Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 25-07-2016
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelDe privaatrechtelijke aspecten het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel II)
CiteertitelTBR 2016/92
SamenvattingDe auteur gaat in deze bijdrage in op de wijziging van art. 7:758 BW waardoor de aannemer eenvoudiger of eerder aansprakelijk is voor verborgen gebreken. De kern van het voorstel is dat de aannemer aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De consequenties van deze wijziging voor de bewijslastverdeling, het opleverproces en de wijze waarop de wijziging invloed gaat hebben op aannemingsovereenkomsten met niet-consumenten, komen aan bod. Volgens de auteur is het voor de praktijk vooral van belang dat een duidelijke wettekst wordt ingevoerd waarbij de bedoeling van de wetgever omtrent de verplichtingen van partijen niet voor tweeŰrlei uitleg vatbaar is, zodat (nieuwe) discussies (en geschillen) worden vermeden.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeschilbeslechting bij kwaliteitsborging voor het bouwen
CiteertitelTBR 2016/93
SamenvattingEen verkennend tweeluik. Het publiekrechtelijk kader. De auteur gaat in dit deel van het tweeluik over geschilbeslechting bij kwaliteitsborging voor het bouwen in op de rollen van de gemeente, de vergunning-aanvrager, de (derde)belanghebbende en de toelatingsorganisatie, in het kader van de toelating en de toepassing van het instrument van kwaliteitsborging.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeschilbeslechting bij kwaliteitsborging voor het bouwen
CiteertitelTBR 2016/94
SamenvattingEen verkennend tweeluik. Het privaatrechtelijk kader. In het tweede deel van dit verkennend tweeluik komt aan de orde wat het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen privaatrechtelijk betekent. Gekeken wordt naar de rollen, situaties en beslismomenten van de betrokkenen in het voorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wordt verkennend in kaart gebracht wat dit betekent voor de geschilbeslechting.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht
CiteertitelTBR 2016/95
SamenvattingBij brief van 23 juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer ge´nformeerd over het voornemen tot wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Bij de brief is de ontwerptekst van het wijzigingsvoorstel voor de nieuwe Laddertekst gevoegd. In de bijdrage van Luuk Gerritsen en Tycho Lam wordt het wijzigingsvoorstel belicht.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , L.J. Gerritsen
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelTBR 2016/97
SamenvattingBestemmingsplan Best
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Klaverhoekseweg 9a en omgeving" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-05-2015
CiteertitelTBR 2016/98
SamenvattingBestemmingsplan Waddinxveen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2014, kenmerk RV/14/00305, heeft de raad het bestemmingsplan "Glasparel+" vastgesteld. Hieraan ligt ten grondslag het besluit van 1 april 2014, kenmerk PZH-2014-461778130, van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot ontheffingverlening van de Verordening Ruimte.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelTBR 2016/99
SamenvattingInstemmingsbesluit Groningen
Samenvatting (Bron)De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelTBR 2016/100
SamenvattingInpassingsplan Woerden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Geluidswal Veldhuizen" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelTBR 2016/101
SamenvattingBestemmingsplan Bloemendaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan op het perceel [locatie] te Bloemendaal (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRechtbank Noord-Nederland 26-04-2016
CiteertitelTBR 2016/102
SamenvattingAsielzoekerscentrum Balk
Samenvatting (Bron)Tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Balk. Geen relativiteit in bezwaar. Geen stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor. Drempelwaarden bij Besluit mer zijn indicatief. Verweerder is bevoegd om toepassing te geven aan artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor. Omgekeerde werking van de Wgv en het Activiteitenbesluit voor wat betreft geurcontour. Locatie-onderzoek en alternatieven. Deugdelijke belangenafweging.
AnnotatorH. Koolen
LinkVolledige tekst artikel (gijsheutinkadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:2041
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelTBR 2016/103
SamenvattingMaasvlakte
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in Rotterdam.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Limburg 16-12-2015
CiteertitelTBR 2016/104
SamenvattingBouwtijdverlenging
Samenvatting (Bron)Uitvoering van werk, nieuwbouw stadhuis gemeente Venlo, ernstig vertraagd. Vertraging is naar het oordeel van de rechtbank niet te wijten aan de door de aannemer gestelde onuitvoerbaarheid van het bestek
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2015:10435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-03-2016
CiteertitelTBR 2016/105
SamenvattingRetentierecht en hypotheekrecht
Samenvatting (Bron)Retentierecht t.o. hypotheek
AnnotatorP.H.Th. Welten
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-04-2016
CiteertitelTBR 2016/106
SamenvattingKwalitatief lidmaatschap van een vereniging naast de VvE
Samenvatting (Bron)Artikel 5:112 lid 3 BW. Vereniging naast Vereniging van Eigenaars. Geen verplicht lidmaatschap aangenomen; ook niet op andere gronden verplichting tot betaling van bijdrage naast die aan de VvE.
AnnotatorM.C.E. van der Vleuten
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1515
Artikel aanvragenVia Praktizijn