Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 06-06-2016
Aflevering 5
RubriekArcheologie
TitelRechtbank Limburg 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/108
SamenvattingArcheologische waarde, Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken).
Samenvatting (Bron)Betreft beroep tegen een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. De rechtbank is van oordeel dat artikel 7:9 van de Awb niet geschonden is, omdat geen sprake is van feiten of omstandigheden van aanmerkelijk belang waarover eiseres opnieuw had moeten worden gehoord. De rechtbank oordeelt verder dat de afstandseisen uit het Activiteitenbesluit geen deel uitmaken van het in artikel 2.10 van de Wabo vastgestelde toetsingskader als thans voorligt. Omdat verweerder naar aanleiding van het bezwaar van eiseres het primaire besluit onder meer heeft aangevuld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo (binnenplanse ontheffing), is van herroepen als bedoeld in artikel 7:15 van de Awb sprake. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en kent een vergoeding toe voor de in bezwaar gemaakte proceskosten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:3119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Noord-Holland 06-11-2015
CiteertitelJBO 2016/109
SamenvattingBoete, Verwijtbaarheid.
Samenvatting (Bron)Boete wegens acht overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook een bedrijf dat geen asbest(verwijderings)bedrijf is dient zich aan de regels omtrent asbest uit het Arbeidsomstandighedenbesluit te houden, zodra zo een bedrijf in aanraking komt met asbest. Dat de medewerkers van eiseres niet de intentie hadden om met asbest in aanraking te komen, omdat het doel van hun opdracht een andere was, is niet relevant. Vanaf het moment dat de medewerkers van eiseres in aanraking kwamen met de asbestverdachte rioolbuis werd eiseres beschouwd als ware zij een asbestverwijderingsbedrijf.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2015:12078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/110
SamenvattingAsbest, Afval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2014 heeft de minister [appellante] een boete van 90.000,00 opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2016
CiteertitelJBO 2016/111
SamenvattingAsbest, Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Het bestreden besluit in verband met het toepassen van zeer spoedeisende bestuursdwang bestaande uit het plaatsen van stempels in het horecapand houdt niet stand. Het college heeft niet aangetoond dat sprake was van een gebrekkige constructie en van een gevaar voor de veiligheid, als bedoeld in artikel 1a van de Woningwet. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Het primaire besluit wordt herroepen. Het bestreden besluit tot het toepassen van zeer spoedeisende bestuursdwang bestaande uit de gedeeltelijke sluiting van het pand in verband met vrijgekomen asbest wordt vernietigd voor zover daarbij is bepaald dat de kosten van de bestuursdwang op haar worden verhaald. Niet kan worden ingezien dat de kosten redelijkerwijs ten laste van eiseres behoren te komen. Primair besluit II wordt in die zin herroepen. Het bestreden besluit wordt voor het overige in stand gelaten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2016
CiteertitelJBO 2016/112
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang, Asbest.
Samenvatting (Bron)Bestreden besluit in verband met het toepassen van zeer spoedeisende bestuursdwang bestaande uit het plaatsen van stempels in horecapand houdt niet stand. Het college heeft niet aangetoond dat sprake was van een gebrekkige constructie en van een gevaar voor de veiligheid, als bedoeld in artikel 1a van de Woningwet. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Het primaire besluit wordt herroepen. Het bestreden besluit tot het toepassen van zeer spoedeisende bestuursdwang bestaande uit de gedeeltelijke sluiting van het pand in verband met vrijgekomen asbest wordt vernietigd voor zover eisers daarbij zijn aangezegd dat de kosten van de bestuursdwang op hen worden verhaald. Niet kan worden ingezien dat de kosten redelijkerwijs ten laste van eisers behoren komen. Het bestreden besluit wordt voor het overige in stand gelaten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Gelderland 31-03-2016
CiteertitelJBO 2016/113
SamenvattingBestuurlijke boete, Openbaarmaking gegevens, Asbest.
Samenvatting (Bron)Arboboete. Naar het oordeel van de rechtbank is de gehele locatie aan de Broekstraat 22-24 te Doetinchem aan te merken als arbeidsplaats, nu de gehele locatie gebruikt wordt om de opdracht uit te voeren. De stallen 4 en 5 zijn ingestort door het handelen van eiser. De rechtbank concludeert dat er sprake is van slopen van de stallen 4 en 5. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het begrip slopen ruim moet worden opgevat en op grond van de geconstateerde feiten moet worden bepaald of er sprake is van slopen. Daarbij is niet van belang of het slopen bewust of onbewust heeft plaatsgevonden. Voorts heeft de gemachtigde van eiser ter zitting bevestigd dat eiser bezig was met het opruimen van het middenterrein en het leeghalen van de schuren. De rechtbank is van oordeel dat verweerder het feitencomplex dat leidt tot de overtreding van het voorschrift in de bezwaarfase nog mag aanvullen of wijzigen. Immers, uit vaste jurisprudentie volgt dat het bepaalde van artikel 7:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, inhoudende dat heroverweging plaatsvindt op grondslag van het bezwaar, niet in de weg staat aan handhaving van een primair besluit op (mede) een andere grond dan die waarop het in bezwaar bestreden primaire besluit steunt. Door het slopen van de stallen, het opruimen van het middenterrein en het leeghalen van de schuren heeft eiser werkzaamheden verricht voordat het asbest op de arbeidsplaats was verwijderd. Derhalve is er sprake van overtreding van artikel 4.48a, vierde lid, van het Arbobesluit. Het ligt op de weg van eiser om aan te tonen dat sprake is van het volledig ontbreken dan wel van een verminderde mate van verwijtbaarheid. Hierin is eiser niet geslaagd. Het is de rechtbank niet gebleken dat eiser enige inspanning heeft verricht om te voorkomen dat werkzaamheden werden verricht voordat het asbest was verwijderd. Eiser stelt immers in de onjuiste veronderstelling te zijn geweest dat hij werkzaamheden op de asbestvrije gedeeltes van het terrein mocht verrichten. Openbaarmaking inspectiegegevens. De rechtbank is van oordeel dat met de openbaarmaking van alleen enkele inspectiegegevens onvoldoende gegevens zijn verstrekt op grond waarvan het publiek zich zelfstandig een oordeel daarover kan vormen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat artikel 8 van de Wob geen grondslag biedt voor het openbaar maken van alleen enkele inspectiegegevens. De stelling van verweerder dat als het gehele besluit openbaar mag worden gemaakt, ook het mindere alleen de openbaarmaking van enkele gegevens is toegestaan, gaat derhalve niet op. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder ten onrechte besloten enkel de inspectiegegevens openbaar te maken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:1802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/114
SamenvattingPaardenhouderij, Mest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Zuid" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/115
SamenvattingGeurhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2013 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning voor een fruitteeltbedrijf annex pluimveehouderij aan [locatie 1], te t Goy verleend.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Noord-Holland 13-01-2016
CiteertitelJBO 2016/116
SamenvattingBestuurlijke boete, Mest.
Samenvatting (Bron)Boete op grond van de Meststoffenwet. Onder meer is in geschil of de meststoffen in de omvang als door verweerder gesteld op het perceel van eiseres zijn aangewend. Aan de orde is gelet hierop de vraag of verweerder heeft aangetoond dat eiseres het verbod van artikel 7 van de Meststoffenwet, om op haar bedrijf meststoffen in of op de bodem te (laten) brengen, heeft overtreden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:3242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelJBO 2016/117
SamenvattingMestkelder, Bouwvlak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelJBO 2016/118
SamenvattingWoningbouw, Natura 2000-gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2015, kenmerk 43338, heeft de raad het bestemmingsplan "Ulvenhout, Hertespoor 2014" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/119
SamenvattingBouwwerken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen diverse werken en bouwwerken op het perceel [locatie A] te Sint-Michielsgestel (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/120
SamenvattingNatuurspeeltuin.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Brugdam 17" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/121
SamenvattingDrainage, Archeologische waarden, Ondergrondse verbinding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelJBO 2016/122
SamenvattingBodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Project 01 - Eerste Oosterparkstraat 88-126" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelJBO 2016/123
SamenvattingBodemverontreiniging, Uitvoerbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Maasboulevard, locatie Watertoren" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 07-04-2016
CiteertitelJBO 2016/124
SamenvattingGeitenhouderij, Bestemmingsplan, Q-koorts.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor de splitsing en uitbreiding van een geitenhouderij. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Niet gemotiveerd waarom maximale geluidsniveaus als grenswaarden in het vergunningvoorschrift zijn opgenomen, terwijl uit het akoestisch onderzoek volgt dat deze grenswaarden niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals door vergunninghouder is aangevraagd. Zelf in de zaak voorzien door voorschrift aan te passen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/125
SamenvattingBodemverontreiniging, Alternatieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Daarbij is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van het besluit een saneringsplan moet zijn overgelegd, en na vier jaar moet zijn begonnen met de sanering. Verder is een tijdelijke beveiligingsmaatregel vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/126
SamenvattingBodemverontreiniging, Onbeheerste situatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Daarbij is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van het besluit een saneringsplan moet zijn overgelegd, en na vier jaar moet zijn begonnen met de sanering. Verder is een tijdelijke beveiligingsmaatregel vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelJBO 2016/127
SamenvattingBodemverontreiniging, Saneringsnorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Daarbij is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van het besluit een saneringsplan moet zijn overgelegd, en na vier jaar moet zijn begonnen met de sanering. Verder is een tijdelijke beveiligingsmaatregel vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016
CiteertitelJBO 2016/128
SamenvattingKostenverhogende omstandigheden, Waarschuwingsplicht aannemer.
Samenvatting (Bron)Waarschuwingsplicht in geval van kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 7:753, derde lid BW. Ontgraven grond bleek ernstiger vervuld dan verwacht waardoor de kosten voor de verwerking van die grond hoger zouden uitvallen. Aannemer heeft de grond laten afvoeren zonder eerst de opdrachtgever te waarschuwen voor de hogere kosten voor het verwerken van die grond. De omstandigheid dat de kostenverhogende omstandigheid pas aan het licht trad één dag voordat vervolgwerkzaamheden waren gepland het plaatsen van een kelder- bracht in dit geval nog niet met zich dat op de aannemer geen waarschuwingsplicht meer zou rusten. De planning van de werkzaamheden dient voor rekening en risico van de aannemer te worden gelaten. Het beroep van opdrachtgevers op het niet voldoen aan die waarschuwingsplicht is niet onaanvaardbaar en aannemer heeft daarmee geen aanspraak op aanpassing van de aanneemsom.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016
CiteertitelJBO 2016/129
SamenvattingUitgifte verontreinigde grond door gemeente, Onrechtmatige daad gemeente, Garantieregeling, Gelijkheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel, Verjaring, Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Samenvatting (Bron)Schending algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Beroep op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 08-03-2016
CiteertitelJBO 2016/130
SamenvattingProjectontwikkeling, Saneringsplicht, Spoedeisendheid sanering, BUS-melding, Onrechtmatige daad, Uitgifte grond met bouwplicht.
Samenvatting (Bron)Inhoud: Koop en verkoop van verontreinigde grond waarop (onder meer) ondergrondse parkeergarage zou worden aangelegd. Ontkennende beantwoording van de vraag of de gemeente contractueel of op grond van onrechtmatige daad gehouden is koopster de meerkosten van de afvoer van de verontreinigde grond te voldoen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/131
SamenvattingBevoegde rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 april 2013 hebben de provincie en de gemeente Edelchemie Panheel, Edelchemie Benelux, Phoenica, [appellant sub 1A], [appellant sub 1B], [appellant sub 1C] en [appellant sub 1D] lasten onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/132
SamenvattingOpslag afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 april 2013 hebben de provincie en de gemeente Edelchemie Panheel, Edelchemie Benelux, Phoenica, [appellant sub 1A], [appellant sub 1B], [appellant sub 1C] en [appellant sub 1D] lasten onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/133
SamenvattingSlib-waterbassins.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 april 2013 hebben de provincie en de gemeente Edelchemie Panheel, Edelchemie Benelux, Phoenica, [appellant sub 1A], [appellant sub 1B], [appellant sub 1C] en [appellant sub 1D] lasten onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/134
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 april 2013 hebben de provincie en de gemeente Edelchemie Panheel, Edelchemie Benelux, Phoenica, [appellant sub 1A], [appellant sub 1B], [appellant sub 1C] en [appellant sub 1D] lasten onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/135
SamenvattingKostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 april 2013 hebben de provincie en de gemeente Edelchemie Panheel, Edelchemie Benelux, Phoenica, [appellant sub 1A], [appellant sub 1B], [appellant sub 1C] en [appellant sub 1D] lasten onder bestuursdwang opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/136
SamenvattingOntgronding, Last onder bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2014, kenmerk 01128559/RM/2014/0028, heeft het college van gedeputeerde staten een last onder bestuursdwang opgelegd inhoudende dat diverse volgens het college in strijd met artikel 3 van de Ontgrondingenwet zonder vergunning uitgevoerde ontgrondingen ongedaan worden gemaakt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/137
SamenvattingSpoedbestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij gelijkluidende besluiten van 16 augustus 2012 heeft het college de beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen in verband met de aanwezigheid van een grote hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen op het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel, bekendgemaakt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelJBO 2016/138
SamenvattingWaterbassin, Onweer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2012 heeft het college zijn beslissing om spoedeisende bestuursdwang toe te passen met betrekking tot twee op een bedrijfsterrein aan de Sint Antoniusstraat 15 te Heel aanwezige slib-waterbassins bekendgemaakt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 09-03-2016
CiteertitelJBO 2016/139
SamenvattingAfgebroken onderhandelingen, Onderzoeksplicht, Mededelingsplicht, Gerechtvaardigd vertrouwen, Makelaar.
Samenvatting (Bron)Geen onrechtmatig handelen gemeente. Afgebroken onderhandelingen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn