Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 09-06-2016
Aflevering 7438
RubriekRedactioneel
TitelMedebewind
CiteertitelGst. 2016/61
SamenvattingHet gonst in Den Haag. Met de naderende kabinetsformatie in het vooruitzicht vinden op dit moment tal van onderzoeken, studies, evaluaties, rondetafelgesprekken en wat dies meer zij plaats, waarvan de uitkomsten bedoeld zijn om straks kant-en-klaar bij de formerende partijen te worden ‘ingestoken’. Zo ook op het terrein van het decentraal bestuur. De toekomstbestendigheid van het lokaal bestuur, de rol van de gemeenteraad, de al dan niet gekozen burgemeester, de regionale samenwerking, de mogelijkheid van differentiatie, de discussies over rechtsgelijkheid of systeemverantwoordelijkheid, het zijn allemaal onderwerpen die op dit moment zeer in de belangstelling staan.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet subsidiariteitsvereiste in de Omgevingswet
CiteertitelGst. 2016/62
SamenvattingDe Omgevingswet (Ow) bevat het overheidsinstrumentarium om de zorg voor de fysieke leefomgeving vorm te geven. Deze zorg wordt primair als een taak van het gemeentebestuur gezien, maar ook bestuursorganen van de provincies en het Rijk zijn ermee belast. Met het oog op de zorg voor de fysieke leefomgeving kunnen op alle drie de overheidsniveaus regels worden vastgesteld waarin activiteiten in de leefomgeving worden genormeerd. Om duidelijk te maken wanneer de regulering van activiteiten kan plaatsvinden op welk overheidsniveau, is in de wet een subsidiariteitsvereiste neergelegd dat is terug te vinden in art. 2.3 Ow.
Auteur(s)D. Korsse
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijk aanbesteden: mag het nu wel of niet onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving?
CiteertitelGst. 2016/63
SamenvattingIn de aanbestedingsrechtelijke literatuur wordt discussie gevoerd over de vraag of het fenomeen ‘bestuurlijk aanbesteden’ na het verstrijken van de implementatieperiode voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn op 18 april 2016 nog is toegestaan of niet. Van Nouhuys, één van de auteurs van het toonaangevende Handboek Aanbestedingsrecht, betoogt dat bestuurlijk aanbesteden na 18 april tot een abrupt einde zal komen. Robbe, de bedenker van het fenomeen bestuurlijk aanbesteden, bepleit het tegendeel. In dit artikel wegen auteurs de argumenten pro en contra tegen elkaar af en komen auteurs tot de conclusie dat bestuurlijk aanbesteden onder de gewijzigde aanbestedingsregelgeving nog wel kan, maar niet in ongewijzigde vorm.
Auteur(s)E.E. Zeelenberg , T.T.A. Oudenhoven
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelGst. 2016/64
SamenvattingEen gebouw dat voor privédoeleinden wordt gebruikt, is niet functioneel verbonden met een hoofdgebouw dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, omdat privégebruik niet in planologisch opzicht is gerelateerd aan bedrijfsmatig gebruik. (Huizen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2013 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen twee bouwwerken op het perceel [locatie 1] te Huizen (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelGst. 2016/65
SamenvattingTerugkomen op tussenuitspraak. Feitelijke grondslag bestreden besluit. In tussenuitspraak gegeven oordeel over uitvoerbaarheid bestemmingsplan gebaseerd op onjuiste feitelijke grondslag. (Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Tramlijn Vlaanderen - Maastricht" vastgesteld.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelGst. 2016/66
SamenvattingWet Bibob. Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Doorzendplicht. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)14/1006 (Veldhoven) Bij brief van 7 november 2013 heeft de burgemeester van Veldhoven een reactie gegeven op een verzoek van [appellant A] en [appellant B] om kennisname van gegevens.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelGst. 2016/67
SamenvattingWet Bibob. Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) bevatten geen absoluut verbod op gegevensverstrekking. Doorzendplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellant A] en [appellant B] om kennisname van gegevens die ten grondslag liggen aan een bibob-advies (hierna: brongegevens) gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelGst. 2016/68
SamenvattingMisbruik van recht. Beoordeling daarvan moet per geval worden beoordeeld. Gebruik WOB 1992 gelet op procesgedrag te kwader trouw en daarmee is ook het gebruik van de bevoegdheid om verzoeken om informatie in te dienen misbruikt. Niet-ontvankelijkheid. (Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2014 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) buiten behandeling gelaten.
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelGst. 2016/69
SamenvattingTunnelvisie van Landelijk Bureau Bibob en burgemeester? (Leeuwarden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2013 heeft de burgemeester geweigerd aan [appellante A] een exploitatievergunning seksinrichting te verlenen voor [massagesalon] in het pand [locatie] te Leeuwarden.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelGst. 2016/70
SamenvattingWeigering exploitatievergunning en vergunning op grond van de Drank– en horecawet. Vaststelling dat iemand niet voldoet aan de eis dat hij niet van slecht levensgedrag is. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 30 december 2013 heeft de burgemeester de aanvragen van [wederpartij] om een vergunning voor het exploiteren van de openbare inrichting [Café] aan de [locatie] te Rotterdam (hierna: exploitatievergunning) en een drank- en horecawetvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aldaar (hierna: DHW-vergunning), afgewezen.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2016/71
SamenvattingIn deze kroniek staan de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar (oktober 2013-1 januari 2016) centraal. Aan bod komt jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen van deze wetten kort belicht. Verder besteden wij in deze kroniek aandacht aan het natuurbeschermingsrecht, geluid en m.e.r. De Woningwet, de Wet milieubeheer en de Waterwet en de jurisprudentie over deze wetten blijven buiten beschouwing.2 Tot slot staan wij stil bij de Omgevingswet die door de Tweede Kamer3 en kort na de kroniekperiode ook door de Eerste Kamer4 is aangenomen.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , R. Benhadi , L.J. Gerritsen
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn