begrensd
CiteertitelTAP 2016/174
SamenvattingAls een vreemdeling werkzaamheden verricht valt dit niet alleen onder de verantwoordelijkheid van de directe werkgever, maar worden er ook eisen gesteld aan partijen die niet rechtstreeks bij de arbeidsovereenkomst zijn betrokken en ingevolge de vreemdelingenwetgeving desalniettemin als werkgever worden aangemerkt. Partijen die direct of indirect bij de tewerkstelling van deze vreemdeling zijn betrokken hebben onder meer de verplichting te controleren of deze vreemdeling mag werken. Als achteraf blijkt dat deze niet mocht werken, kunnen al deze partijen daarvoor worden beboet. In de praktijk leidt dit tot onaangename verrassingen voor partijen die zich niet bewust zijn van hun werkgeverschap en geconfronteerd worden met hoge boetes. In dit artikel bekijkt de auteur met praktijkvoorbeelden en bespreking van jurisprudentie hoever dit ruim werkgeversbegrip reikt en waar de grenzen liggen.
Auteur(s)E. Scheers
LinkVolledige tekst artikel (everaert.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Aansprakelijkheid
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 175
SamenvattingStelplicht en bewijslast van werknemer met betrekking tot schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden ex art. 7:658 BW
Samenvatting (Bron)Stelplicht en bewijslast van werknemer met betrekking tot schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever, artikel 7:658 lid 2 BW.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Aansprakelijkheid
TitelRechtbank Midden-Nederland 03-02-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 176
SamenvattingBuitenschoolse schaatsactiviteit valt onder het verrichten van arbeid ex art. 7:658 BW
Samenvatting (Bron)Arbeidsongeval. Docent komt ten val tijdens schaatsactiviteit met klas. Deze buitenschoolse activiteit valt onder het verrichten van arbeid. Schending zorgplicht.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Bijzondere bedingen
TitelRechtbank Noord-Holland 30-12-2015
CiteertitelTAP 2016, sign. 177
SamenvattingReorganisatie en eenzijdige wijziging functie en salaris
Samenvatting (Bron)Reorganisatie. Eenzijdige wijziging functie en salaris. Stoof/Mammoet
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:11656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Rotterdam 06-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 178
SamenvattingNiet uitputtende standaard-cao. Voor zover sprake is van een inbreuk, slaagt een beroep op art. 6:248 lid 2 BW
Samenvatting (Bron)In geschil is of gedaagde, met het aanbieden van aanvullende arbeidsvoorwaarden aan de werknemers, in strijd handelt met de ondernemings-cao. Eisers vinden van wel en vorderen dat gedaagde dit aanbod intrekt. Geoordeeld wordt dat sprake is van een standaard-cao die niet uitputtend is. Sommige aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn wel in strijd met de cao, andere niet. Voor zover er sprake is van een inbreuk, slaagt het beroep van gedaagde op artikel 6:248 BW. Het buiten toepassing verklaren van het aanbod van gedaagde leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering van eisers wordt afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:2549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Rotterdam 06-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 179
SamenvattingNiet uitputtende standaard-cao. Voor zover sprake is van een inbreuk, slaagt een beroep op art. 6:248 lid 2 BW
Samenvatting (Bron)In geschil is of gedaagde, met het aanbieden van aanvullende arbeidsvoorwaarden aan de werknemers, in strijd handelt met de ondernemings-cao. Eisers vinden van wel en vorderen dat gedaagde dit aanbod intrekt. Geoordeeld wordt dat sprake is van een standaard-cao die niet uitputtend is. Sommige aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn wel in strijd met de cao, andere niet. Voor zover er sprake is van een inbreuk, slaagt het beroep van gedaagde op artikel 6:248 BW. Het buiten toepassing verklaren van het aanbod van gedaagde leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering van eisers wordt afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:2548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelRechtbank Midden-Nederland 04-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 180
SamenvattingStaking FNV bij Connexxion gericht tegen de overheid
Samenvatting (Bron)Staking in het busvervoer in Almere op 5 april 2016. Sociale (on)veiligheid in het openbaar busvervoer. Collectieve actie die zich keert tegen Connexxion, maar zich richt tegen het beleid van gemeente Almere bij aanbesteding van de nieuwe concessie voor de jaren 2018-2027. Toepassing van artikel 6, aanhef en onder 4 en artikel G van het ESH. De voorzieningenrechter wijst de vordering van Connexxion (kort gezegd: om de aangekondigde werkonderbreking te verbieden) af.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Cao-recht
TitelGerechtshof Amsterdam 29-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 181
SamenvattingUitleg sociaal plan. Behoud eigen functie valt onder definitie passende functie
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Uitleg beŽindigingsovereenkomst. Beroep op opschortende en ontbindende voorwaarden. Betekenis tekst Sociaal Plan.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:1186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Europees en internationaal
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 23-02-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 182
SamenvattingLoondoorbetaling tijdens ziekte
Samenvatting (Bron)Arbeidsgeschil, onder meer over doorbetaling van loon bij ziekte. Werkneemster woont in BelgiŽ. Bevoegdheid Nederlandse rechter: toepassing herschikte EEX-Verordening. Toepasselijk recht: toepassing van de Europese Basisverordening Sociale Zekerheid en bijbehorende toepassingsverordening.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Den Haag 24-12-2015
CiteertitelTAP 2016, sign. 183
SamenvattingStopzetten bovenwettelijke uitkering op 65-jarige leeftijd levert verboden leeftijdsonderscheid op
Samenvatting (Bron)Einde BW-uitkering op grond van BWDEF bij bereiken leeftijd 65 jaar en niet bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor AOW-gat. Geen objectieve rechtvaardiging voor hanteren leeftijdsgrens.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:15786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Midden-Nederland 27-01-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 184
SamenvattingWGBL niet van toepassing op beŽindiging met wederzijds goedvinden
Samenvatting (Bron)Werknemers, die in 2009 bij een reorganisatie hebben geopteerd voor instandhouding van hun arbeidsovereenkomst tot de pensioendatum conform de toenmalige pensioenregeling, vorderen nu dat hun arbeidsovereenkomst voortduurt totdat zij de - inmiddels verhoogde - AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. WGBL niet van toepassing op een beŽindiging, zoals hier, met wederzijds goedvinden. Geen reden voor toepassing van artikel 6:258 of 6:248 lid 2 BW. Afwijzing van de vordering.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCRM 29-03-2016, 2016-26
CiteertitelTAP 2016, sign. 185
SamenvattingStopzetten wachtgeld op 65-jarige leeftijd niet toelaatbaar
LinkVolledige tekst uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCRM 05-04-2016, 2016-27
CiteertitelTAP 2016, sign. 18
SamenvattingDiscriminatie door arbeidsovereenkomst vanwege leeftijd niet te verlengen
LinkVolledige tekst uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 187
SamenvattingAftopping ontslagvergoeding objectief gerechtvaardigd
Samenvatting (Bron)Pensioenzaak. Geen nietigheid anticumulatiebeding Sociaal Plan, beding niet in strijd met WGBL. Uitleg van dit anticumulatiebeding volgens CAO-norm.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCRM 12-04-2016, 2016-30
CiteertitelTAP 2016, sign. 188
SamenvattingEis dat sollicitant accentloos Nederlands moet spreken is niet geoorloofd
LinkVolledige tekst uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCRM 14-04-2016, 2016-32
CiteertitelTAP 2016, sign. 189
SamenvattingOntslag wegens hoofddoek is directe discriminatie
LinkVolledige tekst uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelCRM 19-04-2016, 2016-33
CiteertitelTAP 2016, sign. 190
SamenvattingEis dat sollicitant accentloos Nederlands moet spreken is niet geoorloofd
LinkVolledige tekst uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Gelijke behandeling
TitelHvJ EU 19-04-2016, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278
CiteertitelTAP 2016, sign. 191
SamenvattingHvJ EU bevestigt het Andersen-arrest
LinkVolledige tekst uitspraak (HvJ EU)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelHoge Raad 08-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 193
SamenvattingOpzegverbod wegens OR-lidmaatschap geldt ook indien feitelijk is gehandeld als ware er een OR, maar niet is voldaan aan de eisen van de WOR
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontslagbescherming voor lid van ondernemingsraad (art. 7:670 lid 4 en art. 7:670a lid 1 (oud) BW) indien ondernemingsraad niet voldoet aan vereisten van de WOR. Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag (art. 7:681 (oud) BW); omstandigheden die na het ontslag zijn ingetreden (HR 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4804, NJ 2011/168).
UitspraakECLI:NL:HR:2016:604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 21-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 194
Samenvatting Advies geen wezenlijke invloed meer op besluit: medezeggenschapsrechten
Samenvatting (Bron)WOR zaak: De Ondernemingskamer verklaart dat Stichting Reinier Haga Groep bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot de in 1.2 genoemde besluiten strekkende tot wijziging van de topstructuur van Stichting Reinier Haga Groep en gebiedt Stichting Reinier Haga Groep deze besluiten in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Het meer of anders verzochte wordt afgewezen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:1105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 18-02-2016, 200.173.365/01
CiteertitelTAP 2016, sign. 195
SamenvattingSchending geheimhoudingsplicht door OR-lid leidt tot tijdelijke uitsluiting OR-lidmaatschap
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 12-01-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 196
SamenvattingPersonele gevolgen verplaatsingsbesluit kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)OK; beroep ondernemingsraad inzake adviesrecht WOR; verklaring dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het besluit voor zover dit betrekking heeft op de maatregelen met het oog op de personele gevolgen daarvan
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Oost-Brabant 29-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 197
SamenvattingVerzoek werknemer tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning billijke vergoeding afgewezen. Oordeel kantonrechter gelijkluidend aan UWV
Samenvatting (Bron)Wwz, 7:682 lid 1 onder a BW, verzoek wn om de wg te veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen die is opgezegd na toestemming van het UWV. Verzoek afgewezen. Opzegging is niet strijdig met artikel 7:669 lid 3 onder a BW. Voor toekenning van een billijke vergoeding is geen plaats.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:1388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 30-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 198
SamenvattingVerzoekschrift tot ontbinding door werkgever op de a-grond na afwijzing door UWV. Kantonrechter oordeelt anders dan UWV dat herplaatsing niet mogelijk is en ontbindt. Geen billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)Ontslagzaak onder de WWZ, art. 7:669, lid 3 onder a BW. Beroep tegen afwijzing ontslagverzoek door UWV. Kantonrechter oordeelt dat werkneemster terecht niet is herplaatst in een functie. Geen willekeur. Assessment niet vereist. De functie is niet als passend aangemerkt vanwege harde benoemingseisen v.w.b. opleiding en onderwijsbevoegdheid. Werkgever is kleine werkgever als bedoeld in de Ontslagregeling. Geen toepassing van de Overbruggingsregeling ex. art. 7:673d BW, juncto art. 24 Ontslagregeling, omdat op 1 van de 3 punten niet aan de criteria werd voldaan. Geen ruimte voor interpretatie van de jaarcijfers. Geen toepassing van de 50-plus regeling ex. art 7:673a BW, voor de berekening van de transitievergoeding.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:1838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 199
SamenvattingHof toetst g-grond conform Beleidsregels Ontslagtaak UWV; verstoorde verhouding aannemelijk maken volstaat. Hoger beroep werkneemster afgewezen
Samenvatting (Bron)Hof: Kantonrechter heeft terecht het verzoek van werkgeefster om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de g-grond (ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding) toegewezen. Verzoek van werkneemster tot herstel afgewezen. Verzoek van werkneemster tot toekenning billijke vergoeding afgewezen. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgeefster.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:2655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 200
SamenvattingWerkgever verzoekt ontbinding op de e-grond. Werkneemster reageert niet op verzoeken van werkgever en bedrijfsarts. Geen verweer, niet verschenen. Ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen, geen transitievergoeding
Samenvatting (Bron)Verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). Niet meewerken aan re-integratie. Voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7:671b lid 5 BW. Geen transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen en nalaten.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 08-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 201
SamenvattingTewerkstelling bij een onderwijsinstelling niet mogelijk zonder VOG. Kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een werknemer op de h-grond
Samenvatting (Bron)Werkgever, een onderwijsinstelling, beŽindigt de arbeidsovereenkomst wegens het ontbreken van een VOG. Geen ontslag op staande voet. Opzegging door de werkgever wordt vernietigd. Tegenverzoek werkgever wordt toegewezen op de h-grond. De h-grond is niet aangevoerd in het tegenverzoek. De kantonrechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan en concludeert dat geen sprake is van de d-, e- en g-grond, oordeelt dat geen sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer en ontbindt op grond van de h-grond.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Amsterdam 12-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 202
SamenvattingVerzoek werkgever. Ontbinding op de g-grond. Werkgever ernstig verwijtbaar, onder meer vanwege afwachtende houding. Billijke vergoeding ter hoogte van Ä 75.000,- bruto
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst, toekennen billijke vergoeding van 75.000,-.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:2127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 11-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 203
SamenvattingVerzoek werkgever tot ontbinding op de d- en de g-grond afgewezen. Disfunctioneren niet onderbouwd en geen verbeterkans. Verstoorde verhouding niet voldoende ernstig, bovendien met interim-leidinggevende
Samenvatting (Bron)Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren, subsidiair wegens een duurzame verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter wijst het verzoek af. Nadat werkneemster enige maanden in haar nieuwe functie was aangetreden ontvangt zij een beoordeling met de kwalificatie gemaakte afspraken behaald. Vervolgens wordt een interim manager de nieuwe leidinggevende van werkneemster en na 4 maanden oordeelt deze dat hij er geen vertrouwen in heeft dat werkneemster de functie, waarin zij dan ruim 7 maanden functioneert, op een voldoende wijze zal kunnen uitoefenen. Partijen raken in debat over dit oordeel, waarop de werkgever bij monde van de interim manager in maart 2016 de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. De kantonrechter oordeelt dat werkneemster geen reŽle kans heeft gekregen zich te verbeteren, nu de interim leidinggevende reeds na 4 maanden uiting gaf van het ontbreken van vertrouwen in verbetering. Werkneemster zou een jaar in de gelegenheid worden gesteld zich in te werken. De mogelijkheid van herplaatsing in een andere functie is onvoldoende onderzocht. Geen sprake van een duurzame verstoorde arbeidsverhouding, nu deze alleen ziet op de relatie tussen werkneemster en de interim leidinggevende en de laatste binnen enkele weken zal vertrekken.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Midden-Nederland 16-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 204
SamenvattingOntbindingsverzoek werkgever toegewezen op h-grond. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)Werkgever (welzijnsorganisatie) heeft verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar directeur en doet een beroep op het bepaalde in artikel 7:669 lid 3 sub d, e, g en h BW. De d-, e- en g-grond slagen niet. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de h-grond. De gevorderde transitievergoeding wordt toegewezen, de billijke vergoeding wordt afgewezen. Aangezien de werkgever heeft gesteld geen transitievergoeding te kunnen betalen, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om het verzoek in te trekken.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Rotterdam 26-02-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 205
SamenvattingAfwijzing ontbindingsverzoek. Arbeidsrelatie is wel verstoord, maar er is niet voldaan aan het duurzaamheidscriterium
Samenvatting (Bron)Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Weliswaar sprake van een verstoorde arbeidsverhouding echter deze verstoring is niet ernstig en duurzaam.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:1729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelGerechtshof Den Haag 22-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 206
SamenvattingAls toekenning van alleen transitievergoeding als compensatie voor inkomensschade tot onaanvaardbare uitkomst leidt, kan bij vaststelling billijke vergoeding rekening worden gehouden met aan gedragingen van werkgever toe te rekenen inkomensschade. Billijke vergoeding Ä 50.000, naast transitievergoeding
Samenvatting (Bron)WWZ-zaak. Ernstig verwijtbaar handelen en nalaten werkgever. Hoger beroep tegen toekenning billijke vergoeding 50.000,00 door kantonrechter ongegrond. In gevallen waarin toekenning van alleen de transitievergoeding als compensatie voor de inkomensschade die de ontbinding tot gevolg heeft tot een onaanvaardbare uitkomst leidt, kan de rechter bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening houden met de aan de gedragingen van de werkgever toe te rekenen inkomens- en pensioenschade, voor zover deze het bedrag van de transitievergoeding evident overschrijdt.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 207
SamenvattingPensioenontslagbeding. Opzegging arbeidsovereenkomst tegen AOW-leeftijd op grond van art. 7:669 lid 4 BW niet mogelijk. Geen herstel, maar toewijzing voorwaardelijke billijke vergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht WWZ. Opzegging arbeidsovereenkomst tegen AOW-leeftijd op grond van artikel 7:669 lid 4 BW niet mogelijk in verband met pensioenontslagbeding. Geen herstel dienstbetrekking, maar billijke vergoeding.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ontslag
TitelRechtbank Amsterdam 24-03-2016, AWB - 16 _ 406
CiteertitelTAP 2016, sign. 208
SamenvattingDoorwerken na bereiken AOW-leeftijd en pensioenbeding. Op opzegging werkgever is art. 7:669 lid 4 BW van toepassing
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:1687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overname/reorganisatie
TitelRechtbank Overijssel 09-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 209
SamenvattingVereeniging Monumentenwacht Nederland (WMN) heeft eind januari 2014 de ontslagaanvragen ingediend voor haar drie werknemers. Het UWV weigert toestemming.
