Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 26-09-2016
Aflevering 8
RubriekAfval
TitelRechtbank Rotterdam 08-06-2016
CiteertitelJM 2016/105
SamenvattingAfvalstoffen, Overbrenging, Groene lijst afvalstoffen, Kleurloos opzet, Niet OESO-land.
Samenvatting (Bron)De verdachte, een rechtspersoon, was doende twee containers met afvalstoffen (kraftzakken) over te brengen van Nederland naar India, zonder kennisgeving aan en toestemming van de betrokken bevoegde autoriteit overeenkomstig de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Gelet op kleurloos opzet is niet van belang dat de verdachte in de veronderstelling was dat de afvalstoffen onder categorie B3020 van bijlage V van de EVOA vallen in plaats van onder BEU04 van Bijlage III B bij de EVOA. Nu de onderhavige kraftzakken in andere Europese landen (waaronder België) kennelijk wel onder code B3020 vallen en ter zitting in dit verband ter sprake is gekomen dat er Europese ontwikkelingen gaande zouden zijn die er mogelijk toe zullen leiden dat kraftzakken, ook het type zoals in de onderhavige zaak aan de orde, in de toekomst ook op de zogenaamde groene lijst zullen worden geplaatst, zal de rechtbank de voorgenomen straf geheel voorwaardelijk opleggen.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:5144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht / Europees recht
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelJM 2016/106
SamenvattingRelativiteitsvereiste, Bestemmingsplan, Unierechtelijke beginselen, Tussenuitspraak, Paardenhouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk 2012" vastgesteld.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 22-06-2016
CiteertitelJM 2016/107
SamenvattingBodemsanering, Gasfabriek, Saneringsplan, Zware metalen, PAK, Actualisatie bodemonderzoek, Belanghebbende-criterium, Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2015 heeft het college ingestemd met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming voor de locatie voormalig NRE-terrein aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven (hierna: de locatie).
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelJM 2016/108
SamenvattingBodemsanering, Tankinstallatie, Minerale olie, Benzeen, Kosteneffectiviteit, Stabiele eindsituatie, Terugvalscenario, Saneringsplan, Aanvullend saneringsplan.
Samenvatting (Bron)Op 14 oktober 2014 is van rechtswege ingestemd met een door de gemeente Tilburg ingediend saneringsplan voor een bodemverontreiniging aan de Kapitein Rondairestraat 17 te Tilburg.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Aansprakelijkheid
TitelRechtbank Noord-Nederland 09-03-2016
CiteertitelJM 2016/109
SamenvattingAsbestbrand, Onrechtmatige daad, Opstalaansprakelijkheid, Zorgplicht, Kostenverhaal asbestanering, Asbest, Hechtgebondend asbest.
Samenvatting (Bron)verhaal schade door overheid; sanering asbestbrand; onder meer 6:174 en 6:162 BW
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 22-06-2016
CiteertitelJM 2016/110
SamenvattingGeluidreducerende maatregelen, Heersende geluidbelasting, Akoestisch onderzoek, Wegverkeerslawaai, Referentiewaarde, Reconstructie, Spoorweglawaai, Maatgevend jaar, Hogere grenswaarde.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 juni 2015 hebben [appelant A] en [appellant B] het college verzocht om het treffen van maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting bij hun woning aan de [locatie].
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelJM 2016/111
SamenvattingEvenementen, Evenementenvergunning, Kermis, Handhaafbaarheid, Geluidsnorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2014 heeft de burgemeester aan de Stichting Feestweek Balk een evenementenvergunning verleend voor het evenement Kleintje Feestweek Balk.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelHvJ EU 09-06-2016, C-78/16 en C-79/16, ECLI:EU:C:2016:428
CiteertitelJM 2016/112
SamenvattingSchadelijke organismen, Olijfboomziekte, Olijfpest, Planten, Bufferzones, Voorzorgsbeginsel, Evenredigheidsbeginsel, Motiveringsplicht, Recht op schadeloosstelling.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juni 2016.#Giovanni Pesce e.a. tegen Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.#Verzoeken van de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Bescherming van de gezondheid van planten - Richtlijn 2000/29/EG - Bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Europese Unie van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen - Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 - Maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells en Raju) te voorkomen - Artikel 6, lid 2, onder a) - Verplichting om waardplanten, ongeacht hun gezondheidstoestand, onmiddellijk te verwijderen binnen een straal van 100 meter rond de besmette planten - Geldigheid - Artikel 16, lid 3, van richtlijn 2000/29 - Evenredigheidsbeginsel - Voorzorgsbeginsel - Motiveringsplicht - Recht op schadeloosstelling.#Gevoegde zaken C-78/16 en C-79/16.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2016:428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelJM 2016/114
SamenvattingMilieueffectrapportage, Bedrijventerrein, Bestemmingsplan, Bestemmingsplanregels, Relativiteit, Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Lage Weide" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorS.M. van Velsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-06-2016
CiteertitelJM 2016/115
SamenvattingZorgplicht, Oostvaardersplassen, Grote grazers, Beheer, Beheermaatregelen, Dierenwelzijn.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Stichting Dierenwelzijn Oostvaardersplassen vordert in kort geding dat Staatsbosbeheer en de Staat worden veroordeeld om: 1) de grote grazers in de Oostvaardersplassen in de wintermaanden bij te voeren, 2) beschutting en schuilplaatsen voor de grote grazers te creëren en 3) het aantal grote grazers terug te brengen door ze te verplaatsen of door afschot. Deze vorderingen worden afgewezen. Staatsbosbeheer en Staat voeren als beleid dat de grote grazers die onnodig lijden en creperen in een vroegtijdig stadium worden afgeschoten en dat ze niet worden bijgevoerd, behoudens twee uitzonderlijke gevallen. Niet aannemelijk dat Staatsbosbeheer en Staat met dit beleid niet voldoen aan hun zorgplicht als bedoeld in de Flora- en Faunawet en Wet Dieren. Dit beleid houdt kort gezegd in dat de grote grazers.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:3355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelHvJ EU 21-07-2016, C-387/15 en C-388/15, ECLI:EU:C:2016:583
CiteertitelJM 2016/116
SamenvattingPrejudiciële vragen, Prejudiciële procedure, Instandhouding natuurlijke habitats, Natura 2000-gebied, Havenontwikkeling, Gevolgen plan/project, Instandhoudingsmaatregelen, Mitigerende maatregelen, Compenserende maatregelen, Aantasting natuurlijke kenmerken.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juli 2016.#Hilde Orleans e.a. tegen Vlaams Gewest.#Verzoeken van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Natura 2000-gebied ,Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' - Ontwikkeling van een havengebied - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Optreden van negatieve gevolgen - Voorafgaande maar nog niet voltooide ontwikkeling van een areaal van een aan het verloren gegane deel gelijkwaardig type - Voltooiing na de beoordeling - Artikel 6, leden 3 en 4.#Gevoegde zaken C-387/15 en C-388/15.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:EU:C:2016:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelJM 2016/117
SamenvattingOntgronding, Afgraven opgebrachte grond, Overmacht, Zandwinning, Economische crisis, Belangen omwonenden, Duur verlenging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2015, kenmerk 2015/0418765, heeft het college de geldigheidstermijn van de aan [vergunninghouder] verleende vergunning van 27 oktober 2005 voor het ontgronden van percelen op de [locatie 1] te [plaats] verlengd alsmede een voorschrift toegevoegd en een voorschrift laten vervallen.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Omgevingsrecht
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelJM 2016/118
SamenvattingMantelzorgwoningen, Vergunningvrij bouwwerk, Planologische inpasbaarheid, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken" vastgesteld.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelKostenverhaal door gemeenten van saneringskosten na asbestbrand
CiteertitelJM 2016/905
SamenvattingDit artikel is geschreven naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 9 maart 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:998. De uitspraak is in deze aflevering van Jurisprudentie Milieurecht onder «JM» 2016/109 opgenomen. In dit artikel volgt eerst een beknopte beschrijving van de zaak zelf. Daarna wordt ingegaan op jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het civielrechtelijk kostenverhaal van sanering van asbestdeeltjes, die na een brand in de omgeving terecht zijn gekomen. Dan volgt een overzicht van bestuursrechtelijke instrumenten die gemeenten in deze gevallen kunnen inzetten en vervolgens wordt afgesloten met een korte conclusie.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelVerdere verheldering van het begrip ‘mitigerende maatregelen’
CiteertitelJM 2016/906
SamenvattingOp 21 juli 2016 heeft het Hof in gevoegde zaken HvJEU 21 juli 2016, C-387/15 (Orléans e.a.) en C-388/15 (Malcorps e.a.) voor zich over de uitleg van artikel 6, lid 3, Habitatrichtlijn (HRL) gebogen: wat zijn precies instandhoudingsmaatregel en mitigerende maatregelen? En hoe verhouden die zich tot de 'compenserende maatregelen' van in de zin van artikel 6, lid 4, HRL ? Eerder kwam deze kwestie aan de orde in de zaken Sweetman (HvJ EU, C-258/11, 11 april 2013) en Briels (HvJ EU, C-521/12, 15 mei 2014).
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (eur-lex.europa.eu)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (eur-lex.europa.eu)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (eur-lex.europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn