StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 14-07-2016
Aflevering 2
RubriekArtikel
TitelPlanschade: een vermindering van de waarde van een onroerende zaak (1)
CiteertitelStAB 2016, p. 7
SamenvattingPlanschade is schade ten gevolge van de wijziging van het planologische regime. Oorspronkelijk waren in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) als mogelijke schadeoorzaak alleen ‘de bepalingen van een bestemmingsplan’ genoemd. De term planschade werd in de WRO niet genoemd en is in de praktijk ontstaan. De term planschade verwijst naar de oorzaak van de schade. De WRO gaf niet aan welke gevolgen van de planologische mutatie als planschade konden worden vergoed. Sinds 1 juli 2008 is dat anders. Artikel 6.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat er twee vormen van schade zijn waarvoor men een tegemoetkoming kan aanvragen: een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak. In zijn artikel belicht Willems met name deze tweede vorm van planschade.
Auteur(s)P. Willems
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 06-11-2015
CiteertitelStAB 2016/31
SamenvattingMeldingsbevestiging.
Samenvatting (Bron)Op 28 augustus 2015 is een meldingsbevestiging verstuurd aan [vergunninghouder] naar aanleiding van de door hem op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling pas) gedane melding van de voorgenomen wijziging van het agrarisch bedrijf [locatie] te [plaats].
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 20-01-2016
CiteertitelStAB 2016/32
SamenvattingOmgevingsvergunning vliegveld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2014 heeft het college aan de naamloze vennootschap NV Luchthaven Teuge omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de openingstijden van de luchthaven Teuge aan De Zanden 15A te Teuge (hierna: de luchthaven).
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 20-01-2016
CiteertitelStAB 2016/33
SamenvattingVergunning vleesrundveehouderij. Omschakeling. Is het uitrijden van mest onderdeel van het project?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2014 heeft het college [vergunninghouder] een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het in werking hebben van een rundveehouderij aan de [locatie] in Beuningen.
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-01-2016
CiteertitelStAB 2016/34
SamenvattingVerkeersbesluit milieuzone centrum Utrecht. Was het college bevoegd tot het instellen van de milieuzone? Heeft het college in redelijkheid de verkeersmaatregel kunnen treffen?
Samenvatting (Bron)De Utrechtse Milieuzone mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het college van B&W in redelijkheid de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de Milieuzone mogelijk beperkt zijn. doet daar niets aan af. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) tegen de gemeente Utrecht waren begonnen. Beide organisaties zijn om verschillende redenen tegen de zone. De gemeente stelde per 1 januari 2015 een milieuzone in het centrum van Utrecht in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de zone worden personen- en bestelautos op diesel van voor 2001 geweerd. Plaatselijk verkeersbord Anders dan eisers vindt de rechtbank dat de gebruikte combinatie van verkeersborden die de milieuzone aanduidt door de beugel kan, ook al komt deze nergens anders in Nederland voor. KNAC vindt dit verwarrend, maar de rechter oordeelde dat uit de regelgeving blijkt dat Utrecht de mogelijkheid heeft om een plaatselijke combinatie van verkeersborden en onderborden te gebruiken. Effecten wellicht marginaal SSLU stelde zich op het standpunt dat de effecten van de milieuzone marginaal of mogelijk zelfs negatief zijn, zeker omdat de aanvankelijke plannen om ook bepaalde benzineautos te weren niet doorgingen. De rechter oordeelde dat de gemeente een incompleet beeld heeft gegeven van de effecten die milieuzone heeft na bijstelling van de plannen, maar vond dit onvoldoende om een streep door het besluit te halen. Daarbij woog mee dat de effecten van de milieuzone op zichzelf wellicht marginaal zijn, maar dat de maatregel onderdeel is van een groter pakket aan maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht. De rechtbank zag niet in waarom elke maatregel op zichzelf zou moeten leiden tot een in absolute termen significant groot effect. Euroklassen Naast een serie andere argumenten, die de rechtbank verwierp, stelde de SSLU ook vraagtekens bij het gebruik van Euroklassen, omdat deze norm weinig zegt over emissies bij het dagelijkse gebruik van een auto. De rechtbank oordeelde dat de gemeente er op het moment dat het besluit genomen werd van uit mocht gaan dat de Euroklassennorm representatief is. De omstandigheid dat in de media en het publieke debat na de behandeling ter zitting informatie bekend is geworden waardoor aan de representativiteit van de euroklasse bij bepaalde autos moet worden getwijfeld, was toen nog niet bekend. Gemeenteraad De rechtbank benadrukt in de uitspraak dat de afweging van alle betrokken belangen die bij het instellen van de zone een rol speelden in de gemeenteraad, heeft plaatsgevonden. De rechter heeft niet de taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan die betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen, maar toetst alleen of het besluit dat de gemeente heeft genomen redelijk is.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 04-02-2016
CiteertitelStAB 2016/35
SamenvattingOmgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor een veehouderij. Is sprake van een onlosmakelijke activiteit?
Samenvatting (Bron)Artikel 2.7, eerste lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onlosmakelijke samenhang tussen de activiteiten beperkte milieutoets en bouwen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 17-02-2016
CiteertitelStAB 2016/36
SamenvattingOmgevingsvergunning voor een varkenshouderij. Kan de m.e.r.-beoordeling nog als actueel worden beschouwd?
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning | m.e.r.-beoordelingsbesluit verouderd | geen goede ruimtelijke onderbouwing | vernietiging
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:1066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelStAB 2016/37
SamenvattingAanvraag omgevingsvergunning voor een varkenshouderij buiten behandeling gelaten, omdat volgens het college sprake is van een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit waardoor de drempelwaarde voor MERplicht is overschreden. Is sprake van een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2014 heeft het college een aanvraag van [wederpartij A] om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, en artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het realiseren van een vleesvarkensbedrijf aan de [locatie 1] te Hulsel, buiten behandeling gelaten.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelStAB 2016/38
SamenvattingAfwijzing verzoek om tot invordering van een dwangsom over te gaan. Aan welke eisen dient de invordering van een dwangsom te voldoen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 oktober 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om over te gaan tot invordering van een dwangsom bij [de maatschap] afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelStAB 2016/39
SamenvattingAangevoerd dat bij de voorbereiding van het inpassingsplan is verzuimd één milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen bij verbindingsweg naar grens met Duitsland. Is altijd een grensoverschrijdende m.e.r. vereist?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2015 hebben de ministers het inpassingsplan "Inpassingsplan DW380 Doetinchem - Voorst" vastgesteld. Ter uitvoering van dit inpassingsplan hebben het college van burgemeester en wethouders van Montferland en het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek onderscheidenlijk de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluiten van 21, 23 en 28 april 2015 een aantal omgevingsvergunningen verleend en een ontheffing als bedoeld in de Flora- en Faunawet verleend.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelStAB 2016/40
SamenvattingOmgevingsvergunning voor een attractiepark. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders aan Walibi Holland B.V. en Walibi Holland Vakantiepark B.V. vergunning verleend voor het in werking hebben van het attractiepark 'Walibi Holland', gelegen aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen.
AnnotatorV. van 't Lam , R. Bruijnsteen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelStAB 2016/41
SamenvattingWeigering om de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom op te schorten. Wanneer kan de rechter zelf in de zaak voorzien?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2013 heeft het college geweigerd om de begunstigingstermijn van de bij besluit van 4 maart 2010 opgelegde last onder dwangom op te schorten.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelStAB 2016/42
SamenvattingAfwijzing verzoek om maatregelen te treffen die leiden tot beëindiging van de geluidoverlast door AWACS-vliegtuigen in Schinveld. Is er een wettelijke grondslag om geluidbeperkende maatregelen te treffen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2012 heeft de minister het verzoek van de vereniging om maatregelen te treffen die leiden tot beëindiging van de geluidsoverlast door AWACS-vliegtuigen in Schinveld (gemeente Onderbanken) en Brunssum, althans het geluid te reduceren tot maximaal 88 dB(A) LAmax, afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Amsterdam 29-03-2016
CiteertitelStAB 2016/43
SamenvattingBesluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften die verplichten tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Is verweerder bevoegd tot het opleggen van dergelijke maatwerkvoorschriften?
Samenvatting (Bron)Maatwerkvoorschriften die er toe strekken energiebesparende maatregelen te nemen kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden opgelegd. Artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit voorziet in een uitputtende regeling, omdat niet valt in te zien welke energiebesparende maatregel met een terugverdientijd van vijf jaar of minder niet op grond van dit artikel aan de drijver van een inrichting kan worden opgelegd. Het beroep is gegrond, de rechtbank vernietigt het bestreden besluit en voorziet zelf in de zaak.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2016:1794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 30-03-2016
CiteertitelStAB 2016/44
SamenvattingOmgevingsvergunning voor een afvalverwerkend bedrijf. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat expliciet is beoogd om geen vergunning aan te vragen voor de in- en uitrit ter plaatse van het toegangshek tot de inrichting. Heeft het college bij de beoordeling van de aanvraag de in- en uitrit voor het toegangshek terecht buiten beschouwing gelaten?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2014 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) aan [appellante sub 6] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het breken en zeven van steenachtige materialen en het scheiden van gemengd bouw- en sloopafval, met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval en particulier gemengd verbouwingsafval aan de [locatie 1] te Midwolde, gemeente Leek. Bij dit besluit zijn tevens maatwerkvoorschriften als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer vastgesteld ter voorkoming van stofverspreiding door handelingen met inerte goederen.
AnnotatorH.P. Nijhof
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 09-12-2015
CiteertitelStAB 2016/45
SamenvattingAan TinQ Nederland B.V. zijn bij verschillende besluiten een omgevingsvergunning voor het veranderen van een onbemand tankstation en voor het verplaatsen en bouwen en aanleggen van ondergrondse brandstoftanks verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2012 heeft het college aan TinQ Nederland B.V. (hierna: TinQ) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het veranderen van een onbemand tankstation op het perceel Blankensteijn 21 te Hedel.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelStAB 2016/46
SamenvattingIn de plantoelichting is niet inzichtelijk gemaakt dat met de voorziene woningbouw wordt voorzien in een actuele regionale behoefte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Ammerzoden Noord 2014" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelStAB 2016/47
SamenvattingSpporzone Culemborg. In artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw is in strijd met artikel 2.4, derde lid, aanhef en onderdeel b, van de Chw niet de ten hoogste toegestane tijdsduur van de hier van belang zijnde afwijkingen bepaald. [Zie voor voetnoot van T. Lam uitspraak Stab 2016/46, ECLI:NL:RVS:2016:24 ]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Spoorzone" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelStAB 2016/48
SamenvattingEen blokhut, een prieel, een kas, een afdak en een tuinhuis zijn gebouwd bij een recreatiewoning die wordt gebruikt voor permanente bewoning. Naar niet in geschil is, valt dit gebruik onder het gebruiksovergangsrecht. Naar het oordeel van de Afdeling betekent deze omstandigheid evenwel niet dat de gebouwen niet zijn gebouwd bij een bouwwerk ten behoeve van een recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 2, aanhef en derde lid, aanhef en onderdeel f, aanhef en onder 3°, van bijlage II bij het Bor. Daarbij is van belang dat de recreatiewoning op het perceel in het bestemmingsplan is bestemd als recreatiewoning. Het feitelijke gebruik van de recreatiewoning doet hieraan niet af.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2014 heeft het college [appellant sub 1] onder het opleggen van dwangsommen gelast om een schuur, een houtopslag, een blokhut, een prieel, een kas, een afdak en een tuinhuis bij zijn recreatiewoning op het perceel [locatie] te Epe (hierna: het perceel) binnen acht weken na de verzenddatum van dit besluit te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorT. Nijmeijer
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelStAB 2016/49
SamenvattingInpassings- en exploitatieplan 'Logistiek Park Moerdijk'. Hoewel artikel 7k, tweede lid, van het Besluit uitvoering Chw ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan niet in werking was getreden, hebben provinciale staten gemeend hierop te kunnen vooruitlopen, omdat er al wel een ontwerp van deze bepaling was. [Zie voor voetnoot van T. Lam uitspraak Stab 2016/46, ECLI:NL:RVS:2016:24 ]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2015, kenmerk 3775405, hebben provinciale staten het inpassings- en exploitatieplan "Logistiek Park Moerdijk" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelStAB 2016/50
SamenvattingOmgevingsvergunning. Eén bouwperceel of afzonderlijke bouwpercelen. Zelfstandige bebouwing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2013 heeft het college geweigerd [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke berging op het perceel [locatie 1] te Hoorn.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 17-02-2016
CiteertitelStAB 2016/51
SamenvattingViscentrum Breskens. Niet in dekkende financiering voor het voorliggende plan is voorzien, nu het slechts om voorfinanciering gaat en de gemeente deze kosten terug moeten betalen aan de investeerders, ook indien de overige ontwikkelingen in het plangebied geen doorgang vinden. [Zie voor voetnoot van T. Lam uitspraak Stab 2016/46, ECLI:NL:RVS:2016:24 ]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Viscentrum Breskens" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelStAB 2016/52
SamenvattingHet college heeft niet inzichtelijk gemaakt of in de behoefte aan de manege binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins. [De verzamelnoot bij deze uitspraak is opgenomen onder uitspraak Stab 2016/46 (ECLI:NL:RVS:2016:24) ]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2014 heeft het college aan Manege Hillegom omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een manege aan de Ampèrestraat nabij nr. 8 te Hillegom, kadastraal bekend sectie B, nrs. 4850, 5914, 6043 en 6044 (hierna: het perceel).
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelStAB 2016/53
SamenvattingHet beleid en de regelgeving ten aanzien van externe veiligheid strekken niet ter bescherming van de belangen van de concurrenten. Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelStAB 2016/54
SamenvattingNu niet duidelijk is wat de toegestane omvang, situering en aard van de hondenkennelactiviteiten op het perceel zijn, is de bestreden planregel rechtsonzeker en derhalve op dit punt in strijd met de rechtszekerheid vastgesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Coevorden" gewijzigd vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelStAB 2016/55
SamenvattingBedrijventerrein Florapark 2013. Voor verschillende door de raad aanvaarde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp moest nog een nadere afweging worden gemaakt. Deze nadere afwegingen heeft de raad ten onrechte niet zelf gemaakt, maar kennelijk overgelaten aan het college van burgemeester en wethouders. Het plan is in zoverre in strijd met artikel 3.1, eerste lid, van de Wro niet door de raad vastgesteld. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad in de stukken noch ter zitting voldoende draagkrachtig gemotiveerd waarom voor het antwoord op de vraag of er een actuele regionale behoefte aan het nieuwe bedrijventerrein bestaat slechts gekeken hoeft te worden naar de vraag- en aanbodsituatie in de buurgemeenten Asten en Someren, en niet ook in de 2 km verderop gelegen gemeente Deurne, waarmee in de Peelregio wordt samengewerkt. Dat onder ondernemers in de gemeenten Asten en Someren in gevallen waarin zij willen uitbreiden slechts een geringe verhuisbereidheid bestaat is daarvoor, gelet op de inhoud en strekking van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, onvoldoende. [De verzamelnoot bij deze uitspraak is opgenomen onder uitspraak StAB 2016/46, ECLI:NL:RVS:2016:24]
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2015, kenmerk 15.03.06, heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Bedrijventerrein Florapark 2013" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelStAB 2016/56
SamenvattingEen redelijke uitleg van artikel 2.21 van de Wabo brengt mee dat de bevoegdheid om met toepassing van dat artikel omgevingsvergunning te verlenen voorts slechts bestaat indien de activiteiten niet onlosmakelijk met elkaar samenhangen als bedoeld in artikel 2.7 van de Wabo.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2014 heeft het college geweigerd aan [appellante sub 1B] omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van een project op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Balgoij.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-11-2015
CiteertitelStAB 2016/57
SamenvattingVrijstellingen voor mestverwerkingsinstallaties op afstand van 283 meter. Hoe bepaal je het planologisch nadeel vanwege geur?
