Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 26-06-2016
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelOmgevingswet: Make It Work!
CiteertitelM en R 2016/59
SamenvattingWereldwaterdag is voortaan ook Omgevingswetdag, want op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen (Stb. 2016, 156). Voorwaar geen geringe prestatie, indachtig de woorden van Drupsteen, dat het hele wetgevingsproces een mengeling is van rationaliteit en irrationaliteit. “Een wetgevingsjurist die opstaat en zegt, wacht even want we moeten de leer van Noll (Peter Noll, Gesetzgebungslehre, 1973) toepassen, die wordt neergesabeld.” (zie mijn Bundeling van omgevingsrecht, 2012, p. 481). Minister Schultz en haar ambtenaren zijn er echter in geslaagd een Omgevingswet te bouwen op basis van een nieuwe architectuur die het niveau van plakken en knippen ver overstijgt (Hirsch Ballin, Architectuur van wetgeving, 1984).
Auteur(s)J. van den Broek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe “Oslo Principles” en verder
CiteertitelM en R 2016/60
SamenvattingIn de Noorse hoofdstad is op 1 maart 2015 het eindpunt bereikt van een reeks bijeenkomsten en andere contacten, gericht op het vinden van een “breed gedragen” basis voor juridische verplichtingen in verband met de risico’s van klimaatverandering. Dat eindpunt bestond in de aanvaarding van de Oslo Principles, waarin inderdaad een dergelijke basis wordt verdedigd.
Auteur(s)J.L.R.A. Huydecoper
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelM en R 2016/61
SamenvattingOvergangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2011 heeft de burgemeester aan [belanghebbende] een vergunning verleend voor het exploiteren van [restaurant] (thans: restaurant [naam]) aan de [locatie] te Naarden, inclusief, voor zover thans van belang, het terras aan de achterzijde (hierna onderscheidenlijk: de vergunning, het restaurant en het terras).
AnnotatorV. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-11-2015
CiteertitelM en R 2016/62
SamenvattingVerzoek om handhavend optreden tegen schutterij. B en W stellen dat voldaan wordt aan de normen in de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten (HLTS). Dientengevolge zou van overlast in de zin van artikel 7.22, sub c Bouwbesluit 2012 geen sprake zijn. Uit recent akoestisch onderzoek blijkt overschrijding van de normen uit HLTS. Motiveringsgebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2012 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen Schutterij Sint Jan aan de Kromboschweg nummer 1 te Grubbenvorst, afgewezen.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelM en R 2016/63
SamenvattingInstemmingsbesluit is geen plan ex art. 19j Nbw 1998. Een verplichting om een passende beoordeling op te stellen en daarmee een plan-MER is er daarom niet. De Afdeling is van oordeel dat de aanwijzing van een mijnbouwwetvergunning als het m.e.r.-plichtige besluit in onderdeel C, onder 17.2, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. in overeenstemming is met hetgeen het Hof in het arrest Wells heeft uitgesproken.
Samenvatting (Bron)De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.
AnnotatorJ. Kevelam , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelM en R 2016/64
SamenvattingM.e.r.-beoordeling proefboring: (mogelijke) winning terecht niet in beoordeling betrokken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een proefboorlocatie ten behoeve van het opsporen van gas op een perceel aan de Noordenveldweg te Wapse.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelM en R 2016/65
SamenvattingVerzoek tot handhaving i.v.m. de afschot van konijnen op Terschelling: omvang/betekenis landelijke vrijstelling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2013 heeft de staatssecretaris het verzoek van De Faunabescherming om op grond van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) handhavend op te treden tegen het afschot van konijnen op Terschelling afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-01-2016
CiteertitelM en R 2016/66
SamenvattingToevoeging bomen aan bomenlijst. Voorbescherming.
Samenvatting (Bron)Ten tijde van het beroep zijn de bomen in kwestie al gekapt. Voor deze bomen gold geen kapverbod. Het met terugwerkende kracht in het leven roepen van een kapverbod voor reeds gekapte bomen is in strijd met het legaliteitsbeginsel.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelM en R 2016/67
SamenvattingUitsterfregeling bestemmingsplan. Bewoning toegestaan. Woning als bedoeld in de Wgh.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de woning [locatie 1] in Zaandam (hierna: besluit hogere waarden).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelM en R 2016/68
SamenvattingPassende beoordeling en rol van PAS-maatregelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Rondweg Voorthuizen N303" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelM en R 2016/69
SamenvattingIn onderdeel C-14 van het Besluit m.e.r. wordt de term “capaciteit” niet gehanteerd, zodat de definitie van die term in onderdeel A, onder 2, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. niet relevant is. De Afdeling laat in het midden of het voorzienbaarheidscriterium desalniettemin een rol kan spelen bij de vraag of er vanwege onderdeel C-14 een MER moet worden gemaakt. In casu is er in ieder geval geen sprake van een voorzienbare uitbreiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2014 heeft het college een aanvraag van [wederpartij A] om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, en artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het realiseren van een vleesvarkensbedrijf aan de [locatie 1] te Hulsel, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:482
Artikel aanvragenVia Praktizijn