Samenvatting (Bron)Doorstart Vereniging Monumentenwacht Nederland zonder personeel niet onrechtmatig van bestuurders jegens het personeel.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overname/reorganisatie
TitelRechtbank Amsterdam 04-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 210
SamenvattingGeen overgang van onderneming, ook niet op basis van goed werkgeverschap, Vliegtuigbranche is kapitaalintensief.
Samenvatting (Bron)KLM & VNV
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:1860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Pensioen
TitelHvJ EU 19-04-2016, C‑441/14, ECLI:EU:C:2016:278
CiteertitelTAP 2016, sign. 211
SamenvattingGeen recht op ontslagvergoeding wegens bepaalde pensioenleeftijd strijdig met Unierecht
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Pensioen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 22-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 212
SamenvattingPensioenontslagbeding: uitleg begrip Ďpensioengerechtigde leeftijdí en verhouding tot art. 7:669 lid 4 BW
Samenvatting (Bron)kort geding pensioenontslagbeding; uitleg van begrip pensioengerechtigde leeftijd: AOW leeftijd of pensioendatum in pensioenreglement; zie ook beschikking van 24 maart 2016 met zaaknummer 200.181.264/01
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 214
SamenvattingSamenloop art. 7:629 en 7:627 BW
Samenvatting (Bron)Loonvordering. Samenloop 7:629 en 7:627 BW. Arbeidsongeschikte beveiliger (psychische klachten). Vereiste toestemming ingetrokken. De ziekte is i.c. de primaire oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid. Toewijzing vordering.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelGerechtshof Amsterdam 22-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 215
SamenvattingWeigering tot het verrichten van passend werk tijdens re-integratie. Werknemer kon redelijkerwijs begrijpen dat werkgever loonstop bedoelde
Samenvatting (Bron)Loonstop bij weigering tot het verrichten van passend werk tijdens re-integratie (artikel 7:629 lid 3 BW). Gebruik van term loonopschorting niet bepalend voor effect.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 216
SamenvattingKort geding, loondoorbetaling bij situatieve arbeidsongeschiktheid. Werkgever moet bij situatieve arbeidsongeschiktheid initiatief nemen tot verbeteren verhoudingen
Samenvatting (Bron)kort geding; loondoorbetaling na ziekte; situatieve arbeidsongeschiktheid; 7:628 BW; werkgever moet initiatief nemen om verhoudingen te normaliseren
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Midden-Nederland 11-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 217
SamenvattingStilzwijgende verlenging, einde van rechtswege, loonvordering
Samenvatting (Bron)Stilzwijgende verlenging? Wat is rechtens indien er wel is doorgewerkt maar niet een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Midden-Nederland 16-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 218
SamenvattingOpzegging overeenkomst zonder zwaarwegende redenen
Samenvatting (Bron)Sorteerwerk in de visveiling Urk wordt al jaren verricht door sorteerders (ZZP-ers) die verenigd zijn in de Combinaties van Vissorteerders. De visveiling heef de relatie met de combinatie per 1 januari 2016 beŽindigd. De visveiling heeft een stichting opgericht die arbeidsovereenkomsten heeft aangeboden aan de individuele vissorteerders. Anders dan de visveiling oordeelt de rechter dat er sprake is van een contractuele relatie en afspraken tussen de vissorteerders en de veiling. De voorzieningenrechter oordeelt dat de relatie tussen partijen niet opzegbaar is, althans niet zonder zeer zwaarwegende reden. Niet gebleken is waarom van de visveiling, niet kan wachten op de uitkomst van een arbitrageprocedure. De door de visveiling genoemde gewijzigde omstandigheden: strengere regelgeving, economische