Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-08-2016
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelGaat u maar rustig slapen...
CiteertitelM en R 2016/71
SamenvattingHoewel van de regering mag worden verwacht dat zij erover waakt dat milieu- en gezondheidsproblemen die een gevolg zijn van economische activiteiten, worden aangepakt zodra zij zich serieus aandienen, wordt dit vertrouwen geregeld beschaamd. Voorbeelden zijn de stikstof- en fosfaatbelasting van het grond- en oppervlaktewater door overbemesting, de dodelijke slachtoffers vanwege hoge concentraties fijn stof door het verkeer en de slachtoffers van Q-koorts als gevolg van de geitenhouderij, die met ernstige gezondheidsklachten kregen te kampen.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet bestemmingsplan onderzocht
CiteertitelM en R 2016/72
SamenvattingOm een bestemmingsplan vast te stellen is veel onderzoek vereist. De meeste onderzoeksverplichtingen zijn erop gericht in een vroeg stadium zekerheid te krijgen over de gevolgen van de maximale mogelijkheden van een bestemmingsplan. Dit knelt met de wens vanuit de praktijk om steeds globaler en flexibeler te bestemmen (‘uitnodigingsplanologie’ of ‘ontwikkelingsplanologie’). Door flexibiliteitsbepalingen in bestemmingsplannen ontstaan ‘dubbele onderzoeksverplichtingen’ (onderzoek zowel bij het moederplan als bij het uitwerkings- of wijzigingsplan). De vraag of een bestemming ergens mogelijk is en de vraag hoe die bestemming precies wordt gerealiseerd – met alle alternatieven die daarvoor beschouwd moeten worden – moeten vaak tegelijk beantwoord worden.
Auteur(s)S. van Velsen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Overijssel 15-04-2016
CiteertitelM en R 2016/74
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor aanleg van een op een rotonde aansluitende ontsluitingsweg. Woning van eiser is gelegen op een afstand van 160 m van de rotonde. Vraag is of de breedte van de zone ter plaatse van de woning 1/3 van 250 m is ( art. 75, lid 2 Wgh) of 250 m (art. 75, lid 3 Wgh).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen het bedrijventerrein Zwartewater en de N331 ten zuiden van Hasselt (Euroweg); het aan de ruimtelijke onderbouwing ten grondslag gelegde verkeers- en akoestisch onderzoek schiet tekort; verweerder kan gebrek herstellen met een aanvullende motivering.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2016:1313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 17-12-2015, C-580/14, ECLI:EU:C:2015:835
CiteertitelM en R 2016/75
SamenvattingNiet is gebleken van feiten of omstandigheden die, uit het oogpunt van het evenredigheidsbeginsel, de geldigheid kunnen aantasten van artikel 16, lid 3, tweede zin, van Richtlijn 2003/87/EG, waar deze bepaling voorziet in een boete van €°100 per ton uitgestoten kooldioxide-equivalent waarvoor de exploitant geen emissierechten heeft ingeleverd.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-02-2016
CiteertitelM en R 2016/76
SamenvattingBroeikasgasemissierechten; administratieve boete – lex certa beginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2013 heeft de NEa aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 40.000,00 wegens het verstrekken van onjuiste gegevens in het kader van de toewijzing van broeikasgasemissierechten.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-02-2016
CiteertitelM en R 2016/77
SamenvattingOM i.c. niet-ontvankelijk vanwege handhavingsbeleid gemeente
Samenvatting (Bron)Artikel 2:53, lid 1, sub a, Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 Het openbaar ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van verdachte. Er is gehandeld in strijd met het Beleidsplan Handhaving gemeente Groningen 2010-2013, vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen van 11 mei 2010, bekend gemaakt op 27 mei 2010. Dit beleid kan als beleidsregel in de zin van artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht gelden. Daarom is het beroep op het vertrouwensbeginsel gehonoreerd. Gemeentelijk beleid toegerekend aan het openbaar ministerie. Het beroep op verjaring en het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.
AnnotatorH.J.A. van Ham , D. van 't Westeinde
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:1011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-02-2016
CiteertitelM en R 2016/78
SamenvattingBij het bepalen van de m.e.r.-plicht van een landsgrensoverschrijdende activiteit dient de gehele activiteit in ogenschouw te worden genomen. Dat impliceert niet dat er voor een desbetreffende grensoverschrijdende activiteit één integraal MER moet worden opgesteld. De betrokken lidstaten dienen zorg te dragen voor het opstellen van MER’en, waarin ieder MER zich richt op de activiteit voor zover die is gesitueerd in de desbetreffende lidstaat. Wel dient een beschrijving van de cumulatieve effecten te worden opgenomen van de activiteitonderdelen aan weerszijden van de grens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 april 2015 hebben de ministers het inpassingsplan "Inpassingsplan DW380 Doetinchem - Voorst" vastgesteld. Ter uitvoering van dit inpassingsplan hebben het college van burgemeester en wethouders van Montferland en het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek onderscheidenlijk de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluiten van 21, 23 en 28 april 2015 een aantal omgevingsvergunningen verleend en een ontheffing als bedoeld in de Flora- en Faunawet verleend.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 17-03-2016, C-472/14, ECLI:EU:C:2016:171
CiteertitelM en R 2016/79
SamenvattingZweedse regels m.b.t. o.a. aangifteplicht voor chemische stoffen; verhouding tot REACH en vrij verkeer van goederen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 maart 2016.#Canadian Oil Company Sweden AB en Anders Ranten tegen Riksaklagaren.#Prejudiciele verwijzing - Registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen - Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) - Omvang van het geharmoniseerde gebied - Registratie van de stoffen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het in de handel brengen - Artikel 5 - Nationale register voor chemische stoffen - Aangifteplicht met het oog op registratie - Verenigbaarheid met de REACH-verordening - Artikelen 34 VWEU en 36 VWEU - Kwantitatieve invoerbeperking.#Zaak C-472/14.
AnnotatorE. Broeren
UitspraakECLI:EU:C:2016:171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerecht EU 25-09-2015, T-268/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:698
CiteertitelM en R 2016/80
SamenvattingIdentificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof. Zie noot onder 2016/79.
LinkVolledige tekst uitspraak (Curia.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelM en R 2016/81
SamenvattingOmvang motiveringsplicht bij toename stikstofdepositie. Zoe noot onder 2016/82.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-03-2016
CiteertitelM en R 2016/82
SamenvattingOmvang motiveringsplicht bij toename stikstofdepositie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Uitloopgebied Assenrade" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelM en R 2016/83
SamenvattingVaststellen hogere waarde geluid los van bestemmingsplanprocedure. Intrekken eerder besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2014 heeft het college hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de weg voor onder andere de woning op het perceel [locatie]. Tevens heeft het college bij dit besluit de eerder voor deze woning vastgestelde hogere waarden ingetrokken.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelM en R 2016/84
SamenvattingOmgevingsvergunning mag niet worden geweigerd zonder verklaringen van geen bedenkingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de huidige chalet/bedrijfswoning (hierna: het chalet) op het perceel [locatie] te Putten (hierna: het perceel).
AnnotatorV. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:921
Artikel aanvragenVia Praktizijn