AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 09-07-2016
Aflevering 27
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 15-04-2016
CiteertitelAB 2016/229
SamenvattingParticipantenovereenkomst met betrekking tot overheidsstichting. Voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar, ook indien wet en die overeenkomst niet voorzien in regeling van de opzegging. Zij kan echter naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar zijn, zij het dat de wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept onder omstandigheden daartegen een beroep kan doen op de art. 6:248 lid 2 BW en 6:258 BW.
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Duurovereenkomst tussen provincie en gemeenten over exploitatie(bijdragen) gezamenlijk opgericht natuurreservaat. Opzegging mogelijk? Samenhang met statuten natuurreservaat.
AnnotatorA.H.J. Hofman , F.J. van Ommeren
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelAB 2016/230
SamenvattingBevel aan huisarts Tuitjenhorn onrechtmatig
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2013 heeft de inspecteur aan de huisartsenpraktijk het bevel gegeven dat de in de huisartsenpraktijk werkzame huisarts [overledene] met ingang van 2 oktober 2013 om 14.00 uur voor de duur van zeven dagen geen zorg meer in de huisartsenpraktijk verleent en niet anderszins betrokken is bij (de organisatie van) de individuele gezondheidzorg in de huisartsenpraktijk, tot het moment dat de door [overledene] te verlenen zorg en diens betrokkenheid bij (de organisatie van) de individuele gezondheidzorg in de huisartsenpraktijk naar het oordeel van de inspecteur aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden van verantwoorde zorgverlening, als omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-05-2016
CiteertitelAB 2016/231
SamenvattingRechtseenheid. Bestuursorgaan dient bij het stellen van een hersteltermijn te melden dat het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard.
Samenvatting (Bron)Op 3 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) doorgezonden naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (hierna: IGSD).
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelAB 2016/232
SamenvattingOmgevingsvergunning. Ten onrechte uitgebreide voorbereidingsprocedure niet gevolgd. Herstel na beslissing op bezwaar. Geen nader inhoudelijk besluit op bezwaar vereist.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2013 heeft het college [appellant sub 2] een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en het milieuneutraal veranderen van de onderneming, ten behoeve van de bouw van een nertsenstal (hierna: het bouwplan) op het perceel [locatie 1] te Putten (hierna: het perceel) verleend.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelAB 2016/233
SamenvattingDocument. Openbaarmaking elektronisch vastgelegde metagegevens. Geen enkele verplichting tot vervaardiging van documenten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2013 heeft de minister een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van [wederpartij] afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelAB 2016/234
SamenvattingBelanghebbende; zeteltoewijzing bij lijstuitputting kandidaten. Verkiezingen bestuurscommissie Zuidoost (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2014 heeft de voorzitter van het centraal stembureau Zuidoost (hierna: het centraal stembureau) [persoon] benoemd verklaard tot lid van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 01-10-2015
CiteertitelAB 2016/235
SamenvattingBij uitspraak van 17 december 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet (meer) aangemerkt kan worden als een bestuursorgaan dat besluiten neemt en heeft daarbij een overgangsregeling geformuleerd. De rechtbank is niet overtuigd van de noodzaak hiertoe en verklaart zich onbevoegd ondanks dat de beslissing van de stichting binnen de overgangstermijn is genomen.
Samenvatting (Bron)Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen geen bestuursorgaan. Rechtbank passeert overgangsregeling AbRS en verklaart zich onbevoegd.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:6687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelAB 2016/236
SamenvattingRechterlijk overgangsrecht in publieke-taakjurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 juni 2014 heeft de Stichting WEW aan [wederpartij] meegedeeld dat hij niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van de aan de geldverstrekker uitbetaalde verliesdeclaratie.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-03-2016
CiteertitelAB 2016/237
SamenvattingGeen bestuurlijke boete bij het ontbreken van verwijtbaarheid. Evenredigheidtoets of bevoegdheidsvraag?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2013 heeft het college aan [wederpartij], houder van [gastouderbureau], een bestuurlijke boete van 3000,00 opgelegd.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelAB 2016/238
SamenvattingWaterwet. Een verzoek tot wijziging waterbeheerplan is niet vatbaar voor beroep.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 juli 2014 heeft het algemeen bestuur gereageerd op een brief van [appellant] van 24 maart 2014.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 28-04-2016
CiteertitelAB 2016/239
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep passeert een bevoegdheidsgebrek.
Samenvatting (Bron)Toekenning van en overgang naar de LFNP-functie van Bedrijfsvoeringspecialist B, met als vakgebied Bedrijfsvoeringspecialismen, werkterrein Personeel & Organisatie (P&O) en aandachtsgebied Personeelszorg, gewaardeerd in salarisschaal 10. De transponeringstabel ontbeert het karakter van een algemeen verbindend voorschrift, maar dat neemt niet weg dat de tabel als grondslag mag dienen voor besluitvorming, waarbij de korpschef in beginsel mag volstaan met een verwijzing daarnaar. Het is aan de betrokken politieambtenaar om aannemelijk te maken dat de matching niet overeenkomstig de Regeling vaststelling LFNP is geschied of dat het resultaat van de matching anderszins onhoudbaar is te achten. Niet is gebleken van omstandigheden die het toepassen van de in de Regeling neergelegde hardheidsclausule rechtvaardigen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 11-12-2015
CiteertitelAB 2016/240
SamenvattingSluiting van een winkel.
Samenvatting (Bron)Sluiting van een winkel Artikel 172 en artikel 174 van de Gemeentewet Samenvatting: Verweerder kan de winkel niet sluiten op grond van artikel 174 van de Gemeentewet. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat er vanwege het illegaal bankieren in de winkel door verzoeker een concrete, zich direct aandienende, de veiligheid of gezondheid bedreigende situatie was ontstaan die onverwijlde sluiting van de winkel rechtvaardigde. Artikel 172 van de Gemeentewet kan evenmin een bevoegdheidsgrondslag opleveren nu dit artikel de burgemeester een exclusieve bevoegdheid geeft indien feitelijke en concrete ordeverstoringen zich voordoen, waartegen onmiddellijk en daadkrachtig moet worden opgetreden. Verweerder was niet bevoegd de winkel te sluiten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.D. van Kleef-Ruigrok
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2015:9448
Artikel aanvragenVia Praktizijn