ontwikkelingen en de invoering van de sorteermachine, zijn allemaal ontwikkelingen die heel goed meegenomen en gewogen kunnen worden in een aan een arbitragecommissie voor te leggen voorstel tot wijziging van bestaande afspraken. De rechter wijst daarom de eisen van de combinatie toe in die zin dat zolang tussen partijen geen arbitraal vonnis of een gerechtelijke einduitspraak in een bodemprocedure is gewezen of tussen partijen een vaststellingsovereenkomst is gesloten het sorteerwerk in de visveiling gegund moet worden aan de sorteerders, die verenigd zijn in de combinatie van vissorteerders. De veiling moet gedogen dat sorteerders, die een (arbeids)overeenkomst met de stichting hebben gesloten of zullen sluiten, sorteerwerkzaamheden via de combinatie mogen uitvoeren tegen de laatstelijk tussen partijen overeengekomen vergoedingen. De veiling moet alle door de sorteerders van de combinatie uit te voeren sorteerwerkzaamheden betalen op de wijze zoals dit tussen partijen gebruikelijk was vůůr 1 januari 2016 en conform de laatstelijk tussen partijen overeengekomen vergoedingen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:1361
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Ziekte en arbeidsongeschiktheid
TitelRechtbank Gelderland 11-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 219
SamenvattingDwangsom, verhoging dwangsom, prikkel tot nakoming
Samenvatting (Bron)Vordering tot verhoging van dwangsom. Wordt met de uitgevaardigde stalplaatsregeling waardoor aan werknemers niet langer een reiskostenvergoeding ex artikel 2.1.6 van de CAO Taxivervoer wordt uitbetaald het gebod zoals opgenomen in het dictum van het arrest overtreden? Vloeit betaling met terugwerkende kracht aan werknemers uit gebod voort? Uitleg van het arrest (dictum en overwegingen). Onvoldoende aannemelijk dat een hogere dwangsom een effectieve prikkel tot naleving van het gebod oplevert. Dwangsom is niet bedoeld voor het bewerkstelligen van een faillissement, nog daargelaten dat onduidelijk is wat het belang bij een faillissement is.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:1446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Noord-Holland 23-12-2015
CiteertitelTAP 2016, sign. 220
SamenvattingVoorovereenkomst, oproepovereenkomst, ketenregeling
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst is in dit geval een voorovereenkomst, die meebrengt dat na iedere oproep van de werkgever tot het verrichten van werkzaamheden die door de werknemer is aanvaard en die heeft geleid tot het feitelijk verrichten van werkzaamheden, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ontstaan. Dat betekent dat na de vierde oproep een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan op grond van artikel 7:668a lid 1, onderdeel b, BW, die moet worden opgezegd.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:11482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelRechtbank Rotterdam 08-03-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 221
SamenvattingTransitievergoeding, billijke vergoeding, vervaltermijn
Samenvatting (Bron)Ambtshalve toepassing van de termijnen van artikel 7:686a lid 4 BW. Niet ontvankelijkverklaring van verzoeken om billijke vergoeding en transitievergoeding, want het verzoekschrift is buiten de daarvoor geldende termijnen ingediend.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:1752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTAPSignaleringen - Overig
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2016
CiteertitelTAP 2016, sign. 222
SamenvattingUitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, informatieplicht
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Uitzendovereenkomst of overeenkomst voor de duur van het project
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1429
Artikel aanvragenVia Praktizijn