Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-07-2016
Aflevering 7441
RubriekRedactioneel
TitelWifi-tracking: de gemeenten zijn getraceerd en gewaarschuwd!
CiteertitelGst. 2016/91
SamenvattingWifitracking is het volgen van het wifisignaal van mobiele telefoons. Wifitracking wordt gepraktiseerd door winkeliers en gemeenten. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is traceren en opslaan het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, en dat mag dan uiteraard niet zomaar.
Auteur(s)G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe ladder voor duurzame verstedelijking
CiteertitelGst. 2016/92
SamenvattingIn dit overzichtsartikel zetten auteurs de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar rond de ladder voor duurzame verstedelijking ("de Ladder"), die per 1 oktober 2012 in werking trad, op een rijtje gezet.
Auteur(s)R.J.J. Aerts , L. van der Meulen
LinkVolledige tekst artikel (Pels Rijcken)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelGst. 2016/93
SamenvattingDe rechtbank heeft terecht overwogen dat de verplaatsing van de manege, mede gelet op de omvang ervan, is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder i Bro. Nu deze op een nieuwe locatie is voorzien, op welke locatie het hier aan de orde zijnde gebruik niet is toegestaan en bebouwing van deze omvang niet bij recht is toegestaan, heeft zij de ontwikkeling terecht als een nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2014 heeft het college aan Manege Hillegom omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een manege aan de Ampèrestraat nabij nr. 8 te Hillegom, kadastraal bekend sectie B, nrs. 4850, 5914, 6043 en 6044 (hierna: het perceel).
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 29-02-2016
CiteertitelGst. 2016/94
SamenvattingAmbtenaar van de burgerlijke stand weigert, in weerwil van het gemeentelijke beleid en zijn eerdere mededeling, openlijk om huwelijken van paren van hetzelfde geslacht te sluiten. Bevoegd gezag heeft op goede grond tot ontslag van deze ambtenaar kunnen overgaan, omdat – kort gezegd – de opstelling van de ambtenaar in kwestie onverenigbaar was met het beleid van de gemeente gericht op het vergroten van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie en met de voorbeeldfunctie die de gemeente in dit kader wilde vervullen.
Samenvatting (Bron)Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die zich in een interview in een landelijk dagblad had geprofileerd als weigerambtenaar. Hij gaf daarin te kennen geen huwelijken te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze opstelling is onverenigbaar met het beleid van de gemeente. De Centrale Raad is van oordeel dat hierdoor een impasse is ontstaan die het ontslag rechtvaardigt. Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn namelijk het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Deze wetswijziging biedt gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden.
AnnotatorH. van Essen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelGst. 2016/95
SamenvattingUit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 5, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties (Wom) blijkt dat beperkingen als bedoeld in art. 5, eerste lid, van de Wom een toegestane betoging omlijnen door bijvoorbeeld de groepering, de dag en de plaats van de betoging aan te duiden.
Samenvatting (Bron)In een brief van 24 april 2014 heeft de burgemeester aan het 1 mei comité medegedeeld dat tijdens een demonstratie van dat comité op 1 mei 2014 een videoteam wordt ingezet, dat aanwezig zal zijn bij de demonstratie.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelGst. 2016/96
SamenvattingTen aanzien van de vaststelling van een bestemmingsplan hanteert de Afdeling in voorkomende gevallen het criterium dat de betrokkene aannemelijk moet maken dat hij, naar objectieve maatstaven gemeten, hinder van enige betekenis ondervindt. De Afdeling ziet uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 van de Awb in vergelijkbare situaties aanleiding om bij de bepaling van de belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen aan te sluiten bij deze jurisprudentie. De Afdeling komt hiermee terug van de hierboven genoemde uitspraak van 12 september 2012.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders aan Walibi Holland B.V. en Walibi Holland Vakantiepark B.V. vergunning verleend voor het in werking hebben van het attractiepark 'Walibi Holland', gelegen aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-03-2016
CiteertitelGst. 2016/97
SamenvattingOnder verwijzing naar de uitspraak van 23 maart 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0861, bestaat voor het bepalen van recht op bijstand aanleiding onderscheid te maken in een drietal periodes vanwege het verschil in toetsingskader bij die te onderscheiden periodes.
Samenvatting (Bron)Afgewezen bijstandsaanvraag. Onderscheiden in 3 periodes. Geen 4:6 Awb, geen bijstand met terugwerkende kracht. Acquisitiewerkzaamheden zijn op geld waardeerbaar. Bewijslast voor appellant is niet onmogelijk.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (Recht.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelGst. 2016/98
SamenvattingArtikel 8:24 van de Awb noch een andere rechtsregel staat in de weg aan het verlenen van een in algemene bewoordingen geformuleerde machtiging tot het voeren van procedures en het in verband daarmee verrichten van alle noodzakelijk geachte handelingen. Een machtiging dient wel voldoende specifiek te zijn om de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te kunnen bepalen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2013 heeft de korpschef documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar gemaakt.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 18-05-2016
CiteertitelGst. 2016/99
SamenvattingDe Raad ziet zich in deze zaak voor de vraag gesteld of hulp bij het huishouden onder de Wmo 2015 valt. Deze vraag beantwoordt de Raad bevestigend. De Raad benadrukt dat het gemeentebestuur grote beleidsvrijheid heeft bij de uitvoering van de Wmo 2015, maar dat deze een grens vindt in de bepaling dat een maatwerkvoorziening een passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en van participatie van de cliënt.
Samenvatting (Bron)Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
AnnotatorH.F. van Rooij
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1402
Artikel aanvragenVia Praktizijn