Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-07-2016
Aflevering 7440
RubriekRedactioneel
TitelEen risicofactor bij sollicitatie naar het burgemeesterschap
CiteertitelGst. 2016/81
SamenvattingIn het kader van de procedure voor de benoeming van een burgemeester vindt het onderzoek naar kandidaten plaats door de commissaris van de Koning en de minister. Bij de selectie van kandidaten die de commissaris voorlegt aan de vertrouwenscommissie wint hij over betrokkene inlichtingen in en vraagt hij informatie op uit het Justitieel register. Die informatie kan ertoe leiden dat een sollicitant door de commissaris niet wordt voorgedragen.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerjaringsperikelen van overheden omtrent zakelijke rechten
CiteertitelGst. 2016/82
SamenvattingVeel overheden, zoals waterschappen en gemeenten, lopen tegen de problematiek van illegaal grondgebruik aan. Grondeigenaren zetten het hek dat hun tuin begrenst 3 meter verder naar achter het bos in. Anderen maken gebruik van de extra strook gras achter het huis om net nog even een zithoek te creëren. Een opvolgend eigenaar heeft vaak geen enkel idee hoe het oorspronkelijke perceel eruitzag en hoe groot het was. Wel zet hij ex art. 3:105 lid 1 BW een lopende verjaring voort.
Auteur(s)R.M. van Opstal , E. Baljić
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArtikel 4.1 Wro: onduidelijkheden voor de rechtspraktijk door een onzorgvuldig wetgevingsproces
CiteertitelGst. 2016/83
SamenvattingOp grond van artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) hadden provincies tot en met 1 oktober 2012 de mogelijkheid om bij provinciale verordening regels te stellen die zagen op artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit artikel geeft een grondslag voor buitenplanse afwijking van bestemmingsplannen volgens de uitgebreide procedure. De tijdelijke planologische afwijking die tot 1 november 2014 was opgenomen in artikel 2.12 lid 2 Wabo viel niet onder de reikwijdte van artikel 4.1 Wro. De provincie mocht tot 1 oktober 2012 dus wel regels stellen ten aanzien van de mogelijkheid om planologisch af te wijken van een bestemmingsplan, maar niet als die afwijking slechts voor bepaalde tijd werd toegestaan. De wetgever vond dit onwenselijk en heeft artikel 4.1 Wro om die reden willen aanpassen. Door onzorgvuldigheden bij het wetgevingsproces zijn er tot op heden onduidelijkheden over de bedoeling van de wetgever. Het wetgevingsproces ter wijziging van artikel 4.1 Wro is ons inziens dan ook aan te merken als één van de recente voorbeelden waarbij de wetgever onzorgvuldig heeft gehandeld en onderweg het overzicht is kwijtgeraakt. In dit artikel zullen wij het wetgevingsproces bespreken en de onduidelijkheden voor de rechtspraktijk schetsen.
Auteur(s)B. Wallage , C.J.R. van Binsbergen
LinkVolledige tekst artikel (Wille Donker advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-12-2015
CiteertitelGst. 2016/84
SamenvattingBurgemeester is aanvankelijk bevoegd, later onbevoegd om lichte bevelsbevoegdheid (art. 172 lid 3 Gemw) te gebruiken; eerst wel, later geen (ernstige vrees voor) verstoring openbare orde. Reikwijdte lichte bevelsbevoegdheid en bestuursdwangbevoegdheid in combinatie met Apv-bepaling. Rechtszekerheid. (Son en Breugel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2013 heeft de burgemeester [appellant sub 1] verzocht de aan hem toebehorende hond Diesel vrijwillig af te staan, hem dat bevolen voor het geval hij daar niet toe bereid was en tevens besloten Diesel in dat geval in beslag te nemen. Op 29 januari 2014 heeft de burgemeester besloten de aan [appellant sub 1] toebehorende hond Diesel te laten euthanaseren en medegedeeld dat [appellant sub 1] dit kan voorkomen door Diesel over te dragen aan een persoon of instelling buiten Son en Breugel van wie of waarvan kan worden aangetoond dat Diesel daar geen gevaar oplevert voor mens en dier.
AnnotatorM.A.D.W. de Jong
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelGst. 2016/85
SamenvattingHet bevoegd gezag mag niet het initiatief nemen tot het overslaan van de bezwaarprocedure. (Zuidplas)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 28 januari 2014, 29 januari 2014, 30 januari 2014, 31 januari 2014, 3 februari 2014, 10 februari 2013 (lees: 2014) en 19 maart 2014, heeft het college een aantal documenten al dan niet gedeeltelijk openbaar gemaakt.
AnnotatorY. Schönfeld
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 15-03-2016
CiteertitelGst. 2016/85
SamenvattingGebruik peilbaken is in strijd met art. 8 EVRM
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Waarnemingen met peilbaken. Schending artikel 8, lid 2 EVRM. Het bewijs moet buiten aanmerking blijven.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelGst. 2016/87
SamenvattingOm van een bijbehorend bouwwerk in de zin van het Bor te kunnen spreken, moet een bouwwerk op hetzelfde perceel zijn gelegen als het hoofdgebouw waarmee dit bouwwerk functioneel is verbonden. Daarbij is de feitelijke actuele situatie, waaronder de inrichting en wijze van gebruik van de gronden, van belang. Dat sprake is van meer kadastrale percelen of van verschillende bestemmingen is niet bepalend. (Texel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2013 heeft het college aan [appellant] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en in afwijking van het bestemmingsplan oprichten van een schuur/berging op het perceel [locatie 1] te Den Hoorn.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelGst. 2016/88
SamenvattingEen bestaand gebouw – tot stand gekomen met vergunning waarbij is afgeweken van het bestemmingsplan – dat in strijd is met de geldende bestemming, kan om die reden geen hoofdgebouw zijn, tenzij dit gebouw noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de toekomstige bestemming. Daarvoor zijn op zijn minst concrete aanwijzingen nodig dat en wanneer de aanpassing van de bestemming valt te verwachten. (Wijchen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van drie garageboxen op het perceel [locatie 1] te Wijchen.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 23-03-2016
CiteertitelGst. 2016/89
SamenvattingDeskundigenadvies; vergewisplicht. (Apeldoorn)
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Anders dan het college en evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat het gebrek met het medisch advies van 20 november 2013 niet is hersteld, nu aan dit medisch advies het vereiste onderzoek niet ten grondslag ligt. Het college wordt opgedragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen door een nader (medisch) onderzoek te (laten) verrichten. Op basis van de aldus verkregen concrete en verifieerbare informatie zal het college vervolgens opnieuw moeten bezien of de aanvraag van betrokkene om toekenning van een parkeerkaart passagier voor inwilliging in aanmerking komt.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelGst. 2016/90
SamenvattingHet voldoen aan een last is op zichzelf geen omstandigheid die tot herroeping van het primaire besluit moet leiden; een pipowagen is aan te merken als een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; divergentie tussen bestemming en planregels. (Sint-Michielsgestel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2013 heeft het college [appellante] onder oplegging van bestuursdwang gelast om binnen twaalf weken na verzending van dat besluit de daarin genoemde maatregelen te nemen op het perceel [locatie 1] te Sint-Michielsgestel (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:988
Artikel aanvragenVia Praktizijn