AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 13-09-2016
Aflevering 33
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 28-07-2016, C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603
CiteertitelAB 2016/308
SamenvattingVerplichting nationale rechter prejudiciŽle vraag te stellen bij voorlopige handhaving van met EU-recht strijdige nationale bepalingen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 juli 2016.#Association France Nature Environnement tegen Premier ministre en Ministre de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie.#Verzoek van de Conseil d'Etat (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Nationale handeling die onverenigbaar is met het Unierecht - Rechtsgevolgen - Bevoegdheid van de nationale rechter om bepaalde gevolgen van deze handeling voorlopig te handhaven - Artikel 267, derde alinea, VWEU - Verplichting het Hof te verzoeken om een prejudiciele beslissing.#Zaak C-379/15.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:EU:C:2016:603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 18-03-2016
CiteertitelAB 2016/309
SamenvattingNa een prejudiciŽle beslissing mogen in beginsel nieuwe stellingen en/of grieven worden aangevoerd.
Samenvatting (Bron)Omzetbelasting; procesorde; art. 15, lid 1, letter a, en art. 16 van de Wet OB; art. 1 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. Werkgever heeft recht op aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting ter zake van het beheer en de bedrijfsvoering van een zelfstandig pensioenfonds dat werd opgericht voor werknemers; rechtstreeks en onmiddellijk verband met de economische activiteiten als geheel. Nieuwe stellingen in hoger beroep, aangevoerd na de beantwoording van prejudiciŽle vragen door het Hof van Justitie, zijn ten onrechte als tardief aangemerkt; een pensioenvoorziening voor werknemers is niet een personeelsvoorziening in de zin van het BUA.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2016:433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 27-07-2016
CiteertitelAB 2016/310
SamenvattingBoete Huisvestingswet. Permanente bewoning. Onttrekken aan woonruimtevoorraad. Functioneel daderschap eigenaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2013 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost aan [appellante] een bestuurlijke boete van 72.000,00 opgelegd.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelAB 2016/311
SamenvattingBoete Binnenvaartwet. Voortgezette handeling. Eendaadse samenloop. Verbod van willekeur. Lex mitior.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2014 heeft de minister aan [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 1.890,00 wegens zeven overtredingen van bepalingen, gesteld bij en krachtens de Binnenvaartwet.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-07-2015
CiteertitelAB 2016/312
SamenvattingBoete Binnenvaartwet. Vooringenomenheid bij ambtelijke hoorcommissie. Una via. Stilhoudingsvordering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2014 heeft de minister, voor zover van belang, [appellant] een boete opgelegd van 500,00 wegens overtreding van artikel 10, tweede lid, van de Binnenvaartwet.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelAB 2016/313
SamenvattingInzageverzoek of Wob-verzoek?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2013 (hierna: primair besluit 1) heeft het dagelijks bestuur een dwangsom van 640,00 toegekend aan [appellant] wegens het niet tijdig beslissen op diens verzoek om informatie.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-06-2016
CiteertitelAB 2016/314
SamenvattingDe art. 7, 12u, 12v en 12w van de Instellingswet ACM bevatten een uitputtende openbaarheidsregeling die voorrang heeft op de Wob.
Samenvatting (Bron)De wetgever heeft met het systeem van artikel 7 en de artikelen 12u, 12v en 12w van de Iw bedoeld om een uitputtende regeling te treffen die voorrang heeft op de Wob. Onder de geheimhoudingsplicht van artikel 7, eerste lid, van de Iw vallen gegevens en inlichtingen die ACM heeft verkregen in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van een aan ACM opgedragen taak. In zoverre is het gesloten systeem van artikel 7 en de artikelen 12u, 12v en 12w van de Iw een uitputtende regeling die voorrang heeft op de Wob. Dit systeem sluit echter niet de mogelijkheid uit dat de documenten waarvan om openbaarmaking is verzocht, ook informatie kunnen bevatten die niet valt onder het bereik van artikel 7, eerste lid, van de Iw. Voor deze informatie geldt niet de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 7, eerste lid, van de Iw en is dus de Wob van toepassing. Of er in de documenten waarvan om openbaarmaking is verzocht informatie voorkomt die niet valt onder de reikwijdte van artikel 7, eerste lid, van de Iw moet concreet onderzocht worden.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 19-07-2016
CiteertitelAB 2016/315
SamenvattingDe communicatieregeling tussen het college en appellanten komt niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en evenmin met het verbod van willekeur. Het bestuursorgaan kan een aanvraag die niet met behulp van een daarvoor bestemd formulier is ingediend, buiten behandeling laten.
Samenvatting (Bron)Aanvraag buiten behandeling gelaten. Geen gebruik gemaakt van aanvraagformulier. Geen ongelijke behandeling en geen willekeur.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:2729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 02-05-2016
CiteertitelAB 2016/317
SamenvattingNiet leveren projectbijdrage van deelnemer aan samenwerkingsverband leidt tot een lagere subsidievaststelling.
Samenvatting (Bron)Subsidieregeling energie en innovatie, Effectieve en efficiŽnte Vergistingketen Artikel 4:46, tweede lid onder b van de Awb, het bestuursorgaan kan de subsidie lager vaststellen indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-03-2016
CiteertitelAB 2016/318
SamenvattingDat de penvoerder het besluit tot subsidievaststelling en terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidievoorschotten niet ter kennis van de andere leden van het samenwerkingsverband heeft gebracht, dient voor hun rekening te komen. Geen verschoonbare termijnoverschrijding; bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard.
Samenvatting (Bron)Deelnemers in een samenwerkingsverband maken te laat bezwaar tegen subsidievaststelling en terugvorering. Penvoerder heeft de deenemers niet van de beslissing van verweerder op de hoogte gesteld. Penvoerder was door deelnemers gemachtigd alle handelingen te verrichten. Beslissing Staatssecretaris op de juiste wijze bekend gemaakt. Appellanten terecht n-o verklaard.
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 12-11-2015, 2015/160
CiteertitelAB 2016/319
SamenvattingGijzeling bij niet-betaling van een verkeersboete of strafbeschikking in strijd met een aantal behoorlijkheidsvereisten.
AnnotatorL.J.A. Damen
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn