Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 24-07-2016
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelEigen beheer: quo vadis?: vervolg
CiteertitelTPV 2016/19
SamenvattingIn zijn column opgenomen in TPV 2015/5 heeft auteur stilgestaan bij de toekomst van de pensioenopbouw in eigen beheer, een pensioenopbouw die buiten de reikwijdte van de Pensioenwet valt. Dit eigen beheer staat om diverse redenen onder grote druk en moet leiden tot wijziging van het regime. De Staatssecretaris van Financiën — een type die graag spoedig resultaten ziet en uiteraard bij voorkeur conform zijn eigen inzichten — heeft echter te maken met een dossier dat maar niet tot resultaat wil leiden. De materie is kennelijk (zeer) weerbarstig en de politieke en maatschappelijke krachten werken kennelijk verschillende kanten op. Na genoemde column zijn er zeker ontwikkelingen, maar er ontbreekt naar het zich laat aanzien uitzicht op een oplossing, terwijl het aanvankelijk toch de bedoeling was dat ingaande 2016 een nieuw regime zou gelden. Inmiddels lijkt zelfs 2017 niet meer haalbaar en met het zicht op de verkiezingen in 2017 is het waarschijnlijk dat ook invoering van een nieuw regime ingaande 2018 wel eens een probleem kan zijn.
Auteur(s)P. Kavelaars
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPersoonlijke pensioenrekeningen met een individuele buffer
CiteertitelTPV 2016/20
SamenvattingDe Nederlandse pensioensector is naarstig op zoek naar een nieuw pensioencontract dat de bestaande uitkeringsovereenkomst vervangt. Veel varianten die op de tekentafel liggen zijn gebaseerd op persoonlijke pensioenrekeningen. In de meest pure vorm van persoonlijke pensioenrekeningen delen deelnemers alleen het zogenaamde microlanglevenrisico. De contractdiscussie lijkt zich vooral toe te spitsen op het al dan niet vergroten van de reikwijdte van de risicodeling. Die reikwijdte is bij persoonlijke pensioenrekeningen desgewenst op een evenwichtige manier uit te bouwen door persoonlijke pensioenrekeningen aan te vullen met een individueel toebedeelde buffer. In tegenstelling tot een collectieve buffer is voor elke deelnemer op elk moment te bepalen welk ‘aandeel’ hij of zij heeft in de buffer. Dit heeft een aantal voordelen. Zo is deze waarde gemakkelijk overdraagbaar naar een andere pensioenregeling in het geval de deelnemer wisselt van werkgever. De individuele buffer is geschikt om schokken in het persoonlijk pensioenvermogen op te vangen én om risico's te delen tussen bestaande deelnemers. De opbouw van dit artikel is als volgt. Eerst bespreken auteurs de aanleiding voor de zoektocht naar een nieuw pensioencontract. Vervolgens gaan ze in op het concept van persoonlijke pensioenrekeningen met een buffer. Hiervan beschrijven ze twee smaken: collectieve buffers en individueel toebedeelde buffers. Vervolgens evalueren auteurs de mogelijkheden voor risicodeling in beide contracten. Daarna sluiten ze het artikel af met een conclusie.
Auteur(s)D.W.G.A. Broeders , R.J. Mehlkopf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet FNV KIEM-arrest en de verplichte deelname van zelfstandigen in een bpf
CiteertitelTPV 2016/21
SamenvattingOp 4 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het FNV KIEM-arrest uitspraak gedaan over de mededingingsrechtelijke vraag of in een cao een minimumtarief voor zelfstandige remplaçanten mag worden opgenomen. Deze uitspraak moet worden geplaatst in een lange rij van uitspraken van het HvJ over de reikwijdte van het Europees mededingingsrecht en meer in het bijzonder over de verhouding c.q. spanning tussen enerzijds het kartelverbod en anderzijds de sociale beschermingsdoelstelling van het VWEU.
Auteur(s)M.E.C. Boumans
LinkVolledige tekst artikel (pggm.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2014:2411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBehoefte aan meer flexibiliteit bij pensionering
CiteertitelTPV 2016/22
SamenvattingDeelnemers maken beperkt, maar wel toenemend gebruik van de beschikbare flexibiliteit bij pensionering. Daarnaast gedragen deelnemers zich vaak niet in lijn met hun voorkeuren. Dit onderzoek geeft de volgende verklaringen: 1. de beschikbare mogelijkheden voldoen niet aan de gewenste flexibiliteit om te voorzien in de behoeftes, 2. deelnemers hebben gebrek aan kennis over de mogelijkheden en 3. deelnemers zijn geneigd de default-optie te kiezen. Dit onderzoek wijst uit dat deelnemers naast de bestaande mogelijkheden een duidelijke behoefte hebben aan een eenmalige uitkering bij pensionering als extra mogelijkheid
Auteur(s)M.T.M. Willemsen , C.E. Kortleve
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe relevantie van ESG-factoren bij het beleggen in aandelen
CiteertitelTPV 2016/23
SamenvattingHet maatschappelijk veld waarin pensioenfondsen opereren is continu in beweging. Toezichthouders, deelnemers en maatschappelijke organisaties stellen steeds meer vragen over hoe pensioenfondsen in hun beleggingsportefeuille omgaan met ESG (Environmental/milieu, Social/maatschappelijk en Governance/goed bestuur)-factoren zoals klimaatverandering, mensenrechtenkwesties en corruptie. Pensioenfondsen worden geacht een visie en beleid te hebben ten aanzien van verantwoord beleggen. Een van de vragen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van verantwoord beleggen is welke consequenties dit heeft voor de rendementen van de beleggingsportefeuille. Om deze vraag te helpen beantwoorden hebben NN Investment Partners (NN IP) en het European Centre for Corporate Engagement (ECCE) van de Universiteit Maastricht gezamenlijk een studie uitgevoerd om nieuwe inzichten te krijgen in het effect van ESG-factoren op de beleggingsrendementen van wereldwijde aandelenportefeuilles.
Auteur(s)A.C.T. Borgers , G.F.C. Veul
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet pensioencommunicatie: veel ambitie, maar de deelnemer is zover nog niet
CiteertitelTPV 2016/24
SamenvattingOp 1 juli 20151 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. Op 2 september 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Uit verschillende onderzoeken2 en adviezen trok zij de conclusie dat de huidige communicatie-inspanningen van pensioenuitvoerders niet altijd het gewenste effect hebben. ‘Deelnemers hebben een te rooskleurig beeld en er moet eerlijk worden gecommuniceerd over risico’s en onzekerheden. Ook wordt er onvoldoende aangesloten bij wensen, informatiebehoefte, kenmerken van de deelnemers en zijn manier van informatieverwerking. Tot slot wordt er te weinig inzicht gegeven in het te verwachten pensioeninkomen en in de financiële gevolgen van bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie.’ Dit heeft inmiddels geleid tot de Wet Pensioencommunicatie. In dit artikel bespreekt auteur de belangrijkste gevolgen voor de communicatie van deze wet en gaat auteur in op de vraag of de Wet pensioencommunicatie leidt tot een toename van het pensioenbewustzijn van deelnemers.
Auteur(s)C. de Quelerij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelTransparantie vereist bij bindende aanwijzing uitvoerder in een cao (TPV 2016/12)
CiteertitelTPV 2016/25
SamenvattingIn dit artikel reageert auteur op het in TPV 2016/12 gepubliceerde artikel van mr. I. Witte inzake het UNIS-arrest.
Auteur(s)H. van Meerten
LinkVolledige tekst uitspraak (HvJ EU)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016
CiteertitelTPV 2016/27
SamenvattingBevoegdheidsverdeling tussen een verplicht bedrijfstakpensioenfonds en cao-partijen: door een verplicht Bpf bevoegd vastgestelde reglementen en genomen besluiten zijn bindend voor de onder de verplichtstelling vallende werkgevers en werknemers.
Samenvatting (Bron)Prorogatie. Verhouding en bevoegdheidsverdeling tussen een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en CAO-partijen bij de vaststelling van de verdeling van de pensioenpremies. Vervolg van ECLI:NL:GHARL:2015:9543
AnnotatorE. Lutjens
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:3725
Artikel aanvragenVia Praktizijn