AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 19-08-2016
Aflevering 30
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 27-05-2016
CiteertitelAB 2016/266
SamenvattingGarantieovereenkomst. Staatssteunrecht. Toerekenbaarheid aan overheid? Invloed gemeente op gemeentelijk havenbedrijf nv. Bevoegdheid bestuurder. Eigenmachtig en bewust geheimgehouden optreden bestuurder. Nietigverklaring passende sanctie? Aansprakelijkheid havenbedrijf?
Samenvatting (Bron)Mededingingsrecht. Vervolg van HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6102, NJ 2013/260 en HvJEU 17 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2224, NJ 2015/42. Zijn door havenbedrijf verstrekte kredietgaranties aan te merken als verboden staatssteun (art. 107 en 108 VWEU)? Toerekening aan de overheid; maatstaf. Is nietigverklaring (art. 3:40 BW) een passende sanctie? HvJEU 8 december 2011, ECLI:EU:C:2011:814, NJ 2012/124. Aansprakelijkheid van havenbedrijf op grond van onrechtmatige daad wegens onvoldoende toezicht op enig bestuurder?
AnnotatorA.J. Metselaar , J.F. van Ommeren
UitspraakECLI:NL:HR:2016:994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 22-05-2015
CiteertitelAB 2016/267
SamenvattingEen belangenorganisatie is ontvankelijk bij de burgerlijke rechter voor zover zij opkomt voor belangen van personen die ter zake geen rechtsingang hebben bij de bestuursrechter, of voor zover zij opkomt voor een eigen belang waarvoor zij geen rechtsingang heeft bij de bestuursrechter.
Samenvatting (Bron)Wijziging Paspoortwet. (De)centrale opslag vingerafdrukken. Inbreuk op privacy, art. 8 EVRM. Collectieve actie, art. 3:305a BW. Ontvankelijkheid, taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Rechtsingang voor belanghebbenden bij bestuursrechter, art. 46 Paspoortwet. Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang (HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314, NJ 2012/241; HR 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7808, NJ 2006/28). Afgeleid belang. HR doet zelf de zaak af.
AnnotatorG.A. van der Veen , C.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst annotatie (AKD)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:1296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelAB 2016/268
SamenvattingRechtsmachtverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Collectieve actie (art. 3:305a BW) m.b.t. hoogte instellingscollegegeld van universiteiten. Rechtsgang van titel 7.4 WHW met voldoende waarborgen omkleed?
Samenvatting (Bron)Rechtsmachtverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Collectieve actie (art. 3:305a BW) m.b.t. hoogte instellingscollegegeld van universiteiten. Rechtsgang van titel 7.4 WHW met voldoende waarborgen omkleed? Niet-ontvankelijkheid van vordering bij burgerlijk rechter (HR 28 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527, NJ 1992/687 (Changoe/Staat)). Status van beslissingen van bijzondere instellingen; art. 112 Grondwet. Vordering tot toetsing van algemeen verbindend voorschrift; mogelijkheid voor belanghebbende tot uitlokken van daarop gebaseerd besluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep (HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 (Staat/Privacy First)). Verschil met HR 11 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2169, NJ 1997/165 (Leenders/Ubbergen). Rechtsbescherming voor aspirant-studenten die willen opkomen tegen hoogte instellingscollegegeld; voldoende waarborgen?
AnnotatorF.J. van Ommeren , C.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2016/269
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bouwen. Intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2014 heeft het college vier aan [appellant sub 2D] verleende omgevingsvergunningen voor het perceel [locatie] te Haaren ingetrokken.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1917
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2016/270
SamenvattingDoorhaling inschrijving in specialistenregister. Tuchtrechtelijke gedeeltelijke ontzegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2014 heeft de RGS de inschrijving van [appellant] als cardioloog in het specialistenregister cardiologie met ingang van die datum doorgehaald.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-06-2016
CiteertitelAB 2016/271
SamenvattingVOG aan wijkverpleegkundige vanwege eenmalig zedenmisdrijf ten onrechte geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van [wederpartij] om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: vog) voor de functie van wijkverpleegkundige afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2016/272
SamenvattingAanplakking besluit op dichtstbijzijnde object. Bekendmaking op andere geschikte wijze. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2014 heeft het college aan de eigenaar/beheerder van een in het Schagerkanaal aangetroffen vaartuig, genaamd [naam vaartuig], door aanplakking op de Stolperbrug medegedeeld dat het vaartuig op 25 februari 2014 met toepassing van spoedeisende bestuursdwang is geborgen en vervoerd naar de provinciale dwanghaven te Heerhugowaard en daar is opgeslagen. Daarbij heeft het college vermeld dat de gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar/beheerder komen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelAB 2016/273
SamenvattingVerzoek tot handhaving. Beperking aan de doorwerking van het EU-recht door middel van richtlijnconforme uitleg en rechtstreekse werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2012 heeft de inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) geweigerd handhavend op te treden tegen aanvullende keurmerken bij een bouwproduct.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelAB 2016/274
SamenvattingBij besluit heeft de burgemeester de sluiting van een stash bevolen voor de duur van zes maanden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2014 heeft de burgemeester [appellant A] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het pand aan de [locatie] te Tilburg (hierna: het pand) met ingang van 9 oktober 2014 voor de duur van zes maanden te sluiten en gesloten te houden.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2016/275
SamenvattingArbo-boete. Verwijtbaarheid. Adequaat toezicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2014 heeft de minister [appellante] een boete ten bedrage van 21.600,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 7.7, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelAB 2016/276
SamenvattingToestemming binnentreding woning. Uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs. ‘Zozeer indruist’-criterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2014 en onderscheiden besluiten van 12 december 2014 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, de aan de vreemdelingen verleende verblijfsvergunningen regulier voor bepaalde tijd ingetrokken.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-07-2015
CiteertitelAB 2016/277
SamenvattingArboboete. Verminderde verwijtbaarheid. Boetematigingsbeleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2013 heeft de minister aan [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd van 18.000,00.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-03-2015
CiteertitelAB 2016/278
SamenvattingWav-boete. Ne bis in idem. Boetematiging. Financiële omstandigheden. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 11 juli 2013 heeft de minister de vennootschap en [appellant sub 2] een boete opgelegd van 88.000,00, onderscheidenlijk 44.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-03-2011
CiteertitelAB 2016/279
SamenvattingArbo-boete. Verwijtbaarheid. Adequaat toezicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2009 heeft de minister aan [appellante] een bestuurlijke boete ter hoogte van 8.100,00 opgelegd.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-12-2014
CiteertitelAB 2016/280
SamenvattingEen voldoende mate van transparantie in het kader van een subsidietender houdt in dat zowel over de ontwikkeling van beoordelingscriteria als over de toepassing daarvan inzichtelijke documentatie beschikbaar moet zijn.
Samenvatting (Bron)glb
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 02-02-2016
CiteertitelAB 2016/281
SamenvattingAanvulling beroepsgronden. Aanvulling van beroepsgronden na tussenuitspraak is niet in strijd met de goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Regeling GLB-inkomenssteun 2006, onderdeel Investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:28
Artikel aanvragenVia Praktizijn