Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 30-09-2016
Aflevering 7443
RubriekRedactioneel
TitelDe Omgevingswet: leve de algemene zorgplicht!?
CiteertitelGst. 2016/110
SamenvattingOp 26 april verscheen de Omgevingswet in het Staatsblad. In deze wet, die uiterlijk 2019 in werking moet treden, gaan 19 wetten volledig op, waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet. Daarnaast worden door de invoeringswet nog eens tientallen wetten aangepast. Begin juli verschenen vier ontwerp-AMvB’s die invulling moeten geven aan de Omgevingswet en zo’n 60 bestaande besluiten moeten vervangen.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
LinkVolledige tekst Staatsblad (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnteigenen volgens de Omgevingswet: fundamentele kritiek op een fundamentele herziening
CiteertitelGst. 2016/111
SamenvattingAls het aan het kabinet ligt, zal de Omgevingswet – die zowel de Tweede Kamer als de Senaat zonder enig probleem is gepasseerd – ook de huidige Onteigeningswet opslokken. Mogelijk gebaseerd op de vrees vanuit het verleden – het kabinet Den Uyl/Van Agt liep immers stuk op een voorgenomen wijziging van de Onteigeningswet – is ervoor gekozen de nieuwe onteigeningsregels samen met enige andere min of meer verwante onderwerpen onder de naam ‘Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet’ een separaat wetgevingstraject te laten doorlopen. Als dat met goed gevolg wordt afgelegd, zal aan het einde van de rit ook die regelgeving integraal onderdeel worden van de Omgevingswet.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , R.T. Wiegerink
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelGst. 2016/112
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad. Vernietigde vergunningen. Causaal verband. Hypothetisch rechtmatig besluit. Verjaring. Stuiting. (Hengelo)
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan. HR 15 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) en HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/Sierkstra). Maatstaf voor causaliteit. Stuiting van verjaring (art. 3:317 BW). HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741, NJ 2015/382. Feitelijk oordeel.
AnnotatorR.D. Boesveld , D.J. de Jongh
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-03-2016
CiteertitelGst. 2016/113
SamenvattingGeen splitsing van de aangevraagde activiteiten via een deelomgevingsvergunning. Redelijke wetuitleg brengt mee dat deelomgevingsvergunning slechts is toegestaan bij activiteiten die niet onlosmakelijk met elkaar samenhangen. De activiteiten zijn niet fysiek van elkaar te onderscheiden. (Wijchen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2014 heeft het college geweigerd aan [appellante sub 1B] omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van een project op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Balgoij.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-04-2016
CiteertitelGst. 2016/114
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet. Sluiting woning voor de duur van 9 maanden. Handhavingsmatrix. Onderscheid harddrugs en softdrugs. Onderscheid woning en lokaal. Cumulatie van constateringen. Motivering sluitingsduur. Woningen zijn in functioneel opzicht zelfstandige wooneenheden, waaraan afzonderlijke adressen zijn toegekend op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. (Gilze en Rijen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2014 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang [appellant sub 1] gelast de bovenetage van het pand aan de [locatie 1] te Rijen (hierna: het pand) voor de duur van twaalf maanden te sluiten met ingang van 8 januari 2015.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-05-2016
CiteertitelGst. 2016/115
SamenvattingPermanente bewoning recreatiewoning niet aannemelijk gemaakt nu planregels vereisen dat appellant gedurende het jaar of het grootste deel van het jaar feitelijk in de recreatiewoning gehuisvest is. Afwijkende definiëring in beleid doet hier niet aan af. (Groesbeek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2014 heeft het college [appellant] gelast binnen drie maanden na de verzenddatum van deze brief de permanente bewoning van de recreatiewoning op het adres [locatie 1] te Groesbeek te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 25.000,00 ineens.
AnnotatorP.H.J. de Jonge
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelGst. 2016/116
SamenvattingDwangsom, verordenende bevoegdheid, bovengrens, motieftheorie. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de bij het adres [locatie] te Breukelen (hierna: het perceel) aanwezige boatsaver te verwijderen en verwijderd te houden en niet op een andere met de Landschapsverordening Provincie Utrecht 2011 (hierna: de Lsv) strijdige locatie af te meren.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelGst. 2016/117
SamenvattingVerkleining Natura 2000-gebied ‘Haringvliet’. Prejudiciële vraag: Is het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 december 2014 tot vaststelling van een achtste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PB 2015 L18, p. 385 en verder) voor zover hierbij het gebied “Haringvliet” (NL1000015) op deze lijst is geplaatst zonder dat de Leenheerenpolder hiervan deel uitmaakt geldig?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015, kenmerk PDN/2015-109, heeft de staatssecretaris het gebied "Haringvliet" op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 1992 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2013/17/EG van 13 mei 2013 (PB 2013 L 158; hierna: de Habitatrichtlijn) en het besluit van 24 maart 2000 tot aanwijzing van het gebied "Haringvliet" als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB 1979 L 103), thans, na wijziging, Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2009 L 20; hierna: Vogelrichtlijn) gewijzigd. Deze speciale beschermingszones vormen tezamen het Natura 2000-gebied "Haringvliet".
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGst. 2016/118
SamenvattingWet Bibob. Sprake van een ernstig gevaar voor misbruik. Zakelijk samenwerkingsverband. Weigering vergunning niet disproportioneel. (Binnenmaas)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft de burgemeester aanvragen van Hoeckse Bowling-de Posthoorn om een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning ten behoeve van een horecagelegenheid in een pand aan de Strijenseweg 109 te 's-Gravendeel afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelGst. 2016/119
SamenvattingSamenhang WOB-verzoek en een op dezelfde dag ingediend bezwaar. Kennis en ervaring gemachtigde en proceshouding geven blijk van misbruik van een bevoegdheid WOB-verzoeken in te dienen. (Wageningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2014 heeft de heffingsambtenaar beslist op het verzoek van [appellante] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob).
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn