Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 08-09-2016
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelAdvisory opinions van de rechter
CiteertitelNTB 2016/27
Samenvatting“It is the duty of the Judicial Department to say what the law is”, zo overwoog Chief Justice Marshall in de bekende uitspraak Marbury v. Madison. Maar, zoals latere uitspraken van het Amerikaanse Supreme Court laten zien, niet onbeperkt: de rechter kan dat alleen als aan hem een actuele “case or controversy” zoals vastgelegd in Art. III, Section 2, Clause 1 van de Amerikaanse Grondwet, is voorgelegd. Advisory opinions mag de Amerikaanse (federale) rechter niet geven. Zoals de Supreme Court in een uitspraak uit 2006 DaimlerChrysler Corp/Cuno het zegt: er moet sprake zijn van “concrete, particularized and actual harm”. Dat klinkt ons natuurlijk niet onbekend in de oren: ontbreekt een actueel en persoonlijk belang, dan is er geen sprake van procesbelang en doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak. Maar de werkelijkheid is soms enigszins anders.
Auteur(s)E.J. Daalder
LinkMeer over de in het artikel besproken uitspraak (Wikipedia)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34 389). Eindstation of tussenhalte.
CiteertitelNTB 2016/28
SamenvattingNiemand zal bezwaar hebben tegen vereenvoudigingen van het stelsel van rechtsbescherming als dat stelsel daar niet slechter van wordt. Aanvaarding van het Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak zoals dat op 21 januari 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, leidt echter niet tot voor de hand liggende vereenvoudigingen terwijl in ieder geval de rechtspraak over sociale zekerheid eronder lijdt: de rechtseenheid en rechtszekerheid komen onder extra druk te staan en de rechtspraak wordt duurder zonder dat daarmee is geborgd dat geschillen sneller (definitief) worden beslecht. Is de weg naar een strategisch verstandige herziening van de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak (opnieuw) geblokkeerd of is het voorstel een ‘faux pas’ als eerste stap in de richting van één nationaal bestuursrechtelijk gerechtshof dat alle bestuursrechtelijke hoger beroepszaken behandelt?
Auteur(s)R. Groenheide , D.T. van der Leek , A.G.M. van der Zanden
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Recht.nl Wetsvoorstellen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet rapport 'De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht'
CiteertitelNTB 2016/29
SamenvattingSinds het begin van de eeuw toont de bestuursrechtspraak zich ontvankelijk voor feedback vanuit de samenleving. Dat is niet vanzelfsprekend. Op goede gronden is verdedigbaar, dat de bestuursrechtspraak met een zekere onverstoorbaarheid, los van de effecten die zij in de samenleving bewerkstelligt, moet worden uitgeoefend. We kunnen dan spreken van autonome bestuursrechtspraak. De rechtssociologen Nonet en Selznick maken in hun “Law & society in transition, Toward responsive law” een onderscheid tussen repressief recht, autonoom recht en responsief recht. Dit onderscheid bedoelen zij primair als een analytisch instrument waardoor rechtssystemen of onderdelen daarvan kritisch beschouwd kunnen worden. Daarnaast bedoelen zij een ontwikkelingsmodel te schetsen. Elk van de drie ideaaltypen heeft zijn eigen kracht, maar ook tekortkomingen. De tekortkomingen van elk type genereren een dynamiek, die het recht van het ene type in de richting van het andere duwt.
Auteur(s)D. Allewijn
LinkVolledige tekst rapport (Rijksuniversiteit Groningen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelModernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer
CiteertitelNTB 2016/30
SamenvattingAls het aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie ligt wordt de Awb-regeling over elektronisch bestuurlijk verkeer gemoderniseerd. In februari van dit jaar brachten zij een voorstel in consultatie tot wijziging van afdeling 2.3 Awb.2 De VAR organiseerde op 31 maart jl. een studiemiddag over dit concept-wetsvoorstel. Twee sprekers die deskundig zijn op het terrein van e-overheid en recht lieten hun licht schijnen over het voorstel: mr. A.M. (Aline) Klingenberg en prof. mr. G. (Margriet) Overkleeft-Verburg. Mr. M.L.M. (Marte) van der Loop, die als wetgevingsjurist heeft gewerkt aan het voorstel, gaf de aftrap met een korte inleiding van hetgeen wordt voorgesteld. De middag werd voorgezeten door prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf. In deze bijdrage doen wij verslag van de studiemiddag.
Auteur(s)M.M. Groothuis , M.J. Jacobs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Europees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2016/31
SamenvattingEen Nederlands ‘hoogtepunt’ voor deze kroniek was de afwijzing van het Associatieverdrag met Oekraïne in het raadgevend referendum op 6 april 2016 door ruim 61,1% van de opgekomen kiezers. Volgens M.H. van der Woude, ‘Redactionele signalen’, SEW 2016/63, afl. 4, p. 141, is die afwijzing geen obstakel voor de inwerkingtreding van de bepalingen over vrijhandel in het verdrag, omdat dat onderwerp tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort. Deze bepalingen zijn zelfs al bij diverse raadsbesluiten uit 2014 voorlopig van toepassing verklaard.
Auteur(s)R.J.G.M. van Widdershoven , R. Ortlep , A.P.W. Duijkersloot , M. Verhoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Overheidsaansprakelijkheid
CiteertitelNTB 2016/32
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn