Rechtsgeleerd Magazijn Themis

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Datum 15-06-2016
Aflevering 3
RubriekRedactionele kanttekeningen
TitelDit is de rechter die de wet u toewijst
CiteertitelRM Themis 2016-3, p. 113
SamenvattingHet lijkt onomstreden dat het beeld van de rechter als een onbezielde bouche de la loi die slechts de woorden van de wet spreekt, achterhaald is. Het wettelijk vastleggen van een objectief toedelingssysteem om zaken volgens 'blinde' criteria in te roosteren bij rechters of kamers, is ook voor Nederland sterk aan te raden.
Auteur(s)R.J.B. Schutgens
Pagina113-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarheen met de kabinetsformatie?
CiteertitelRM Themis 2016-3, p. 115
SamenvattingBij de vorming van het kabinet-Rutte II in 2012 is rigoureus gebroken met de tot dan toe gevestigde praktijk van kabinetsformatie. De Koning is toen buitenspel gezet en er heeft een nieuwe formatieprocedure ingang gevonden. Na de formatie is een evaluatie uitgevoerd die niet heeft geleid tot ingrijpende aanpassingen van de nieuwe procedure. Het is de verwachting dat de nieuwe procedureregeling ook bij de komende formatie wordt toegepast. En er zijn meer veranderingen in de laatste formaties waar te nemen die de toekomst van het formatieproces kunnen be´nvloeden.
Auteur(s)P.P.T. Bovend'Eert
Pagina115-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet einde van het concordantiebeginsel?
SamenvattingHet concordantiebeginsel is een beginsel van koninkrijksrecht. Artikel 39 lid 1 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Statuut) schrijft voor dat het burgerlijk recht en het strafrecht in Nederland, Aruba, Curašao en Sint Maarten zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze worden geregeld. Concordantie van wetgeving leidt bovendien tot concordantie van rechtspraak. Een te strak vasthouden aan het concordantiebeginsel kan echter een gezonde rechtsontwikkeling in de afzonderlijke landen in de weg staan. Er moet rekening worden gehouden met plaatselijke gewoonten en opvattingen. Kunnen we het concordantiebeginsel dus maar beter vergeten? Heeft het geen functie meer? Kan artikel 39 Statuut maar beter worden geschrapt? Alvorens antwoord te geven op deze vragen wordt ingegaan op het doel en het belang van het concordantiebeginsel, zowel bij wetgeving als bij rechtspraak.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtstreekse werking van internationale verdragen: een Hollands probleem met een Amerikaanse of Franse oplossing?
CiteertitelRM Themis 2016-3, p. 136
SamenvattingHet vraagstuk van rechtstreekse werking van internationaal recht staat volop in de belangstelling. Dit is allereerst het gevolg van het Rookverbod-arrest van de Hoge Raad. In dit arrest is de Hoge Raad omgegaan ten aanzien van de toepasselijke criteria voor rechtstreekse werking, die sinds jaar en dag werden bepaald door het Spoorwegstaking- arrest. Behalve discussie over de criteria voor rechtstreekse werking, speelt in de tweede plaats de vraag wie zou moeten bepalen of een internationaalrechtelijke bepaling al dan niet rechtstreeks werkt. In deze bijdrage proberen auteurs deze twee debatten met elkaar te verbinden.
Auteur(s)J.W.C. van Rossem , O. Spijkers
Pagina136-152
UitspraakECLI:NL:HR:2014:2928
Artikel aanvragenVia Praktizijn