Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 09-09-2016
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelBiodiversiteit onvoldoende beschermd
CiteertitelM en R 2016/86
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet voegt de Boswet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet samen. De Wet natuurbescherming kent, wat de bescherming betreft, kortweg een drietal hoofdbestanddelen: een natuurvisie, gebiedsbescherming en soortbescherming c.q. schadebestrijding (jacht). Volgens de considerans is het onder meer ‘wenselijk is te komen tot een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader voor het behoud van de biologische diversiteit’. Biodiversiteit is volgens de MvT een gemeenschappelijk erfgoed. Het in goede staat behouden en zo nodig herstellen van natuur is van wezenlijk belang voor een duurzame samenleving op korte en op lange termijn , de huidige en toekomstige generaties. Dat lijkt zo op het eerste gezicht een mooie aanzet voor een integrale en effectieve juridische bescherming van de ecosystemen. Toch zijn enkele vragen en kanttekeningen op zijn plaats.
Auteur(s)J. Kramer
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Eerste Kamer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelActualiteiten Activiteitenbesluit 2015
CiteertitelM en R 2016/87
SamenvattingOp 17 maart 2016 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht (VMR) haar Actualiteitendag 2016. Deskundigen werd gevraagd in 20 minuten de belangrijkste actualiteiten in 2015 op hun aandachtsgebied te presenteren. Milieu en Recht is verheugd, dat een aantal van hen bereid bleek hun presentatie uit te schrijven voor publicatie.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
LinkVolledige tekst besluit (Wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelWabo en omgevingsvergunning voor milieu 2015/2016
CiteertitelM en R 2016/88
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt de auteur enkele uitspraken met betrekking tot de Wabo en de omgevingsvergunning voor milieu. Hoewel ook wetgeving ter sprake komt, ligt de nadruk op de jurisprudentie. Ook wetgeving komt ter sprake, maar de nadruk ligt op de jurisprudentie.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek jurisprudentie waterrecht
CiteertitelM en R 2016/89
SamenvattingIn deze kroniek komt de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het waterrecht aan de orde, die gewezen is sinds begin 2015.
Auteur(s)J.J.H. van Kempen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelGezondheid in het omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2016/90
SamenvattingValt er wel iets nieuws te melden over het thema ‘gezondheid’ in het omgevingsrecht? Zorgen over de gevolgen van verontreiniging voor de volksgezondheid waren decennia geleden al een belangrijke reden voor het vaststellen van milieuwetgeving. Bescherming van onze gezondheid is sindsdien een belangrijk doel van het omgevingsrecht gebleven. Op het eerste gezicht lijkt ‘gezondheid’ dus een weinig actueel thema. Toch is er alle aanleiding voor deze bijdrage, want het onderwerp gezondheid als zodanig staat ook in het omgevingsrecht opnieuw volop in de schijnwerpers.
Auteur(s)M.A. Robesin
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDe Wet natuurbescherming: natuurwetgeving vereenvoudigd?
CiteertitelM en R 2016/91
SamenvattingDe nieuwe Wet natuurbescherming stond centraal gedurende de themamiddag van de Vereniging voor Milieurecht op 9 juni 2016. De huidige natuurbeschermingswetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet) zal naar verwachting per 1 januari 2017 vervangen worden door de nieuwe wet. De Wet natuurbescherming bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland, alsook bepalingen over de jacht en houtopstanden. Na een welkomstwoord van middagvoorzitter prof. mr. K.J. de Graaf en een korte algemene ledenvergadering, werd de nieuwe wet zowel vanuit het perspectief van de wetgever als dat van de praktijk grondig besproken door vier deskundige sprekers, gevolgd door een plenaire discussie, waarbij de aanwezigen kritische vragen niet schuwden. In het onderstaande volgt een kort verslag van de middag.
Auteur(s)L.S. Braaksma , K.J. de Graaf
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 06-04-2016
CiteertitelM en R 2016/92
SamenvattingMedeplegen van overtreding van artikel 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (terwijl hij tot de feiten opdracht heeft gegeven en feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen)
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever van een rechtspersoon meermalen schuldig gemaakt aan het leiding geven aan het medeplegen van opzettelijke overtreding van de WGB en valsheid in geschrift. De rechtspersoon heeft gewasbeschermingsmiddelen, te weten Bitoxybacillin en Lepidocide, ingevoerd en op de Nederlandse Markt gebracht. Deze middelen zijn in Nederland niet toegelaten. Facturen en bestickering op verpakkingen zijn vervalst. De middelen zijn vervolgens verkocht. Veroordeeld tot 60 uur taakstraf en 1 maand voorw. gevangenisstraf.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2016:2087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-03-2016
CiteertitelM en R 2016/93
SamenvattingHet Oplosmiddelenbesluit gaf wel de mogelijkheid tot uitstel tot na 31 oktober 2007 voor het voldoen aan emissiegrenswaarden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2010 heeft het college [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 3, eerste lid, in samenhang met artikel 5, aanhef en onder a, van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer (hierna: het Oplosmiddelenbesluit) zoals dat destijds gold.
AnnotatorA. Collignon , A. Vos
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-03-2016
CiteertitelM en R 2016/94
SamenvattingCriteria Incidentele bedrijfssituaties. Toeslag voor muzieklawaai en Incidentele bedrijfssituaties. Onderscheid onduldbare en onaanvaardbare geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders aan Walibi Holland B.V. en Walibi Holland Vakantiepark B.V. vergunning verleend voor het in werking hebben van het attractiepark 'Walibi Holland', gelegen aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen.
AnnotatorW. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-03-2016
CiteertitelM en R 2016/95
SamenvattingDe saneerder is degene die het saneringsplan heeft ingediend, ook wanneer hij de uitvoering van de sanering heeft overgedragen aan een derde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2013 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 39a van de Wet bodembescherming.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2016
CiteertitelM en R 2016/96
SamenvattingGeen sprake van een nieuwe stedelijke voorziening in de zin van de Verordening Ruimte 2014, nu het vorige onherroepelijke bestemmingsplan de nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf ook al mogelijk maakte en er geen nieuw beslag op de ruimte plaatsvindt. De vraag hoeveel geiten in de inrichting kunnen worden vergund, kan aan de orde komen in een eventuele procedure over de omgevingsvergunning voor de stal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e herziening Buitengebied 2015, [locatie 1] Zuid-Beijerland" vastgesteld.
AnnotatorJ. Gundelach
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelM en R 2016/97
SamenvattingStikstofbeoordeling bij plannen; mitigerende maatregelen in planvoorschriften verzekeren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Kempenbaan-West" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1060
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 20-04-2016
CiteertitelM en R 2016/98
SamenvattingStikstofbeoordeling bij plannen; mitigerende maatregelen in planvoorschriften verzekeren
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 oktober 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 22-04-2016
CiteertitelM en R 2016/99
SamenvattingNiet-gescheiden inzameling gft-afval door gemeente is in strijd met de wet, maar leidt niet tot onverbindendheid van de Verordening afvalstoffenheffing
Samenvatting (Bron)Artikel 15.33, 10.21 en 10.26 Wet milieubeheer; Verordening afvalstoffenheffing 2013 gemeente Rotterdam. De omstandigheid dat de gemeente het gft-afval niet afzonderlijk inzamelt is een gedeeltelijke schending van de inzamelplicht, maar brengt niet mee dat geen afvalstoffenheffing verschuldigd is voor de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.
UitspraakECLI:NL:HR:2016:694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-04-2016
CiteertitelM en R 2016/100
SamenvattingBestuurlijke boete o.g.v. Meststoffenwet vanwege het bemesten van het weiland van twee shetlandpony’s – CBb oordeelt dat bij het hobbymatig houden van dieren geen sprake is van landbouw (zodat de bestuurlijke boete niet opgelegd had mogen worden).
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, bestuurlijke boete
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelM en R 2016/101
SamenvattingRechters eensgezind over toepassing RCR bij grootschalige windparken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2015 hebben de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu met toepassing van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het rijksinpassingsplan "Windpark Wieringermeer" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorK.J. de Graaf , D.C.E. de Haas
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 10-05-2016
CiteertitelM en R 2016/102
SamenvattingRechters eensgezind over toepassing RCR bij grootschalige windparken
Samenvatting (Bron)Windmolenpark. Rijkscoördinatieregeling van toepassing? Artikel 9b Elektriciteitswet 1998.
AnnotatorK.J. de Graaf , D.C.E. de Haas
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:1229
Artikel aanvragenVia Praktizijn