Samenvatting (Bron)Planschade. Bepaling planologisch nadeel aan de hand van blootstelling De zaak betreft een gestelde planschade als gevolg van de verlening van een planologische vrijstelling ten behoeve van een mestvergister in agrarisch gebied. De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld hoe het planologisch nadeel moet worden bepaald.De enkele omstandigheid dat klachten zijn ingediend, wil nog niet zeggen dat reeds daarom sprake is van een zodanig nadeliger planologische situatie dat schade in de vorm van waardevermindering ontstaat. chter, ook de omstandigheid dat zou worden voldaan aan de richtafstanden in de VNG systematiek wil nog niet zeggen dat reeds daarom geen sprake is van een nadeliger positie, zelfs niet als de woning van eiser is gelegen op meer dan 2,5 keer de richtafstand van de installatie. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de StAB de bepaling van het planologisch nadeel vanwege geur kunnen baseren op een vergelijking van de blootstellingsduur tussen het maximaal toegelaten planologische gebruik van de gronden in de oude planologische situatie (het gebruik ten behoeve van het uitrijden van dierlijke mest) en de nieuwe planologische situatie. Aldus is geen sprake van planologisch nadeel.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2015:6777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-01-2016, SHE 13/5764
CiteertitelStAB 2016/58
SamenvattingGeurhinder. Zie ook ECLI:NL:RBOBR:2015:6777, StAB 2016/57. [Uitspraak niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl]
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (Recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelStAB 2016/59
SamenvattingIs met de mogelijkheid van een omgevingsvergunning de schade anderszins verzekerd?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college [appellant] een tegemoetkoming in indirecte planschade van 7.600,00 toegekend en de vergoeding van de directe planschade anderszins verzekerd.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelStAB 2016/60
SamenvattingAanvraag ingediend om vergoeding van planschade, bestaande uit vermindering van de waarde van de woningen, als gevolg van de inwerkingtreding van een wijzigingsplan. Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat, gelet op het verslag van de StAB, de besluitvorming van het college berust op een juiste waardering van de vermindering van de waarde van de woningen als gevolg van de planologische verandering in het plangebied. Daartoe voert hij aan dat er bij die waardering ten onrechte geen rekening mee is gehouden dat de woningen niet voor woondoeleinden zijn bestemd en dat aan het overgangsrecht geen betekenis toekomt. Moet uitgegaan worden van het feitelijk gebruik als burgerwoning nu dat onder het overgangsrecht is toegestaan?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2011 heeft het college [belanghebbende] een tegemoetkoming in planschade van 12.789,80, inclusief de wettelijke rente en de restitutie van het betaalde recht van 500,00, toegekend.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-03-2016
CiteertitelStAB 2016/61
SamenvattingWat is de goothoogte bij een lessenaarsdak?
Samenvatting (Bron)Planschade, maximale bouwmogelijkheden, goothoogte. Voor de vraag of de goothoogte wordt overschreden, is doorslaggevend of de constructie van de randafwerking als een goot, boeiboord, druiplijn of daarmee gelijk te stellen constructie moet worden beschouwd. De rechtbank onderschrijft, bij het ontbreken van een heldere definitie in het bestemmingsplan en met inachtneming van de omschrijving in de Dikke Van Dale, niet verweerders standpunt dat de bovenzijde van een lessenaarsdak als een goothoogte moet worden aangemerkt.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (StAB)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:827
Artikel aanvragenVia Praktizijn