AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 27-07-2016
Aflevering 28
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 09-06-2016, C-158/15, ECLI:EU:C:2016:422
CiteertitelAB 2016/241
SamenvattingEmissiehandel en het begrip installatie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 9 juni 2016.#Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV tegen Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit.#Verzoek van de Raad van State om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Luchtverontreiniging - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten - Richtlijn 2003/87/EG - Begrip installatie - Opslaglocatie van de brandstof daaronder begrepen - Verordening (EU) nr. 601/2012 - Begrip brandstof die de installatie verlaat.#Zaak C-158/15.
AnnotatorT.J. Thurlings
UitspraakECLI:EU:C:2016:422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 04-05-2016, C-346/14, ECLI:EU:C:2016:322
CiteertitelAB 2016/242
SamenvattingNiet-nakoming, Uitzondering op het voorkomen achteruitgang toestand oppervlaktewaterlichaam.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 mei 2016.#Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk.#Niet-nakoming - Artikel 4, lid 3, VEU - Artikel 288 VWEU - Richtlijn 2000/60/EG - Waterbeleid van de Unie - Artikel 4, lid 1 - Voorkoming van achteruitgang van de toestand van de oppervlaktewaterlichamen - Artikel 4, lid 7 - Uitzondering op het verbod op achteruitgang - Hoger openbaar belang - Vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale aan de rivier Schwarze Sulm (Oostenrijk) - Verslechtering van de watertoestand.#Zaak C-346/14.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
UitspraakECLI:EU:C:2016:322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 13-05-2016
CiteertitelAB 2016/243
SamenvattingBijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter die prevaleert boven de Wob. Uitsluitend kan een vordering bij de burgerlijke rechter worden ingesteld.
Samenvatting (Bron)Art. 26 en art. 67 Awr, art. 8:1 en art. 8:71 Awb; gesloten stelsel; vanaf 1 januari 2008 beroep tegen afwijzing Wob-verzoek in verband met fiscale geheimhoudingsplicht alleen nog bij burgerlijke rechter.
AnnotatorL.M. Koenraad , M.A.J. West
UitspraakECLI:NL:HR:2016:830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelAB 2016/244
SamenvattingSluiting van een massagesalon.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2014 heeft de burgemeester de sluiting bevolen van de door [appellante] geŽxploiteerde massagesalon [bedrijf] aan de [locatie] te Den Haag voor de duur van zes maanden, ingaande op 9 juli 2014.
AnnotatorJ.G. Brouwer , C. Post
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelAB 2016/245
SamenvattingVernietiging originele kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen. Exclusieve werking Kieswet. Geen misbruik van recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelAB 2016/246
SamenvattingSTX is geen bestuursorgaan. Geen connexiteit voor een zuiver schadebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2014 heeft de minister een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorH. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelAB 2016/247
SamenvattingBeleidsregel in verordening aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift. Provinciale planologische medewerking vereist voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Klaverhoekseweg 9a en omgeving" vastgesteld.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelAB 2016/248
SamenvattingGenerieke ontheffing van verbod tot opstijgen en landen buiten een luchthaven. Melding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2014 heeft het college aan Ebag Helicopters B.V. een generieke ontheffing verleend van het verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen.
AnnotatorM. Rus-van der Velde , K.E. Haan
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelAB 2016/249
SamenvattingRelativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelAB 2016/250
SamenvattingVerzoek terug te komen van rechtens onaantastbaar geworden besluit; toetsingskader inzake nieuw gebleken feiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2013 heeft het college geweigerd om de begunstigingstermijn van de bij besluit van 4 maart 2010 opgelegde last onder dwangom op te schorten.
AnnotatorA.T. Marseille
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale Ombudsman 02-02-2016, 2016/009
CiteertitelAB 2016/251
SamenvattingDe gemachtigde van een vrouw dient bij het CVOM een WOB-verzoek in. Het CVOM neemt telefonisch contact op met mevrouw omdat er geen machtiging is van haar voor deze actie en het vermoeden bestaat van misbruik van recht. De als gemachtigde optredende man klaagt erover dat het CVOM rechtstreeks contact heeft gezocht met zijn cliŽnt. De ombudsman oordeelt dat het CVOM te allen tijde het recht heeft te controleren als het vermoeden bestaat dat er iets niet klopt.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkSamenvatting tekst rapport (Nationale Ombudsman)
LinkVolledige tekst rapport (Nationale Ombudsman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn