Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 02-09-2016
Aflevering 7442
RubriekRedactioneel
TitelNaar een nieuwe vorm van zelfbestuur
CiteertitelGst. 2016/100
SamenvattingSolke Munneke schreef in zijn redactioneel (Gst. 2016/61) dat de aandacht niet alleen gericht moet zijn op het herstel van de klassieke decentrale autonomie, maar dat vooral ook moet worden gekeken naar de vrije marges binnen het medebewind. En dan vooral naar de vraag of die vrijheid meer waarborgen behoeft, want nu is een en ander geheel afhankelijk van de luimen van de nationale politiek. Periodiek wordt ons land gevisiteerd door een delegatie van de Raad van Europa, waarbij wordt gekeken of Nederland zich voldoende houdt aan het Handvest voor lokale autonomie. Deze delegatie maakt dan altijd eerst een ronde door het land en hoort vrijwel overal dat het met de decentrale autonomie heel matig is gesteld.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestuurlijke boete in de Participatiewet na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bezien vanuit het perspectief van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechter en de burger
CiteertitelGst. 2016/101
SamenvattingDit artikel opent met een beknopte weergave van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de hoogte van de bestuurlijke boete wegens een schending van de inlichtingenplicht in de Participatiewet sinds de aanscherping van het sanctiebeleid door de invoering van de Fraudewet op 1 januari 2013. Aansluitend worden de effecten en consequenties van deze uitspraken onderzocht vanuit het gezichtspunt van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechter en de bijstandsgerechtigde burger. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of de wetgever zijn doelstelling dat fraude niet mag lonen, heeft bereikt.
Auteur(s)H. Nummerdor-Buijs , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 13-05-2016
CiteertitelGst. 2016/102
SamenvattingArtikel 67 AWR betreft een bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter die prevaleert boven de WOB 1992. Tegen de afwijzing van een informatieverzoek op grond van artikel 67 AWR kan uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter worden ingesteld.
Samenvatting (Bron)Art. 26 en art. 67 Awr, art. 8:1 en art. 8:71 Awb; gesloten stelsel; vanaf 1 januari 2008 beroep tegen afwijzing Wob-verzoek in verband met fiscale geheimhoudingsplicht alleen nog bij burgerlijke rechter.
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst wetsartikel (Wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-01-2016
CiteertitelGst. 2016/103
SamenvattingArt. 2.12 eerste lid aanhef en onder a onder 2 Wabo regelt een goede ruimtelijke ordening, waarvan het behouden en herstellen van een uit ruimtelijk oogpunt goed woon-, werk- en ondernemersklimaat een onderdeel vormt. Niet is op voorhand uitgesloten dat vestiging van Hornbach leidt tot een minder goed ondernemersklimaat door mogelijke vermindering van aantal klanten Praxis, en daardoor tot daling van omzet en inkomsten. Art. 2.12 eerste lid aanhef en onder a onder 2 Wabo strekt dan ook mede ter bescherming van de belangen van Praxis. Beroep van Praxis op deze bepaling strandt daarom niet op relativiteitsvereiste. (Best)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2012 heeft het college aan Hornbach een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel Zandstraat 15 te Best (hierna: het perceel). Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college de door VNB Hasco en andere en Praxis Vastgoed en Praxis Doe-het-Zelf Center daartegen gemaakte bezwaren gegrond verklaard en het besluit van 13 september 2012 onder aanvulling en herstel van de motivering in stand gelaten. Bij besluit van 7 februari 2014 heeft het college een wijziging aangebracht in het besluit van 30 juli 2013. Bij tussenuitspraak van 20 juni 2014 (hierna: de tussenuitspraak) heeft de rechtbank het college in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na verzending daarvan de gebreken in de besluiten van 30 juli 2013 en 7 februari 2014 te herstellen met inachtneming van de overwegingen en de aanwijzingen in deze tussenuitspraak. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorM. Blokvoort
LinkVolledige tekst wetsartikel (Wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-03-2016
CiteertitelGst. 2016/104
SamenvattingAnterieure winkeltijdenverordening verbindend. Uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren. Begrip winkel. Inpandige slijterij. Schaarse ontheffing voor bepaalde tijd (Waddinxveen)
Samenvatting (Bron)Ontheffing van artikel 2, eerste lid, onder a, van de Winkeltijdenwet. Verbindendheid verordening. Belangenafweging. Schaarse ontheffing mag in beginsel niet voor onbepaalde tijd worden verleend.
AnnotatorW.P. Adriaanse
LinkVolledige tekst wetsartikel (Wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-03-2016
CiteertitelGst. 2016/105
SamenvattingPlanschade. Taxatie. Deskundigenadvies (Gemert-Bakel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2012 heeft het college aan [appellant] 10.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 december 2011 tot de dag van uitbetaling, ter tegemoetkoming in planschade toegekend. Tevens is bij dat besluit een vergoeding van deskundigenkosten van 720,00 exclusief BTW toegekend.
AnnotatorL.J. Gerritsen , M.J.O. Copier
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman Advocaten & Notarissen)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelGst. 2016/106
SamenvattingWet gemeentelijke schuldhulpverlening. Weigering schuldhulpverlening. Fraude. Hardheidsclausule. Beleidsregels. (Zoetermeer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2014 heeft het college een aanvraag van [appellante] om schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: Wgs) afgewezen.
AnnotatorH. van Deutekom
LinkVolledige tekst wet (Wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelGst. 2016/107
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen, exceptieve toetsing. (Putten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2013 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van de huidige chalet/bedrijfswoning (hierna: het chalet) op het perceel [locatie] te Putten (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelGst. 2016/108
SamenvattingNadeelcompensatie. Afwijzing verzoek om vergoeding immateriële schade vanwege overlast AWACS. Besluit. Beleidsregel als grondslag voor zuiver nadeelcompensatiebesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 15 maart 2013 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] en anderen om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGst. 2016/109
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking. Het permanent bewonen van een recreatiepark is – gelet op de aard en de omvang van de functiewijziging – een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ook als geen sprake is van een nieuw ruimtebeslag kan sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Afgezet tegen het voorheen geldende bestemmingsplan worden de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. (Zundert)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Parc Patersven" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1503
Artikel aanvragenVia Praktizijn