SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 19-06-2016
Aflevering 6
RubriekMededelingen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2016/99
SamenvattingDe vluchtelingencrisis, de eurocrisis, de dreiging van een Brexit, de verdeeldheid tussen (grofweg) de Oost- en West-Europese lidstaten over sancties tegen de Russische federatie, evenals het Nederlandse ‘nee’ in een raadgevend referendum van 6 april 2016 tegen het Associatieakkoord met Oekraïne hebben het Europese project onder grote druk gezet. De Europese Unie heeft al vele crisissen overleefd. De vraag is echter, hoe levensvatbaar is de Europese Unie zonder voldoende publieke steun? Zo rijst de vraag of de Europese Commissie(die namens de lidstaten mag onderhandelen over handelsverdragen) nog wel slagvaardig kan onderhandelen(over bijvoorbeeld TTIP), als het resultaat vervolgens in nationale referenda ter discussie wordt gesteld. De Europese Commissie heeft een taak in het zorgen voor meer openheid zodat de belangrijke samenwerking en lotsverbondenheid tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten niet onnodig op het spel komen te staan doordat het onderhandelingsproces niet voldoende transparant is.
Auteur(s)J.S. van den Oosterkamp
Pagina239-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelDe grote boze wolf aan de deur: een verhaal over de Commissie, haar inspectiebevoegdheden en het huisrecht
CiteertitelSEW 2016/100
SamenvattingDe bevoegdheid van de Europese Commissie om in mededingingsrechtelijke procedures een bedrijfsinspectie uit te voeren staat al lange tijd ter discussie. Er is beargumenteerd dat deze bevoegdheid strijdig is met het huisrecht. De laatste toevoeging aan deze discussie kan gevonden worden in de uitspraak Deutsche Bahn van het Hof van Justitie. Dit artikel zal de reikwijdte van het huisrecht in het licht van de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie bespreken.
Auteur(s)J.M. Veenbrink
Pagina240-250
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (Curia)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelDe giftigste acroniemen in Europa: EU-handels- en investeringsverdragen en het investeerder-staat geschillenbeslechtingsmechanisme
CiteertitelSEW 2016/101
SamenvattingDe publieke bezorgdheid over het Trans-Atlantische Handels- en Investeringspartnerschap (Transatlantic Trade and Investment Partnership, afgekort tot TTIP) heeft ertoe geleid dat de Europese Commissie een nieuw systeem van internationale investeringsbescherming en geschillenbeslechting heeft ontworpen: het Investment Court System (ICS). Dit artikel analyseert het bestaande internationale recht alsook de voorstellen tot hervorming, met aandacht voor de rol die nationale hoven en rechtbanken kunnen spelen.
Auteur(s)F. Baetens
Pagina251-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelKroniek – Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2015
CiteertitelSEW 2016/102
SamenvattingIn deze kroniek wordt de ontwikkeling van de bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak op het gebied van het mededingingsrecht uit het jaar 2015 besproken. Bij deze thematische bespreking is een onderscheid gemaakt tussen de bestuurs- en civielrechtelijke zaken en worden enkel de meest spraakmakende uitspraken besproken.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina262-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 15/02/2016, C-601/15, ECLI:EU:C:2016:84
CiteertitelSEW 2016/103
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure –Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2008/115/EG – Rechtmatig verblijf – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 9 – Recht om in een lidstaat te blijven – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 8 lid 3 eerste alinea onderdeel e – Bewaring – Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 6 en 52 – Beperking – Evenredigheid.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 23/02/2016, C-179/14, ECLI:EU:C:2016:108
CiteertitelSEW 2016/104
SamenvattingNiet-nakoming – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 14-16 – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Artikel 56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Voorwaarden voor de uitgifte van fiscaal voordelige bonnen die door werkgevers aan hun werknemers worden toegekend en kunnen worden gebruikt voor logies, vrijetijdsbesteding en/of maaltijden – Beperkingen – Monopolie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 februari 2016.#Europese Commissie tegen Hongarije.#Niet-nakoming - Richtlijn 2006/123/EG - Artikelen 14 tot en met 16 - Artikel 49 VWEU - Vrijheid van vestiging - Artikel 56 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Voorwaarden voor de uitgifte van fiscaal voordelige bonnen die door werkgevers aan hun werknemers worden toegekend en kunnen worden gebruikt voor logies, vrijetijdsbesteding en/of maaltijden - Beperkingen - Monopolie.#Zaak C-179/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 01-03-2016, C-443/14 en C-444/14, ECLI:EU:C:2016:127
CiteertitelSEW 2016/105
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 – Artikel 23 en 26 – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2011/95/EU – Normen voor de inhoud van de internationale bescherming – Subsidiaire beschermingsstatus – Artikel 29 – Sociale voorzieningen – Toegangsvoorwaarden – Artikel 33 – Vrij verkeer binnen de gastlidstaat – Begrip – Beperking – Woonverplichting in een bepaalde plaats – Ongelijke behandeling – Vergelijkbaarheid van situaties – Evenwichtige spreiding van de lasten over de regionale overheden – Redenen in verband met het immigratie- en integratiebeleid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 maart 2016.#Kreis Warendorf tegen Ibrahim Alo en Amira Osso tegen Region Hannover.#Verzoeken van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 - Artikelen 23 en 26 - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Richtlijn 2011/95/EU - Normen voor de inhoud van de internationale bescherming - Subsidiairebeschermingsstatus - Artikel 29 - Sociale voorzieningen - Toegangsvoorwaarden - Artikel 33 - Vrij verkeer binnen de gastlidstaat - Begrip - Beperking - Woonverplichting in een bepaalde plaats - Ongelijke behandeling - Vergelijkbaarheid van de situaties - Evenwichtige spreiding van de budgettaire lasten over de regionale overheden - Redenen in verband met het immigratie- en integratiebeleid.#Gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 10-03-2016, C-247/14, ECLI:EU:C:2016:149
CiteertitelSEW 2016/106
SamenvattingHogere voorziening – Mededinging – Markt voor ‘cement en aanverwante producten’ – Administratieve procedure – Verordening (EG) 1/2003–Artikel 18 lid 1 en 3 –Besluithoudende een verzoek om inlichtingen – Motivering – Nauwkeurigheid van het verzoek.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 maart 2016.#HeidelbergCement AG tegen Europese Commissie.#Hogere voorziening - Mededinging - Markt voor ,cement en aanverwante producten' - Administratieve procedure - Verordening (EG) nr. 1/2003 - Artikel 18, leden 1 en 3 - Besluit houdende een verzoek om inlichtingen - Motivering - Nauwkeurigheid van het verzoek.#Zaak C-247/14 P.
UitspraakECLI:EU:C:2016:149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelHvJ EU 17-03-2016, C-161/15, ECLI:EU:C:2016:175
CiteertitelSEW 2016/107
SamenvattingPrejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG –Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning –Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Procedurele autonomie van de lidstaten – Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen – Middel van openbare orde.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 maart 2016.#Abdelhafid Bensada Benallal tegen Belgische Staat.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/38/EG - Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning - Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging - Recht om te worden gehoord - Procedurele autonomie van de lidstaten - Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen - Middel van openbare orde.#Zaak C-161/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele signalen
TitelGerecht EU 22-04-2016, T-60/06 RENV II, ECLI:EU:T:2016:233
CiteertitelSEW 2016/108
SamenvattingStaatssteun – Richtlijn 92/81/EEG – Accijns op minerale oliën – Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide – Accijnsvrijstelling – Selectiviteit van de maatregel – Steunmaatregelen die als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd – Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu – Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregel en van 1998 – Gewettigd vertrouwen – Rechtszekerheid – Beginsel lex specialis derogat generali – Vermoeden van rechtmatigheid en beginsel van nuttig effect van de handelingen van de instellingen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Eerste kamer - uitgebreid) van 22 april 2016.#Italiaanse Republiek en Eurallumina tegen Europese Commissie.#Staatssteun - Richtlijn 92/81/EEG - Accijns op minerale olien - Minerale olien die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide - Accijnsvrijstelling - Selectiviteit van de maatregel - Steunmaatregelen die als verenigbaar met gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd - Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu - Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen van 1998 - Gewettigd vertrouwen - Rechtszekerheid - Beginsel lex specialis derogat generali - Vermoeden van rechtmatigheid en beginsel van nuttige werking van de handelingen van de instellingen - Beginsel van behoorlijk bestuur - Motiveringsplicht.#Gevoegde zaken T-60/06 RENV II en T-62/06 RENV II.
UitspraakECLI:EU:T:2016:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EG
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelSEW 2016/109
SamenvattingVreemdelingenrecht – Richtlijn 2013/32/EU(de Procedurerichtlijn) – Artikel 83a Vreemdelingenwet 2000 – Geloofwaardigheid van het asielrelaas – Volledig en ex nunc onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 04-06-2015, C-579/13, ECLI:EU:C:2015:39
CiteertitelSEW 2016/110
SamenvattingDe inburgeringsplicht als integratievereiste. Zaak C-579/13, P en S/Commissie Sociale Zekerheid Breda en College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2015.#P en S tegen Commissie Sociale Zekerheid Breda en College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.#Verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Status van langdurig ingezeten derdelanders - Richtlijn 2003/109/EG - Artikelen 5, lid 2, en 11, lid 1 - Nationale wettelijke regeling die aan derdelanders die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, op straffe van een geldboete een inburgeringplicht oplegt, waarvoor een examen moet worden behaald.#Zaak C-579/13.
AnnotatorP. Devisscher
UitspraakECLI:EU:C:2015:369
Artikel aanvragenVia Praktizijn