Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 15-02-2005
Aflevering 2
TitelHerziening ontslagrecht: kosten en keuzen
CiteertitelSR, 2005, 10
SamenvattingOver de inrichting van een nieuw ontslagstelsel wordt nu al vele jaren gediscussieerd. Het feit dat in ons ontslagrecht het ontslagsysteem, de ontslagvergoeding en de WW-uitkering n onverbrekelijk geheel vormen, maakt deze discussie erg gecompliceerd. Alleen een totaalaanpak zet zoden aan de dijk. Daarbij mag het kostenaspect van het huidige ontslagrecht niet uit het oog worden verloren. In deze bijdrage geeft de auteur inzicht in deze kosten, opdat daarmee bij de herziening van ons ontslagstelsel rekening gehouden kan worden. Ten slotte wordt een 'beslisboom' aangereikt aan de hand waarvan de keuzen voor de toekomstige inrichting van het ontslagstelsel kunnen, en naar het oordeel van de auteur moeten, worden gemaakt.
Auteur(s)C.G. Scholtens
Pagina46-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
CiteertitelSR, 2005, 11
SamenvattingNa een jarenlange discussie over de vraag of het verbod van leeftijdsdiscriminatie in een wet moest worden uitgewerkt en na een tweetal eerdere wetsvoorstellen op dit gebied, is op 1mei 2004 de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) in werking getreden. Vr de inwerkingtreding van deze wet, was de Commissie gelijke behandeling niet bevoegd te oordelen over onderscheid op grond van leeftijd en kon leeftijdsdiscriminatie alleen bij de rechter, met een beroep op art. 1 van de Grondwet of soortgelijke bepalingen in verdragen, worden aangevochten. Sinds 1 mei 2004 is het in geval van vermeende leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid mogelijk om zowel bij de rechter als bij de Commissie gelijke behandeling een beroep te doen op de WGBL.
Auteur(s)A.H. Pranger
Pagina60-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe onjuiste omzetting van de EG-richtlijn 'gelijke behandeling in arbeid en beroep'
CiteertitelSR, 2005, 12
SamenvattingNadat twee wetsvoorstellen, die bedoeld waren om werknemers tegen leeftijdsdiscriminatie te beschermen, door de regering waren ingediend en vervolgens weer ingetrokken, kwam de regering met een derde wetsvoorstel, dat zou moeten voldoen aan de normen van de EG-richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep. Dat derde wetsvoorstel is vrijwel ongeschonden door het parlement heen gekomen en werd op 1 mei 2004 tot wet gepromoveerd. Maar in hoeverre voldoet die wet inderdaad aan die richtlijn? In dit artikel zal worden betoogd dat daarover op zijn minst twijfel mag bestaan.
Auteur(s)E. Mot
Pagina69-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
CiteertitelSR, 2005, 13
SamenvattingExclusiviteit ontbindingsvergoeding na formele ontbinding.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/215HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina75-78
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-456/02
CiteertitelSR, 2005, 14
SamenvattingEuropees burgerschap: verblijfsrecht ondanks aanspraak bestaansminimumuitkering.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Michel Trojani tegen Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgie. # Vrij verkeer van personen - Burgerschap van Europese Unie - Verblijfsrecht - Richtlijn 90/364/EEG - Beperkingen en voorwaarden - Persoon die voor opvangtehuis werkt tegen vergoeding in natura - Recht op uitkeringen van bijstandsregeling. # Zaak C-456/02.
Pagina78-79
UitspraakECLI:EU:C:2004:488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver maatwerk en ongewenste omgangsvormen
CiteertitelSR, 2005, 9
SamenvattingVorig jaar zijn er twee belangrijke ondersoeksrapporten over het functioneren van de Arbowet verschenen. In juni 2004 werd aan de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie van de Arbowet inzake ongewenste omgangsvormen' aangeboden. Eerst over het eerste rapport. Dit rapport vormde een belangrijke bouwsteen voor de bij de parlementaire behandeling van de Arbowet 1998 toegezegde evaluatie.
Auteur(s)A.J.C.M. Geers
Pagina43-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn